Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Får ikkje løyve til å etablere massedeponi i Melhus kommune

Del

NVE gir avslag på søknaden frå SG Deponi AS om å etablere massedeponi i Reitdalen i Melhus kommune. NVE fastheld vurderingane frå tidlegare handsaming av tiltaket, og legger avgjerande vekt på at å etablere massedeponi i Reitdalen er eit irreversibelt inngrep i strid med verneverdiar i Gaulavassdraget. Omsynet til verneverdiane er avgjerande for vedtaket.

Oversiktsillustrasjon som viser eksisterande landskapsrom der tiltaksområdet er avgrensa med stiplede linjer. Illustrasjon: SG Deponi AS
Oversiktsillustrasjon som viser eksisterande landskapsrom der tiltaksområdet er avgrensa med stiplede linjer. Illustrasjon: SG Deponi AS

SG Deponi AS har søkt om løyve til å etablere massedeponi i Reitdalen, i Melhus kommune i Trøndelag, og har no fått avslag frå NVE.

Når NVE treffer avgjersle etter vassressurslova i verna vassdrag skal det leggast vesentleg vekt på omsynet til verneverdiane. Ivaretaking av verneverdiar i verna vassdrag er ein nasjonal interesse. Et deponi i Reitdalenvil føre til irreversible endringar.

–  Vi fastheld vår vurdering frå tidlegare handsaming av tiltaket, og legger avgjerande vekt på at å etablere massedeponi i Reitdalen er eit irreversibelt inngrep i strid med verneverdiar i Gaulavassdraget, seier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.

 

Slik var deponiet planlagd

Planen inneber å deponere 2 562 290 m3 reine jord- og steinmassar i Reitdalen over ein periode på 15 år. Dalen skal fyllast igjen, og maksimal djupne vil vere 40 meter. Gråor-heggeskogen og edellauvskogen i kantsona langsmed Reitanbekken skal fjernast og bekken skal leggjast i rør mens massedeponiet er i drift. Etter at deponidrifta er avslutta skal bekken opnast ved at ny bekkebotn etablerast på stabiliserande fylling. Tolv meter kantsone skal reetablerast på kvar side av bekken.

Tiltaksområdet er innanfor nedbørfeltet til Gaulavassdraget som er verna etter Verneplan III for vassdrag. Etablering av massedeponiet Udduvoll vest i Reitdalen vil føre til at området gjenfyllast og at aktive erosjonsprosessar, i dette tilfellet fluviale prosessar, i Reitanbekken vil stoppe. Det vil og bety at gråor-heggeskog og edellauvskog i dalen, inkludert kantsona langs bekken, blir hogd. Etablering av ny bekkebotn og tolv meter kantskog på kvar side av denne er etter NVE si vurdering ikkje tilstrekkeleg til å avbøte tiltaket sine verknader for verneverdiane knytt til danning av landformar (geomorfologi) og botanikk i Gaulavassdraget.

Omsynet til verneverdiane har vore avgjerande for vedtaket.

Les meir om saka her.

Nøkkelord

Kontakter

Seksjonssjef Gry Berg
Tlf: 41293086
E-post:gbe@nve.no

Seniorrådgjevar Ellen Lian Halten
Tlf: 41205617
E-post: elha@nve.no

Bilder

Oversiktsillustrasjon som viser eksisterande landskapsrom der tiltaksområdet er avgrensa med stiplede linjer. Illustrasjon: SG Deponi AS
Oversiktsillustrasjon som viser eksisterande landskapsrom der tiltaksområdet er avgrensa med stiplede linjer. Illustrasjon: SG Deponi AS
Last ned bilde
Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE
Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Folkemøte og høyring om nytt kraftsamband frå Rogaland og Vestland fylke til Noa og Krafla oljefelt4.5.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

NVE har motteke melding med forslag til utgreiingsprogram for eitt nytt kraftsamband frå land til dei planlagde oljefelta Noa og Krafla. Krafta vil hentast frå Kollsnes, Samnanger eller Gismarvik, og dei meldte landanlegga vil råka Øygarden, Samnanger, Fitjar, Utsira, Karmøy og Tysvær kommunar. Som ein del av høyringa heldes det eit digitalt folkemøte denne veka.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom