Miljødirektoratet

Kommunene fører ikke tilsyn med utslipp av avløpsvann

Del

Et stort flertall av kommunene følger ikke opp avløpsanlegg slik de skal og har dermed dårlig oversikt over utslippene av avløpsvann.

Det viser en landsdekkende kontrollaksjon av avløpsanlegg i mindre tettbebyggelser. Aksjonen ble gjennomført av fylkesmannen i samarbeid med Miljødirektoratet, i 2019.

Kontrollert om kommunen følger pliktene sine

De aller fleste avløpsanleggene i Norge med kapasitet på 50 person ekvivalenter eller mer (cirka 2370 anlegg) befinner seg i det forurensingsforskriften definerer som mindre tettbebyggelser. Kommunen er forurensningsmyndighet for disse anleggene. Det innebærer at kommunen skal ha oversikt over avløpsanlegg i kommunen og sørge for at anleggene har gyldige utslippstillatelser som blant annet setter krav til rensing. Kommunen skal også føre tilsyn med at kravene følges i praksis.

- Det er kommunens rolle som forurensningsmyndighet for utslipp av avløpsvann fra mindre tettbebyggelser vi har kontrollert og ikke selve avløpsanleggene, sier Bjørn Bjørnstad avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Kontrollaksjonen en omfattet ikke de drøyt 340 avløpsanleggene i store tettbebyggelser, med flere ganger så mange innbyggere. For disse anleggene er fylkesmannen forurensningsmyndighet.

De færreste kommunene følger opp som de skal

Våre tilsyn avdekket manglende oppfølging av avløpsanleggene hos nesten samtlige av de kontrollerte kommunene.

77 prosent av de kontrollerte kommunene fører ikke tilsyn med avløpsanlegg i det hele tatt eller fører tilsyn på en mangelfull måte.

70 prosent av kommunene har mangelfulle rutiner for å behandle søknader om utslippstillatelse og følge opp brudd på tillatelser.

63 prosent av kommunene kontrollerer ikke at anleggene rapporterer utslippsdata slik at vi i Norge har oversikt over utslippene fra avløp slik vi er forpliktet til.

- Kontrollaksjonen avdekker at kommunene ikke fører tilstrekkelig tilsyn og dermed ikke har oversikt over utslippene fra avløpsanleggene, sier Bjørn Bjørnstad.

Resultatene fra denne kontrollaksjonen viser så store mangler at vi må ta det opp med kommunesektoren sentralt. Miljødirektoratet og fylkesmannen vil også følge opp med ytterligere tilsyn og veiledning på dette området.

Utslipp av avløpsvann kan gjøre stor skade på miljøet

Kommunalt avløpsvann inneholder organisk materiale, næringssalter og tarmbakterier, og i varierende grad tungmetaller, organiske miljøgifter, legemidler og partikler som mikroplast.

For høye utslipp av avløpsvann kan blant annet skyldes dårlig rensing ved renseanleggene og føre til algeoppblomstring, redusere oksygeninnholdet i ferskvann og sjø og føre til nedslamming av bunnområder. Dette kan påvirke vannets tilstand og tilhørende økosystemer, men også begrense bruken av vannforekomsten til rekreasjonsformål.

Forurensningsforskriften fastsetter derfor strenge krav til utslipp av kommunalt avløpsvann. 

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

40 10 38 00presse@miljodir.no

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom