Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Lav skråningsstabilitet og fyllingsarbeider årsak til kvikkleireskred i Alta kommune

Del

NVE har nå mottatt fagrapporten om kvikkleireskredet ved Kråknes i Alta kommune i juni 2020. I rapporten vurderes årsakene å være lav skråningsstabilitet, forverret av fyllingsarbeider fra hyttebygging. Den utløsende faktoren vurderes å være stor snøsmelting og dermed økt grunnvannstrykk.

Kvikkleireskredet ved Kråknes i Alta kommune. Foto: Anders Bjordal/NVE
Kvikkleireskredet ved Kråknes i Alta kommune. Foto: Anders Bjordal/NVE

Onsdag 3. juni 2020 gikk det et stort kvikkleireskred ved Kråknes i Alta kommune. Ingen liv gikk tapt, men ca 8 bygninger ble tatt. Skredet omfattet om lag 900 000 m3 masser.

Flere årsaker til skredet

NVE satte ned en faggruppe i etterkant av skredet. Oppdraget var todelt, å vurdere årsak og å beskrive læringspunkter fra skredet. Rapporten med vurderingene er nå ferdigstilt.

- Faggruppen har vurdert at årsakene til skredet var lav skråningsstabilitet på grunn av lokale grunnforhold, som ble forverret av fyllingsarbeider i forbindelse med hyttebygging i 2015. Den utløsende faktoren vurderes å være stor snøsmelting og dermed økt grunnvannstrykk, sier regionsjef i NVE, Knut Aune Hoseth.

 Det ble observert en sprekk i en adkomstvei i området på ettermiddagen dagen før skredet. Sprekken tolkes til å være starten på skredhendelsen. Dette støttes av at det var lavvann på dette tidspunktet, og dermed lavest støtte fra havvann på stabiliteten i området.

Andre faktorer

Andre faktorer som er vurdert, men ikke funnet å ha noen innvirkning på skredhendelsen, inkluderer seismisk aktivitet, vibrasjoner fra trafikk eller anleggsvirksomhet, erosjon, undersjøiske skred, og feil på vann- og avløpssystemet i området. Andre menneskelige inngrep i området er vurdert til å ha hatt liten effekt på stabilitetssituasjonen. En mindre skredhendelse natt til 30. mai er vurdert til å være et lokalt og grunt skred som ikke har direkte årsakssammenheng med skredet 3. juni.

Generelt trygt å bo på kvikkleire

Generelt er det trygt å bo på kvikkleire, så lenge den får ligge i ro. Det er derfor viktig å ikke overbelaste kvikkleire. NVE har utarbeidet en veileder som beskriver hva som må gjøres for å bygge trygt i kvikkleireområder. Du kan lese mer om kvikkleire, og om bygging og sikring i kvikkleireområder på våre nettsider: https://www.nve.no/om-kvikkleire/

Last ned rapporten her: 

https://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2021/eksternrapport2021_04.pdf

Kontakter

Kontaktpersoner i NVE
Regionsjef Knut Aune Hoseth, knh@nve.no
tlf. 97 16 53 37

Kontaktpersoner i Alta kommune
Ordfører Monica Nielsen, monica.nielsen@alta.kommune.no
tlf. 90 04 15 35

Bilder

Kvikkleireskredet ved Kråknes i Alta kommune. Foto: Anders Bjordal/NVE
Kvikkleireskredet ved Kråknes i Alta kommune. Foto: Anders Bjordal/NVE
Last ned bilde
Kvikkleireskredet ved Kråknes i Alta kommune. Foto: Anders Bjordal/NVE
Kvikkleireskredet ved Kråknes i Alta kommune. Foto: Anders Bjordal/NVE
Last ned bilde
Stilisert geologisk modell over strandsonen av skredet før 3. juni 2020. Mulig bruddflate er skissert med stiplet linje. Illustrasjon: Louise Hansen, NGU
Stilisert geologisk modell over strandsonen av skredet før 3. juni 2020. Mulig bruddflate er skissert med stiplet linje. Illustrasjon: Louise Hansen, NGU
Last ned bilde
Prinsippskisse av utviklingen i stabilitet over tid
Prinsippskisse av utviklingen i stabilitet over tid
Last ned bilde
Kobling av sjø- og landdata, før og etter skredet. Kanten av skredet er vist med rød linje. Dybdekurver under vann er vist i blått. Forskjellen mellom de to bildene viser hvor mye masse som er fjernet i skredet og transportert ut på dypere vann. Det ligger fortsatt noe forstyrrede masser igjen i skredgropa. Figur: NGU
Kobling av sjø- og landdata, før og etter skredet. Kanten av skredet er vist med rød linje. Dybdekurver under vann er vist i blått. Forskjellen mellom de to bildene viser hvor mye masse som er fjernet i skredet og transportert ut på dypere vann. Det ligger fortsatt noe forstyrrede masser igjen i skredgropa. Figur: NGU
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom