Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Foreslår fastpris for manuell avlesing av strømmåleren

Del

Standard pris for manuell måleravlesing er en av flere mindre forskriftsendringer Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) foreslår etter en forskriftshøring. Høringen omfatter i tillegg endringer i avregningsforskriften og forskrift om elsertifikater.

De aller fleste strømkunder har automatisk strømmåler. Det er noen få strømkunder som av ulike årsaker ikke har automatisk strømmåler. Disse kundene må ha manuell avlesing av strømmåleren. Nettselskapene har i noen tilfeller beregnet for høyt gebyr for manuell avlesing av strømmåler. RMEs forslag skal bidra til at ordningen skal være tydelig og forutsigbar både for kunden og nettselskapet.

- Manuell avlesing av strømmåleren er en kontroll som må skje én gang i året. RME har foreslått en standardisert tariff, et fast beløp på 1500 kroner pluss moms, for å gjennomføre denne kontrollen. Dette beløpet ligger noe under det kostnadsnivået nettselskapene selv har rapportert å ha, sier direktør for RME, Ove Flataker.

RME har oppsummert og vurdert høringsinnspillene. Basert på høringsinnspillene, har vi i oppsummeringen anbefalt å gjøre to mindre endringer i avregningsforskriften. Forslaget er sendt til OED for videre behandling.

Avregningsforskriften

I avregningsforskriften foreslår RME mindre endringer knyttet til forskuddsfakturering, adgang til elektrisitetsmåler, kontroll av elektrisitetsmåler og overtredelsesgebyr.

Basert på høringsinnspillene foreslår vi en overgangsregel frem til 1.7.2021 i forbindelse med at kompensasjon ved strømbrudd som varer over 12 timer skal bli en del av gjennomfaktureringen. Det opprinnelige forslaget innebar at denne kompensasjonsordningen skulle være en del av gjennomfaktureringen allerede fra 1.1.2021. For mer om dette se oppsummeringsrapporten kapittel 2.1.

Vi har også gjort en endring i hvilke nettselskaper som skal være omfattet av krav til nøytralitetsrapport etter avregningsforskriften ny § 8-1a og § 8-1b, slik at kravene kun omfatter nettselskap som er underlagt reglene om selskapsmessig skille. For mer om dette se oppsummeringsdokumentet kapittel 2.7.

Forslaget er ellers likt det som ble presentert i høringsdokumentet

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

I forskrift om kontroll av nettvirksomhet foreslår RME en standardisert tariff for håndtering og kontroll av manuelt avleste måledata. Til nå har nettselskapene selv kunnet beregne en slik tariff etter forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-6. Tilbakemeldinger har vist at nettselskapene har en ulik praksis for hvilke kostnader som blir lagt til grunn for tariffen.

For denne forskriften opprettholder RME opprinnelig forslag fra høringen.

Forskrift om elsertifikater

I forskrift om elsertifikater foreslår RME å oppheve forskriftens § 23 om informasjon til sluttbrukere om prisopplysning og markedsføring av kostnader som følger av elsertifikatplikten. Forslaget innebærer at bestemmelsen blir overført til avregningsforskriften.

For denne forskriften opprettholder RME opprinnelig forslag fra høringen.

En rapport med oppsummering av høringsuttalelsene, RME sine merknader og et oppdatert forslag er nå sendt over til Olje- og energidepartementet for vurdering og eventuell vedtakelse. 

Om Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME)

Reguleringsmyndigheten for energi er en enhet i NVE. RME utvikler og følger opp regelverk for kraftmarkedet og kraftnettet. RME har blant annet ansvar for økonomisk regulering av Statnett og øvrige nettselskap, regulering av kraftbørser, engrosmarkeder og systemdrift, vilkår for bruk av mellomlandsforbindelser, regulering av leveringskvalitet, tariffer og omsetning av kraft og gass til sluttbrukere. Les mer om RME her

(+47) 22 95 95 95

www.reguleringsmyndigheten.no 

Kontakter

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet
Torfinn Jonassen, seksjonssjef
mobil: 952 24 548

Avregningsforskriften og forskrift om elsertifikater
Siri Steinnes, fung. seksjonssjef
mobil: 997 98 985

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom