Nasjonal rassikringsgruppe

Gjer endringar i Nasjonal transportplan

Del

– Vi gjer no endringar i arbeidet med neste Nasjonal transportplan. Dette inneber politisk medverknad tidlegare i arbeidsprosessen og moglegheit til å spille inn prioriteringar knytt til rassikring, sa samferdselsminister Jon Georg Dale på Nasjonal rassikringskonferanse på Flesland i dag.

- Rassikring av vegar er viktig for landet som heilskap, sa samferdselsminister Jon Georg Dale på Norsk rassikringskonferanse i dag.
- Rassikring av vegar er viktig for landet som heilskap, sa samferdselsminister Jon Georg Dale på Norsk rassikringskonferanse i dag.

Sentrale aktørar frå politikk, næringsliv og interesseorganisasjonar var samla då Nasjonal rassikringskonferanse for første gong blei arrangert i Bergen. Om lag hundre deltakarar frå heile landet var til stades.

Ønskjer nasjonal skredsikringsplan

For mange er vegen til skule og jobb utrygg grunna rasfare. I snitt var det 2380 skred og 262 vegstengingar per år på norske vegar dei siste ti åra.

Nasjonal rassikringsgruppe ønskjer ein heilskapleg, nasjonal skredsikringsplan gjennomført i løpet av 12 år. Målet er at planen blir ein del av neste Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033). For å få dette til trengs det til saman 51 milliardar kroner. På konferansen utfordra dei samferdselsminitaren og andre sentrale aktørar til å sjå viktigheita av ein slik plan.

– Vi er opptatt av å løfte rassikring, og vil invitere til ein politisk prosess for å sjå kva for problem vi står overfor, og korleis vi skal løyse dette, sa Dale.

Han utfordra óg dei ni fylka i Nasjonal rassikringsgruppe når det gjaldt å prioritere. Dette inneber å vere tydeleg på kva område som skal prioriterast først og kva som kan vente.

Dale la vekt på at rassikring av vegar er viktig for landet som heilskap, både når det gjeld tryggleik og næringsinteresser.

– Når vi får kjeft om at det blir brukt for mykje pengar der det bur lite folk, må vi forklare kor viktig rassikring er for transportkorridorane. For eksempel at norsk laks må kunne blir transportert i tide ut til sine marknader, utan forseinkingar.

Han understreka viktigheita av å ha trykk på opprusting av grunnleggande infrastruktur i åra som kjem.

– Det er vår tur

Leiar i Nasjonal rassikringsgruppe, Åshild Kjelsnes, er nøgd med det høyrte på konferansen.

– Vi meiner det no må vere rassikring sin tur. Konferansen i dag viser at vi no får med fleire i kravet vårt om ein ny plan. Både Lastebileigarforbundet og Sjømatbedriftene støttar oss. Dette gir grunn til optimisme, seier Kjelsnes.

Ho fortel at målet vårt er å få sikra alle vegstrekningar vi kjenner som har høg eller middels faregrad i løpet av den neste rulleringsperioden for Nasjonal transportplan.

– Dei 51 milliardene det vil koste, tilsvarar det nordmenn brukte på julegaver til kvarandre i fjor, seier Kjelsnes.

Midlertidige tunellar

På konferansen blei det òg vist alternative måtar å utføre rassikring på. Firmaet RoadCap har utarbeidd ein rassikringsmetode som inneber å sette opp midlertidige tunellkonstruksjonar i område der det er fare for ras og steinsprang. Dette er robuste konstruksjonar som er hurtige å sette opp.

Handlar om liv

Hordaland fylkeskommune er eit av dei ni fylka som er representert med ein politikar i Nasjonal rassikringsgruppe. I år var dei med å arrangere rassikringskonferansen, som finn stad annan kvart år, på Scandic Flesland Airport.

– Rassikring er eit tema som engasjerer stort. Dette gjeld ikkje minst her på Vestlandet som har dei mest rasutsette strekningane i landet. Dette handlar om folk sine liv, og det er tross alt det viktigaste vi har, seier fylkesordførar i Hordaland fylkeskommune, Anne Gine Hestetun.

Nøkkelord

Kontakter

Åshild Kjelsnes, leiar i Nasjonal rassikringsgruppe, Tlf. 91888568. Epost: Ashild.Kjelsnes@sfj.no

Anbjørn Holme, pressekontakt – mobil 41511131. Epost anbjorn.holme@hfk.no

Bilder

- Rassikring av vegar er viktig for landet som heilskap, sa samferdselsminister Jon Georg Dale på Norsk rassikringskonferanse i dag.
- Rassikring av vegar er viktig for landet som heilskap, sa samferdselsminister Jon Georg Dale på Norsk rassikringskonferanse i dag.
Last ned bilde
Knut Pedersen frå firmaet RoadCap hadde innlegg om rassikring ved hjelp av midlertidige tunelløysingar.
Knut Pedersen frå firmaet RoadCap hadde innlegg om rassikring ved hjelp av midlertidige tunelløysingar.
Last ned bilde
Ordførar i Odda, Roar Aga Haug, hadde innlegg om korleis ras er ein del av kvardagen i Hardanger.
Ordførar i Odda, Roar Aga Haug, hadde innlegg om korleis ras er ein del av kvardagen i Hardanger.
Last ned bilde
"Veien er stengt! Hva nå?" var tittelen på innlegget til Einar Eian, ordførar i Roan kommune.
"Veien er stengt! Hva nå?" var tittelen på innlegget til Einar Eian, ordførar i Roan kommune.
Last ned bilde

