Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Flomsonekartet for Liknes er overlevert til Kvinesdal kommune

Del

NVE har overlevert revidert flomsonekart for Liknes i Kvinesdal kommune i Agder. Kartet viser at ved en 200-årsflom vil store områder oversvømmes i sentrum.

200-årsflom er dimensjonerende flomhendelse ved oppføring av blant annet hus, hytter og næringseiendommer. NVE har oppdaterte flomsoner for 20-, 200- og 1000-årsflom, samt for en 200-årsflom i  et endret klima i år 2100, for Kvina og Litleåna ved Liknes. De nye kartene erstatter flomsonekartet fra 2002.

- Kommunen kjenner godt til flomutfordringer etter flere flommer i vassdraget de senere årene. Med de oppdaterte flomsonene, har de nå fått et godt grunnlag for arealforvaltning, byggesaksbehandling, sikringstiltak og lokal beredskap, sier regionsjef i NVE, Anne Cathrine Sverdrup.

De nye flomsonene viser at flomvannstandene i Kvina oppstrøms Åmodt bru øker, men reduseres nedstrøms, sammenlignet med flomsonekartet fra 2002. I Litleåna øker de oppdaterte vannstandene med omkring 1m. Dette skyldes hovedsakelig at flomvannføringene i Litleåna har økt.

Flomsonekartet gir informasjon om hvilke områder som oversvømmes, og allerede ved en 20-årsflom er store områder flomutsatt. Framskrivning av flommer som følge av endret klima fram mot år 2100 viser at flomvannstanden øker og at utbredelsen av flomsonen blir større. Nord for Litleåna blir utbredelsen av flomsonen i et endret klima, betydelig større enn 200-årsflommen i dagens klima.

Her finner du flomsonekart for Kvinesdal

Fakta om flomsonekart

På bakgrunn av erfaringene fra storflommen på Østlandet i 1995, blir flomsonekartlegging i dag sett på som et viktig tiltak for å redusere flomskader i framtida.

Kravene til sikkerhet mot flom er forankret i plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK17).

NVE har laget retningslinjer knyttet til Flaum- og skredfare i arealplanar, som beskriver hvordan kravene til god nok sikkerhet kan ivaretas i arealplanleggingen.

Kontakter

Regionsjef Anne Cathrine Sverdrup, mobil: 907 52 061

Senioringeniør Anders Skalleberg, mobil:415 57 903

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom