Miljødirektoratet

Ingen ekstraordinære reguleringer av laksefisk i år

Del

Opplysninger om innsig av laks så langt i sesongen tyder ikke på at det er nødvendig å innføre ekstraordinære regionale begrensninger i fisket i 2022.

NINA følger med på hvor mange laks som kommer tilbake til elvene og fanges hver sommer, og Miljødirektoratet kan begrense fisket hvis tallene er mye lavere enn i de foregående årene. Foto: Steve Halsetrønning. Bildet skal ikke lagres i avisens arkiver for senere bruk.
NINA følger med på hvor mange laks som kommer tilbake til elvene og fanges hver sommer, og Miljødirektoratet kan begrense fisket hvis tallene er mye lavere enn i de foregående årene. Foto: Steve Halsetrønning. Bildet skal ikke lagres i avisens arkiver for senere bruk.

På oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomfører Norsk institutt for naturforskning (NINA) i juli hvert år en foreløpig vurdering av innsiget av laks til Norge. Den er basert på tellinger av  laks som vandrer opp i elvene og fangst fra laksefiske i elv og sjø. Dersom vurderingen tilsier at det ligger an til å bli en svikt i innsiget med 50 prosent eller lavere i en region, kan det innføres begrensninger i fisket midt i sesongen. Årets tall sammenlignes med gjennomsnittstall for 2016-2019, som er de årene som ligger til grunn for gjeldende fiskeregler.

- Vi følger tett med på hvordan det står til med villaksen. Målet er å sikre nok gytefisk i elvene til høsten. Basert på årets vurdering, innfører Miljødirektoratet ingen ekstraordinære regionale begrensninger i laksefisket i sesongen i 2022, sier Raoul Bierach, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Fra og med Rogaland til og med Trøndelag tyder tallene på at innsiget kan bli på nivå med eller noe større enn gjennomsnittet i perioden 2016-2019. På Sørlandet varierer fangstene mye mellom elver. I Nordland og Troms og Finnmark ser innsiget stort sett til å være lavere enn gjennomsnittet for perioden 2016-2019.

- Selv om det så langt ikke er registrert svikt i innsiget som tilsier at det behov for ytterligere restriksjoner i fisket for hele regioner, er det for mange laksevassdrag krav om å foreta egne midtsesongevalueringer. Miljødirektoratet forutsetter at disse gjennomføres, og følges opp med de forhåndsavtalte tiltakene der det er behov, sier Bierach.

I dag er villaksen havnet på rødlista over utrydningstruede arter. I Norge har vi omtrent 25 prosent av alle atlantiske laksebestander i verden. Vi har derfor et spesielt ansvar for å bevare og beskytte den. Den norske forvaltningen av villaks bygger på internasjonale forvaltningsprinsipper som er utarbeidet under den nordatlantiske laksevernorganisasjonen, NASCO.

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

NINA følger med på hvor mange laks som kommer tilbake til elvene og fanges hver sommer, og Miljødirektoratet kan begrense fisket hvis tallene er mye lavere enn i de foregående årene. Foto: Steve Halsetrønning. Bildet skal ikke lagres i avisens arkiver for senere bruk.
NINA følger med på hvor mange laks som kommer tilbake til elvene og fanges hver sommer, og Miljødirektoratet kan begrense fisket hvis tallene er mye lavere enn i de foregående årene. Foto: Steve Halsetrønning. Bildet skal ikke lagres i avisens arkiver for senere bruk.
Last ned bilde

Lenker

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.