Lenker

Om Nasjonal rassikringsgruppe

Nasjonal rassikringsgruppe

Leikanger

http://www.skredsikring.no

Nasjonal rassikringsgruppe ble vedtatt opprettet i et eget møte under Nasjonal rassikringskonferanse i Tromsø, 14. mai 2001, da med representanter fra de 7 mest rasutsatte fylkene. Oppland ble medlem i 2014 og Sør-Trøndelag i 2015, og gruppen har dermed medlemmer fra 9 fylker som etter fylkestingsvalgene hver oppretter én representant.

Gruppens mål er at alle offentlige veger i Norge skal være sikret mot ras innen år 2030. Det argumenteres for dette ovenfor bevilgende myndigheter gjennom deltakelse i høringer i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite, dialogmøter med statsråd og departement og skriftlige uttalelser blant annet i etterkant av budsjettframlegg. I tillegg prøver vi å tilegne oss informasjon fra relevante fagetater og gjør befaringer rundt omkring i medlemsfylkene for å gjøre oss kjent med aktuelle problemstillinger knyttet til rassikring av veg.

Følg pressemeldinger fra Nasjonal rassikringsgruppe

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nasjonal rassikringsgruppe på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nasjonal rassikringsgruppe

Rassikring av fylkesvegane må prioriterast i ny Nasjonal Transportplan (2022-33)13.4.2021 10:33:12 CEST | Leserinnlegg

Nasjonal Rassikringsgruppe er fornøgd med satsinga på rassikring på riksvegane i NTP. Vi finn derimot inga satsing på rassikring av fylkesvegane. Berre ei vidareføring av dagens altfor låge rammer. Dette kan vi ikkje akseptere. Nasjonal Rassikringsgruppe krev derfor to milliardar kroner meir årleg til rassikring av fylkesvegane i NTP. Midlane må tildelast rasfylka etter registrerte rassikringsbehov. Det må kome ei tydeleg satsing på rassikring av fylkesvegane. Det kostar minst 35 milliardar å sikre dei farlegaste skredpunkta på fylkesvegnettet.

Krever 2 milliarder mer pr år til skredsikring av fylkesvegene i ny NTP8.4.2021 22:41:47 CEST | Pressemelding

Nasjonal transportplan 2022-33 er lagt fram av Regjeringen, og Stortinget vil i de nærmeste måneder avgjøre planens endelige innhold. Nasjonal rassikringsgruppe mener det er mye positivt i regjeringens plan for rassikring på riksvegene. Men dette er bare et halvgodt svar. Helheten må på plass. NTP må få inn en tydelig satsing på skredsikring av fylkesvegene våre. Våre liv kan ikke være avhengig av hvem som eier vegen. Vi krever 2 milliarder kroner mer per år til skredsikring av fylkesvegene. Denne rammen må tildeles rasfylkene etter registrert rassikringsbehov, sier leder Jenny Følling.

Varsko for Nasjonal transportplan! Rassikring må skje nå! Vi har ingen flere liv å miste!5.3.2021 13:15:09 CET | Pressemelding

Nasjonal rassikringsgruppe ønsker å rope et varsko om NTP og sender brev til alle partiene på Stortinget. Det haster å sikre vegene våre for ras og skred. Nasjonal transportplan legges straks fram. Vi har ikke råd til å la være å sørge for at vi har sikre og framkommelige veger i Norge. Skredsikringsbehovet vil koste over 70 milliarder kroner. Klimaendringene og mer ekstremvær gjør at det virkelig haster å gjøre store markant strategiske sikringsgrep i NTP. Rassikringsrammene til riks- og fylkesveg må tredobles. NTP 2022-33 må derfor inneholde en helhetlig og nasjonal plan for skredsikring av riks- og fylkesvegnettet innen høy og middels skredfaktor. Planen må sikres finansiering slik at den blir gjennomført sammenhengende og kostnadseffektivt i løpet av en tidsramme på 12 år. Staten må øremerke midler for en ekstrasatsing på ny teknologi og forebyggende skredkontroll som vil gi mer sikkerhet for pengene raskere – En incentivordning.

Nasjonal Rassikringsgruppe krever at rammen til rassikring må tredobles2.9.2020 09:52:09 CEST | Pressemelding

Nasjonal rassikringsgruppe har denne uken vært på befaring i Troms og fått sett på skredutsatte strekninger og møtt personer som har fortalt om hvordan manglende rassikring av vegnettet utgjør en fare for liv og helse. Stengte veger på grunn av fare for skred utgjør også en svært begrensende faktor for utvikling av næringslivet. Skredfaren skaper stor usikkerhet og uforutsigbarhet. En ny rapport om forsinkelser på veg, fra Menon Economics (www.menon.no), estimerer verditapet fra blant annet stengt veg til opp mot kr 20 millioner årlig bare for sjømatnæringen i Nord-Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom