Samferdselsdepartementet

Nasjonal transportplan 2022-2033: Sjøtransporten skal bli meir effektiv, trygg og klima- og miljøvenleg

Del

- Noreg har ein langstrakt kyst. Her finn ein både arbeidet, reisevegen og matfatet til mange nordmenn. Vi er avhengige av god infrastruktur også til sjøs. Derfor legg vi opp til å bruke til saman rundt 33 milliardar kroner i ny Nasjonal transportplan. Det skal gi effektive hamner og transportkorridorar, samt god beredskap mot akutt forureining, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringa legg opp til ein ambisiøs transportplan også for kysten. Omtrent 90 prosent av godsmengda til og frå utlandet og halvparten av innanriks godstransport går til sjøs. Prognoser viser at aktiviteten i kystsonene vil auke og at det vil bli meir sjøtransport.

– Det er svært positivt at meir av godstransporten går til sjøs. Men auka maritim aktivitet vil også føre med seg utfordringar med framkoma. Det må handterast for å vere trygg på at godstransporten er effektiv og klima- og miljøvenleg, seier Hareide.

Regjeringa skal sørge for at innseglingane er djupe nok og at navigasjonsinfrastrukturen er oppgradert. Det vil også bli lagt til rette for investeringar i hamner og etablering av nye sjøtransporttilbod.

 - Det skal vere trygt å ha sjøen som arbeidsplass, og vi skal sørge for å legge til rette for verdiskaping langs heile kysten vår, seier Hareide.

Regjeringa vil støtte opp under fortrinna til sjøtransporten

Dei 33 milliardar kronene som er prioritert til kystføremål i Nasjonal transportplan 2022–2033 blir fordelt slik:

  • Drift, vedlikehald, navigasjonsutstyr, sjøtryggleikstenester, digitale tenester og beredskap mot akutt forureining, er det prioritert til saman 17,8 milliardar kroner.
  • Tiltak knytt til farvatn, som utbetringar av innseglingar, merking og utdjuping, er det prioritert til saman 12,6 milliardar kroner.
  • Tilskotsordningar som er retta mot sjøtransport og hamner, er det prioritert til saman 2,5 milliardar kroner.

Det er viktig at å redusere dei samfunnsmessige ulempene som godstransporten fører med seg, som klimagassutslepp, forureining, ulykker og støy. Regjeringa har derfor framleis ein ambisjon om å flytte gods frå veg til sjø.

- Med Nasjonal transportplan 2022–2033 tek regjeringa viktige grep for å støtte opp under fortrinna til sjøtransporten, og vi legg til rette for at han blir meir effektiv, trygg og klima- og miljøvenleg, seier Hareide.

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Det skal bli enklere å velge miljøvennlige kjøretøy i godstransporten14.4.2021 06:00:00 CEST | Pressemelding

– Vi ønsker å legge til rette for mer bruk av miljøvennlige kjøretøy, også i godstransporten. Kjøretøy med alternative drivstoff er ofte betydelig tyngre enn fossildrevne kjøretøy, noe som gir en uheldig konkurranseulempe når det gjelder kjøre- og hviletidsreglene som slår inn ved 3,5 tonn. Derfor vil vi nå gjøre et unntak for kjøretøy med alternative drivstoff med tillatt totalvekt opptil 4,25 tonn i dette regelverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Kristiansand får 113 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:18:57 CEST | Pressemelding

Kristiansand får nå utbetalt 92,8 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Buskerudbyen får nær 106 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:15:59 CEST | Pressemelding

– Buskerudbyen får nå utbetalt 85,11 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tromsø får 87,6 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettprise13.4.2021 12:12:21 CEST | Pressemelding

– Tromsø får nå utbetalt 67 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nedre Glomma får 77 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:10:09 CEST | Pressemelding

– Nedre Glomma får nå utbetalt 56,7 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen ber om Stortingets samtykke til å ratifisere konvensjonen som gjør IALA til en mellomstatlig organisasjon9.4.2021 12:01:20 CEST | Pressemelding

Det er fremforhandlet en ny konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA). Det betyr at IALA blir et eget folkerettssubjekt i form av en mellomstatlig organisasjon. Da vil organisasjonen være underlagt folkeretten, som gjelder mellom stater, og ikke ett lands lover. Stortinget må samtykke til å ratifisere denne konvensjonen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom