Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nå kan feilrapportering til strømpris.no gi overtredelsesgebyr

Del

Alle strømleverandører har en plikt til å rapportere inn informasjon til Forbrukerrådets strømprisportal, men flere strømleverandører melder inn feil informasjon om avtalene. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil begynne å vurdere overtredelsesgebyr i alle saker om mangelfull rapportering.

- En velfungerende prissammenligningstjeneste er viktig for at sluttbrukere kan ta gode og informerte valg i kraftmarkedet. Feilinformasjon er med på å undergrave konkurransen i sluttbrukermarkedet og svekke kundens tillit til portalen, noe RME ser alvorlig på. RME vil derfor se strengere på alle saker som gjelder brudd på rapporteringsplikten, sier direktør for RME, Ove Flataker.

RME har så langt ikke reagert med overtredelsesgebyr ved brudd på rapporteringsplikten. I 2020 har vi mottatt flere saker fra Forbrukerrådet om feilrapportering til strømpris.no. RME varsler nå aktørene om at vi vil vurdere å bruke overtredelsesgebyr i alle saker om mangelfull rapportering.

Om strømpris.no og rapporteringsplikten

Sluttbrukerapporten gjort for RME av Oslo Economics trekker frem viktigheten av gode informasjonskanaler til forbrukere slik at det er enklere å navigere seg i sluttbrukermarkedet for strøm.

Strømprisportalen skal bidra til god og oversiktlig informasjon om priser og vilkår i kraftleveringsavtaler til forbruker og sikre at informasjonen er offentlig tilgjengelig. Dette er forskriftsfestet i forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler.

Alle kraftleverandører skal sørge for at deres avtaler med forbrukere innrapporteres til strømpris.no. De innrapportere avtalene skal til enhver tid være oppdaterte og endringer i priser og avtalevilkår skal rapporteres elektronisk og fortløpende til Forbrukerrådet.

RMEs tilsynsrolle

RME har ansvaret for å føre tilsyn med at bestemmelser i forskriften blir overholdt. Ved regelbrudd, er RME gitt myndighet til å gi pålegg om retting, ilegge tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr, jf. forskriftens §§ 7-9.  

Om regelverket

Avgjørelsen om overtredelsesgebyr skal ilegges eller ikke, vil skje etter en samlet vurdering av en rekke hensyn. Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) §10-7 femte ledd angir følgende punkter som det skal «særlig legges vekt på» ved avgjørelsen av om det skal ilegges overtredelsesgebyr samt ved utmåling av gebyret:

a) overtredelsens grovhet
b) 
om overtreder ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne forebygget overtredelsen
c) om overtredelsen er begått for å fremme overtreders interesser
d)om overtreder har hatt eller kunne oppnådd noen fordel ved overtredelsen
e) om det foreligger gjentakelse
f) overtreders økonomiske evne

Fakta strømprisportalen

Strømpris.no er en tjeneste fra Forbrukerrådet. Strømpris skal gjøre det enkelt å sammenligne priser og finne de beste strømavtalene. Alle som selger strøm til privatpersoner i Norge må registrere sine priser på Strømpris.

RME har ansvar for oppfølging av forskrift om rapporteringsplikt. Forskriften sier at alle avtaler som en kraftleverandør tilbyr til forbrukere skal rapporteres inn til strømprisportalen. RME fører tilsyn med at kraftleverandører rapporterer riktig informasjon til portalen. RME følger opp feil og mangelfull rapportering og kan gi overtredelsesgebyr ved alvorlige eller gjentatte brudd.

Les også: Ny rapport om utfordringer i sluttbrukermarkedet

Om Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME)

Reguleringsmyndigheten for energi er en enhet i NVE. RME utvikler og følger opp regelverk for kraftmarkedet og kraftnettet. RME har blant annet ansvar for økonomisk regulering av Statnett og øvrige nettselskap, regulering av kraftbørser, engrosmarkeder og systemdrift, vilkår for bruk av mellomlandsforbindelser, regulering av leveringskvalitet, tariffer og omsetning av kraft og gass til sluttbrukere. Les mer om RME her

(+47) 22 95 95 95

www.reguleringsmyndigheten.no 

Kontakter

Guro Grøtterud, seksjonssjef
telefon: 22 95 90 69
e-post: ggro@nve.no

Oda Bratlie, førstekonsulent
telefon: 22 95 94 97
e-post: odb@nve.no

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom