Miljødirektoratet

Gir nødhjelp til den mest trua naturen

Del

Slåmaskin, ryddesag og fyrtøy er blant verktøyene når SNO nå er i gang med sommerhalvårets redningsaksjoner for de mest trua artene og naturtypene våre.

Statens naturoppsyn gjør skjøtsel i Mørkridsdalen i Luster, Vestland. Foto: SNO/Miljødirektoratet
Statens naturoppsyn gjør skjøtsel i Mørkridsdalen i Luster, Vestland. Foto: SNO/Miljødirektoratet

Miljødirektoratet v/Statens naturoppsyn tar gjerne med nasjonal eller lokal presse ut i verneområdene for å vise fram den sårbare naturen og arbeidet som gjøres for å redde den, så langt vi har kapasitet. Under Dokumenter finner du oversikt over aktuelle tiltak nå i sommer, i tillegg til tiltak fordelt på fylker der vi har mest aktivitet.

– Det er flott å se når arbeidet vårt i felt virker. Når gammel og gjengrodd lynghei langs kysten ryddes og brennes og vi får de åpne og flotte åpne lyngheiene tilbake eller når enger av kam-marimjelle blomstrer og trives på Færder etter slått. Vi trenger mangfoldet i naturen og har ingen arter eller naturtyper å miste, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet. 

Hvert år gjennomfører Statens naturoppsyn (SNO) tiltak i verneområdene for å ta vare på blomster, insekter, sjøfugler, våtmark og andre typer trua arter og naturtyper. Etter en vinter som varte og rakk mange steder er naturoppsynet godt i gang med årets arbeid over hele landet. 

En million arter er truet

Tap av naturmangfold er ved siden av klimaendringene den største miljøutfordringen vi står overfor. 

Det internasjonale naturpanelet IPBES slår fast atoverlevelsen til over en million arter er truet, og at utviklingen går urovekkende raskt. Ifølge Naturpanelet er det nødvendig med store samfunnsendringer for å stanse utviklingen, særlig når det gjelder bruken av arealer. 

– Å stanse tapet av natur krever først og fremst at hele samfunnet bidrar til bærekraftig bruk av naturressursene våre. Men mange arter i Norge er så fåtallige og sårbare at situasjonen allerede kritisk, og for flere av disse kan vi faktisk gjøre noe med målrettede tiltak i felt, sier Hambro. 

Må redde artenes leveområder 

For å ta vare på de trua artene er det viktig å sikre deres leveområder. Ifølge IPBES er en halv million arter på land avhengige av at leveområdene deres restaureres hvis de ikke skal dø ut på sikt. 

SNO gjennomførerulike tiltak i verneområder for å ivareta det biologiske mangfoldet. Dette innebærer blant annet skjøtsel av kulturlandskap som slåttemark og kystlynghei, fjerning av fremmede arter og tiltak mot gjengroing av våtmark. 

– Verneområdene utgjør indrefileten av norsk natur. Men også i mange verneområder er leveområdene og artene sårbare eller truet. Gjengroing og fremmede arter er betydeligetrusselfaktorer. Mange områder har derfor behov for tiltak for å ivareta verneverdiene, sier Hambro. 

Mange munner å mette 

Fylkesmennene, nasjonalpark- og verneområdestyrer og noen kommuner forvalter verneområdene i det daglige. SNO har stor kompetanse på ulike skjøtselsmetoder og utfører arbeid på bestilling fra forvaltningsmyndighetene.   

– Det er kun frimerker av norsk natur vi klarer å ivareta på denne måten, og ettersom verneområdene er indrefileten av norsk natur, er det svært viktig at slik innsats settes inn her. Med 2355 trua arter, 74 trua naturtyper og over 3000 verneområder i Norge er dette et viktig arbeid for oss, sier Hambro. 

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Statens naturoppsyn gjør skjøtsel i Mørkridsdalen i Luster, Vestland. Foto: SNO/Miljødirektoratet
Statens naturoppsyn gjør skjøtsel i Mørkridsdalen i Luster, Vestland. Foto: SNO/Miljødirektoratet
Last ned bilde

Dokumenter

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom