Miljødirektoratet

Lokale vannmiljøprosjekter får 21 millioner kroner

Del

Miljødirektoratet har i 2020 fordelt 21 millioner kroner til 87 prosjekter over hele landet for å bedre vannmiljøet i ferskvann og kystvann.

Midlene som er fordelt skal bidra til å bedre miljøtilstanden i vann over hele landet. | Foto: Kim Abel, Naturarkivet. Bruk av bilde må avklares med naturarkivet.no.
Midlene som er fordelt skal bidra til å bedre miljøtilstanden i vann over hele landet. | Foto: Kim Abel, Naturarkivet. Bruk av bilde må avklares med naturarkivet.no.

Vedlagt under Dokumenter ligger liste over de lokale tiltakene rundt i landet som har fått tildelt 100 000,- eller mer.

– Mesteparten av pengene går til konkrete tiltak som skal forbedre vannkvaliteten og livsgrunnlaget til dyr og planter som lever i vannet. Engasjementet er stort, vi er glade for å kunne dele ut nesten dobbelt så mye som i fjor, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

I år var det 223 søkere som hadde søknader på totalt 95 millioner kroner.

Stor satsning på miljøforbedring

Klima- og miljødepartementet har lagt opp til å styrke arbeidet med restaurering av vassdrag i 2020. Restaureringsprosjekter er dermed blitt spesielt prioritert i årets tildeling.

Prosjektene som har fått tilskudd skal blant annet åpne bekker, forbedre leveforholdene for fisk, hindre at vann gror igjen av planter eller redusere effektene av menneskelig aktivitet som utslipp av kloakk og annen type forurensning.

– De pengene vi deler ut åpner gjerne for et spleiselag, hvor også flere aktører går inn og bistår med midler. Vi finansierer ofte bare en del av den totale kostnaden for prosjektene, men tilskuddet fra staten kan være avgjørende for at de blir gjennomført, sier Ellen Hambro.

Påvirkning fra jordbruk i viktig sjøørretvassdrag

Et av prosjektene som har fått støtte er rehabiliteringen av elva Segeråga i Meløy og Rødøy i Nordland. Elva er et viktig sjøørretvassdrag, men elva er påvirket av forurensning fra jordbruket.

Rehabiliteringsprosjektet har mottatt støtte over tilskuddsordningen i 2017 (310 000,-), 2018 (210 000,-), 2019 (380 000,-) og 2020 (280 000,-), og nærmer seg nå sluttføring. Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har utarbeidet tiltaksplan og handlingsplaner for Segeråga, og disse løsningene har stor overføringsverdi for vann med tilsvarende utfordringer.  

Rørlagt bekk gjenåpnes

Restaureringen av Tokenesbekken på Nøtterøy har i år fått 420 000 kroner til å gjenåpne en tidligere rørlagt strekning, bekjempe fremmede arter og reetablere kantvegetasjon.

Restaurering langs Gaula

Gaula i Trøndelag er definert som et nasjonalt laksevassdrag, og renner ut i den nasjonale laksefjorden Trondheimsfjorden. Dette sikrer vern mot nye tiltak og aktiviteter som kan være til ytterligere skade for villaksen. Forurensning fra blant annet jordbruk, gruver og kloakk har påvirket Gaula negativt i en årrekke.

Det er igangsatt flere restaureringsprosjekter i Gaulavassdraget de siste årene. Et av prosjektene som har fått støtte er restaurering av sjøørretbekker langs Gaula, hvor det blant annet skal reetableres frie vandringsveier og gyte- og oppvekstområder skal restaureres. Tiltakene er i tråd med prioriteringer i regional forvaltningsplan, og støttes av tiltaksplanen som er utarbeidet av NINA for restaurering av Gaula og sidevassdrag til Gaula.

Fakta: Tilskudd til lokale miljøtiltak 

Tilskuddsordningen skal bidra til å nå miljømålene i vannforskriften, som er å beskytte ferskvann og kystvann mot forringelse, forbedre og gjenopprette for å oppnå god miljøtilstand i vann.

Målgruppen for ordningen er blant annet kommuner, interkommunale prosjekter, vannområdeutvalg, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner.

Prioritet på tildeling av midlene er restaurering og miljøforbedrende tiltak for å bedre miljøtilstanden i vann.

Det gis også støtte for tilrettelegging og organisering av arbeidet i vannområdene, informasjon og undersøkelser som skal avdekke miljøutfordringer i vannforekomster.

Prosjekter som har overføringsverdi til andre blir høyt prioritert.

Nøkkelord

Bilder

Midlene som er fordelt skal bidra til å bedre miljøtilstanden i vann over hele landet. | Foto: Kim Abel, Naturarkivet. Bruk av bilde må avklares med naturarkivet.no.
Midlene som er fordelt skal bidra til å bedre miljøtilstanden i vann over hele landet. | Foto: Kim Abel, Naturarkivet. Bruk av bilde må avklares med naturarkivet.no.
Last ned bilde
Rehabilitering av elva Segeråga i Nordland er et av prosjektene som har fått penger fra Miljødirektoratet. Foto: Kjetil Hansen
Rehabilitering av elva Segeråga i Nordland er et av prosjektene som har fått penger fra Miljødirektoratet. Foto: Kjetil Hansen
Last ned bilde
Miljødirektoratet har gitt midler til flere tiltak i Gaulavassdraget i Trøndelag. Foto: Iver Øfsti Tanem
Miljødirektoratet har gitt midler til flere tiltak i Gaulavassdraget i Trøndelag. Foto: Iver Øfsti Tanem
Last ned bilde

Dokumenter

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom