Nasjonal rassikringsgruppe anmoder Samferdselsminister Hareide og Regjeringen om en egen tiltakspakke for rassikring av fylkesvegene i Norge

Del

Klimaendringene representerer en stor utfordring. Ras og flom på vegene våre koster fylkeskommunen millioner årlig bare å reparere hvert år. Det medfører samfunnskostnader, men aller verst, det koster liv – som under ekstremværet i Jølster i fjor.

I desember 2019 ble det lagt fram nye tall fra Statens vegvesen om behovet og kostnadene for skredsikring av skredpunkt med høy og middels rasfaktor i Norge. Rapporten viser at behovet for midler til skredsikring av riks- og fylkesvegnettet er hele 70 milliarder kroner. Langt over halvparten av disse kostnadene er på fylkesvegnettet. 

– Vi har ingen tid å miste når det gjelder å sikre mot skred og ras langs vegnettet vårt. Behovet er så omfattende at det er svært vanskelig for fylkeskommunene å planlegge investering og drift ut fra de rammene man i dag disponerer, sier leder i Nasjonal rassikringsgruppe – Jenny Følling.

– Når vi legger på den pandemi-situasjonen vi befinner oss i, spesielt i forhold til å få norsk økonomi og sysselsettingsaktivitet på fote igjen - anser Nasjonal rassikringsgruppe at det virkelig haster å komme på plass med en betydelig forsering av bevilgningstakten til rassikring, sier hun. 

Nasjonal rassikringsgruppe ber derfor i et brev til Samferdselsminister Knut Arild Hareide om at Regjeringen legger fram en egen tiltakspakke til rassikring av fylkesvegnettet for å komme raskt i gang med prosjekter som er klare for å starte opp innenfor en relativt kort tidshorisont. Størrelsen på tiltakspakken til våre rasutsatte fylker bør gjenspeile behovene i hvert enkelt fylke. 

Vi anmoder Samferdselsdepartementet om å gå inn i direkte dialog med de fylkeskommunene Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland og Innlandet omkring hvilke aktuelle prosjekter som kan omfattes av slik tiltakspakke.

Kontaktinformasjon for oppfølging og evt. spørsmål:

Jenny Følling – Leder av Nasjonal rassikringsgruppe
Mobil +47 479 05 990
E-post: Jenny.Folling@sunnfjord.kommune.no 

Dokumenter

Om Nasjonal rassikringsgruppe

Nasjonal rassikringsgruppe
Nasjonal rassikringsgruppe c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Samferdselsdivisjonen, Avd FFB
9815 Vadsø

http://www.nasjonalrassikringsgruppe.no

Nasjonal rassikringsgruppe har fylkesoppnevnte representanter fra hver av de 7 mest rasutsatte fylkene i landet. Gruppens mål er at alle offentlige veger i Norge skal være sikret mot ras innen år 2033. Det argumenteres for dette ovenfor bevilgende myndigheter gjennom deltakelse i høringer i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite, dialogmøter med statsråd og departement og skriftlige uttalelser blant annet i etterkant av budsjettframlegg.

Følg pressemeldinger fra Nasjonal rassikringsgruppe

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nasjonal rassikringsgruppe på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nasjonal rassikringsgruppe

Rassikring av fylkesvegane må prioriterast i ny Nasjonal Transportplan (2022-33)13.4.2021 10:33:12 CEST | Leserinnlegg

Nasjonal Rassikringsgruppe er fornøgd med satsinga på rassikring på riksvegane i NTP. Vi finn derimot inga satsing på rassikring av fylkesvegane. Berre ei vidareføring av dagens altfor låge rammer. Dette kan vi ikkje akseptere. Nasjonal Rassikringsgruppe krev derfor to milliardar kroner meir årleg til rassikring av fylkesvegane i NTP. Midlane må tildelast rasfylka etter registrerte rassikringsbehov. Det må kome ei tydeleg satsing på rassikring av fylkesvegane. Det kostar minst 35 milliardar å sikre dei farlegaste skredpunkta på fylkesvegnettet.

Krever 2 milliarder mer pr år til skredsikring av fylkesvegene i ny NTP8.4.2021 22:41:47 CEST | Pressemelding

Nasjonal transportplan 2022-33 er lagt fram av Regjeringen, og Stortinget vil i de nærmeste måneder avgjøre planens endelige innhold. Nasjonal rassikringsgruppe mener det er mye positivt i regjeringens plan for rassikring på riksvegene. Men dette er bare et halvgodt svar. Helheten må på plass. NTP må få inn en tydelig satsing på skredsikring av fylkesvegene våre. Våre liv kan ikke være avhengig av hvem som eier vegen. Vi krever 2 milliarder kroner mer per år til skredsikring av fylkesvegene. Denne rammen må tildeles rasfylkene etter registrert rassikringsbehov, sier leder Jenny Følling.

Varsko for Nasjonal transportplan! Rassikring må skje nå! Vi har ingen flere liv å miste!5.3.2021 13:15:09 CET | Pressemelding

Nasjonal rassikringsgruppe ønsker å rope et varsko om NTP og sender brev til alle partiene på Stortinget. Det haster å sikre vegene våre for ras og skred. Nasjonal transportplan legges straks fram. Vi har ikke råd til å la være å sørge for at vi har sikre og framkommelige veger i Norge. Skredsikringsbehovet vil koste over 70 milliarder kroner. Klimaendringene og mer ekstremvær gjør at det virkelig haster å gjøre store markant strategiske sikringsgrep i NTP. Rassikringsrammene til riks- og fylkesveg må tredobles. NTP 2022-33 må derfor inneholde en helhetlig og nasjonal plan for skredsikring av riks- og fylkesvegnettet innen høy og middels skredfaktor. Planen må sikres finansiering slik at den blir gjennomført sammenhengende og kostnadseffektivt i løpet av en tidsramme på 12 år. Staten må øremerke midler for en ekstrasatsing på ny teknologi og forebyggende skredkontroll som vil gi mer sikkerhet for pengene raskere – En incentivordning.

Nasjonal Rassikringsgruppe krever at rammen til rassikring må tredobles2.9.2020 09:52:09 CEST | Pressemelding

Nasjonal rassikringsgruppe har denne uken vært på befaring i Troms og fått sett på skredutsatte strekninger og møtt personer som har fortalt om hvordan manglende rassikring av vegnettet utgjør en fare for liv og helse. Stengte veger på grunn av fare for skred utgjør også en svært begrensende faktor for utvikling av næringslivet. Skredfaren skaper stor usikkerhet og uforutsigbarhet. En ny rapport om forsinkelser på veg, fra Menon Economics (www.menon.no), estimerer verditapet fra blant annet stengt veg til opp mot kr 20 millioner årlig bare for sjømatnæringen i Nord-Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom