Nasjonal rassikringsgruppe

Krever 2 milliarder mer pr år til skredsikring av fylkesvegene i ny NTP

Del

Nasjonal transportplan 2022-33 er lagt fram av Regjeringen, og Stortinget vil i de nærmeste måneder avgjøre planens endelige innhold. Nasjonal rassikringsgruppe mener det er mye positivt i regjeringens plan for rassikring på riksvegene. Men dette er bare et halvgodt svar. Helheten må på plass. NTP må få inn en tydelig satsing på skredsikring av fylkesvegene våre. Våre liv kan ikke være avhengig av hvem som eier vegen. Vi krever 2 milliarder kroner mer per år til skredsikring av fylkesvegene. Denne rammen må tildeles rasfylkene etter registrert rassikringsbehov, sier leder Jenny Følling.

I klartekst betyr dette at rassikringsrammene til fylkesveg ikke bare kan framskrives på dagens alt for lave nivå, men må tredobles for å dekke behovet. Fylkesvegene har allerede et skredsikringsbehov på over 35 milliarder kroner. Det vil si halvparten av landets samlede behov for å kunne rassikre de farligste skredpunktene.

Vi går nå i dialog med partiene på Stortinget for å få oppslutning om dette kravet. Nasjonal transportplan må inneholde en helhetlig plan for skredsikring av vegene, fortsetter Følling.

Nasjonal rassikringsgruppe er i tillegg er opptatt av at NTP må plassere ansvaret for hvem som skal koordinere et felles system for kontinuerlig registrering av skred og hvordan vi måler skredfaktoren. En oversikt over det nasjonale behovet er et avgjørende beslutningsverktøy. Det er tross alt dette vi styrer våre prioriteringer etter, og det haster med å komme i gang.

Hvorfor skredsikre vegene våre?

  • Skredfare skaper redsel og usikkerhet, og skred tar liv og skader folk. Sikker veg skal være en prioritert oppgave, ikke ekstraservice.
  • Næringsliv, offentlig og privat tjenesteyting er avhengig av god regularitet. Forsinkelser er kostbare. Stengning av veg pga. rasfare, skaper usikkerhet og lager en uforutsigbar hverdag.
  • Klimaendringene øker sikringskompleksitet, uforutsigbarhet og sårbarhet i infrastrukturen
  • Ras, skred og flom medfører store samfunnskostnader, men aller verst; det koster menneskeliv.

Hovedkontaktperson pressemelding:

Leder av Nasjonal rassikringsgruppe

Jenny Følling

Mobil: 479 05 990

 

Kontakter i regionene:

  • Troms og Finnmark fylkeskommune. Kristina Hansen (nestleder) - Mobil: 489 98 781
  • Nordland fylkeskommune: Bent-Joacim Bentzen
  • Trøndelag fylkeskommune: Hallgeir Grøntvedt
  • Møre og Romsdal fylkeskommune: Randi Walderhaug Frisvoll
  • Innlandet fylkeskommune: Stein Tronsmoen
  • Rogaland fylkeskommune: Bjørn Ove Hersdal

Nøkkelord

Kontakter

Åshild Kjelsnes, Tlf. 91888568 Epost: Ashild.Kjelsnes@sfj.no

Bilder

Om Nasjonal rassikringsgruppe

Nasjonal rassikringsgruppe
Nasjonal rassikringsgruppe c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Samferdselsdivisjonen, Avd FFB
9815 Vadsø

http://www.nasjonalrassikringsgruppe.no

Nasjonal rassikringsgruppe ble vedtatt opprettet i et eget møte under Nasjonal rassikringskonferanse i Tromsø, 14. mai 2001 og har etter regionreformen i 2020 med representanter fra de 7 mest rasutsatte fylkene; Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Innlandet, Vestland og Rogaland.

Gruppens mål er at alle offentlige veger i Norge skal være sikret mot ras og skred. Det arebeides målrettet for dette og ovenfor bevilgende myndigheter og andre samarbeidspartnere. Blant annet  gjennom deltakelse i høringer i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite, dialogmøter med statsråder og departementer og skriftlige uttalelser blant annet i etterkant av budsjettframlegg. I år vil vil også ha egen stand under Arendalsuka. I tillegg prøver vi å tilegne oss informasjon fra relevante fagetater og gjør befaringer rundt omkring i medlemsfylkene for å gjøre oss kjent med aktuelle problemstillinger knyttet til rassikring av veg samt ny teknologi som kan sikre mer veg for pengene.

Følg pressemeldinger fra Nasjonal rassikringsgruppe

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nasjonal rassikringsgruppe på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nasjonal rassikringsgruppe

Rassikring av fylkesvegane må prioriterast i ny Nasjonal Transportplan (2022-33)13.4.2021 10:33:12 CEST | Leserinnlegg

Nasjonal Rassikringsgruppe er fornøgd med satsinga på rassikring på riksvegane i NTP. Vi finn derimot inga satsing på rassikring av fylkesvegane. Berre ei vidareføring av dagens altfor låge rammer. Dette kan vi ikkje akseptere. Nasjonal Rassikringsgruppe krev derfor to milliardar kroner meir årleg til rassikring av fylkesvegane i NTP. Midlane må tildelast rasfylka etter registrerte rassikringsbehov. Det må kome ei tydeleg satsing på rassikring av fylkesvegane. Det kostar minst 35 milliardar å sikre dei farlegaste skredpunkta på fylkesvegnettet.

Varsko for Nasjonal transportplan! Rassikring må skje nå! Vi har ingen flere liv å miste!5.3.2021 13:15:09 CET | Pressemelding

Nasjonal rassikringsgruppe ønsker å rope et varsko om NTP og sender brev til alle partiene på Stortinget. Det haster å sikre vegene våre for ras og skred. Nasjonal transportplan legges straks fram. Vi har ikke råd til å la være å sørge for at vi har sikre og framkommelige veger i Norge. Skredsikringsbehovet vil koste over 70 milliarder kroner. Klimaendringene og mer ekstremvær gjør at det virkelig haster å gjøre store markant strategiske sikringsgrep i NTP. Rassikringsrammene til riks- og fylkesveg må tredobles. NTP 2022-33 må derfor inneholde en helhetlig og nasjonal plan for skredsikring av riks- og fylkesvegnettet innen høy og middels skredfaktor. Planen må sikres finansiering slik at den blir gjennomført sammenhengende og kostnadseffektivt i løpet av en tidsramme på 12 år. Staten må øremerke midler for en ekstrasatsing på ny teknologi og forebyggende skredkontroll som vil gi mer sikkerhet for pengene raskere – En incentivordning.

Nasjonal Rassikringsgruppe krever at rammen til rassikring må tredobles2.9.2020 09:52:09 CEST | Pressemelding

Nasjonal rassikringsgruppe har denne uken vært på befaring i Troms og fått sett på skredutsatte strekninger og møtt personer som har fortalt om hvordan manglende rassikring av vegnettet utgjør en fare for liv og helse. Stengte veger på grunn av fare for skred utgjør også en svært begrensende faktor for utvikling av næringslivet. Skredfaren skaper stor usikkerhet og uforutsigbarhet. En ny rapport om forsinkelser på veg, fra Menon Economics (www.menon.no), estimerer verditapet fra blant annet stengt veg til opp mot kr 20 millioner årlig bare for sjømatnæringen i Nord-Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom