Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til å byggje nye jordkablar i Halden kommune

Del

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Elvia AS løyve til å byggje to jordkablar i Halden kommune i Viken fylke. Det er ein ca. 1,6 km lang 47 (132) kV jordkabel mellom Brødløs og Stangeberget transformatorstasjonar, og ein ca. 2,2 km lang jordkabel mellom Stangeberget transformatorstasjon og Strupe koblingsstasjon.

Bakgrunnen for vedtaket er at dei eksisterande kablane mellom Brødløs og Stangeberget er gamle, og NVE meiner det er naudsynt å byggje nye for å sikre forsyninga til Halden sentrum.

NVE vurderer at nytten av tiltaka er større enn skadar og ulemper for private og allmenne interesser, og gjer derfor løyve til tiltaka.

Må takast omsyn til hole eiker
Langs traseen er det fleire registreringar av den utvalde naturtypen hole eiker, og det er ein risiko for at trea kan bli påverka av anleggsarbeidet. NVE har sett vilkår om at Elvia skal gjennomføre konsekvensreduserande tiltak, og at det skal vere ein arborist til stades i anleggsfasen.

Det er og satt vilkår om at Elvia skal utarbeide ein miljø-, transport- og anleggsplan, som må godkjennast av NVE før anleggsarbeidet startar.

Les meir om saka her.

Nøkkelord

Kontakter

Anine M. Andresen (sakshandsamar)
tlf: 22 95 98 46
aman@nve.no

Lisa Vedeld Hammer (seksjonssjef)
tlf: 22 95 90 33
liha@nve.no

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom