Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE avslår søknad om bygging av vannkraftverk i Lindesnes

Del

Skuåna Kraftverk SUS har søkt om tillatelse til å bygge Skuåna vannkraftverk i Lindesnes i Agder. NVE har vurdert at de negative konsekvensene ved prosjektet er så store at søknaden får avslag.

Elv der inntaket  var planlagt. Foto: Skuåna Kraftverk SUS
Elv der inntaket var planlagt. Foto: Skuåna Kraftverk SUS

NVE mener at en utbygging av kraftverket vil føre til stor negativ påvirkning på en elvestrekning som i dag er et viktig gyte- og oppvekstområde for sjøørret i et nasjonalt laksevassdrag. NVE har derfor lagt stor vekt på ulempen byggingen vil ha på anadrom fisk og vannmiljø. Tørrere vannmiljø vil også gi negative konsekvenser for en lokalt viktig bekkekløft som er registrert i elven. 

NVE konkluderer med at byggingen av Skuåna kraftverk har få samfunnsmessige fordeler, og at tiltaket i liten grad kan bære ulemper for private og allmenne interesser. Etter NVEs syn finnes det ikke avbøtende tiltak som vil redusere de negative konsekvensene i tilstrekkelig grad, siden dette vil svekke lønnsomheten i prosjektet ytterligere. 

Kraftverket ville gitt en årlig produksjon på omtrent 3,6 GWh, noe som tilsvarer strømbruken til omtrent 180 husstander. 

Les mer om saken her. 

Nøkkelord

Kontakter

Brit Torill Haugen, fungerende seksjonssjef
bth@nve.no
tlf. 22 95 90 89

Bilder

Elv der inntaket  var planlagt. Foto: Skuåna Kraftverk SUS
Elv der inntaket var planlagt. Foto: Skuåna Kraftverk SUS
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom