Miljødirektoratet

Færre kjemikalier selges med manglende faremerking

Del

Miljødirektoratet finner færre forbrukerprodukter med feil eller manglende faremerking enn i 2015, men tilsyn viser at det fortsatt finnes brudd.

Feil eller mangler: Selv om tendensen er synkende, finner vi fortsatt brudd på regelverket. Produktet til venstre har oppgitt feil varselord og mangler faresetninger. Det midterste produktet mangler etikett med norsk språk. Produktet til høyre mangler etikett med norsk språk, barnesikker lukning og følbar advarselsmerking. Foto: Miljødirektoratet.
Feil eller mangler: Selv om tendensen er synkende, finner vi fortsatt brudd på regelverket. Produktet til venstre har oppgitt feil varselord og mangler faresetninger. Det midterste produktet mangler etikett med norsk språk. Produktet til høyre mangler etikett med norsk språk, barnesikker lukning og følbar advarselsmerking. Foto: Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har kontrollert vanlige forbrukerprodukter som inneholder stoffer, som kan være skadelige for helse og miljø, siden 2015. Den gang fant vi feil eller mangler hos 27 prosent av produktene. I år ligger tallet på cirka 10 prosent.

Produktene som kontrolleres er kjemikalieprodukter som selges til forbrukere. Det kan for eksempel være tennvæske, bilpleieprodukter og rengjøringsmidler.

– Det er bra vi har funnet færre brudd på regelverket over flere år. Det viser at bransjen har blitt bedre på å gi riktig informasjon om kjemikaliene, og at kontrollene våre har en effekt. Vi ser likevel at for mange produkter ikke er riktig merket. Det er fortsatt behov for et kunnskapsløft hos virksomhetene, sier Mathieu Veulemans, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Se figur med grafer som viser utviklingen i vedlegg. 

10,4 prosent av produktene var feilmerket 

I år ble 1307 produkter kontrollert i 39 butikker i Oslo og omegn, Drammen, Sandefjord, Larvik, Kristiansand, Ålesund og Harstad.

Miljødirektoratet sjekker om produktene er riktig merket og emballert, og at de ikke er ulovlig å selge eller inneholder forbudte stoffer.

Resultatene fra årets kontroll viser at 10,4 prosent av produktene ikke hadde korrekt merking. De vanligste feilene var at etiketten ikke var på norsk, at det var feil faresetning eller at det var feil ved farepiktogrammet.

– Kjemikaliene kan ha farlige egenskaper. Forbrukerne skal få riktig informasjon om disse fareegenskapene, slik at de kan håndtere produktet på en trygg måte, sier Mathieu Veulemans.

Miljødirektoratets oppfølging 

Der Miljødirektoratet avdekket produkter med manglende eller mangelfull barnesikker lukning, ble virksomhetene pålagt å stanse omsetningen og fjerne disse fra hyllene umiddelbart.

Virksomhetene må fortsette sitt arbeid for å sikre at produktene har riktig fareklassifisering, merking og emballering.

Miljødirektoratet vil også følge opp flere av butikkenes leverandører og gjenta butikkaksjonen i 2023.

Fakta om regelverket: 

Kjemikalieprodukter er produkter som inneholder stoffer som har farlige egenskaper for helse og/eller miljø. Kjemikalier med farlige egenskaper skal merkes med en fareetikett som opplyser om de farlige egenskapene og hvordan man skal håndtere kjemikalet på en sikker måte.

Utformingen av fareetikken og emballasje hos kjemikalier er bestemt av Forskrift om klassifisering merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). CLP er et felles europeisk regelverk.

Produsenter og importører som selger produkter på det norske markedet har ansvar for at alle farlige kjemikalier er riktig merket og emballert. I Norge skal merkingen være på norsk.

CLP stiller også krav til emballasjen for farlige kjemikalier, blant annet krav om barnesikret lukning og/eller følbar advarselsmerking (advarselsmerking for blinde og svaksynte) for noen kjemikalier. Dette avhenger av hvordan de er klassifisert eller om de inneholder bestemte stoffer over en viss konsentrasjon. Mer informasjon her. 

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Feil eller mangler: Selv om tendensen er synkende, finner vi fortsatt brudd på regelverket. Produktet til venstre har oppgitt feil varselord og mangler faresetninger. Det midterste produktet mangler etikett med norsk språk. Produktet til høyre mangler etikett med norsk språk, barnesikker lukning og følbar advarselsmerking. Foto: Miljødirektoratet.
Feil eller mangler: Selv om tendensen er synkende, finner vi fortsatt brudd på regelverket. Produktet til venstre har oppgitt feil varselord og mangler faresetninger. Det midterste produktet mangler etikett med norsk språk. Produktet til høyre mangler etikett med norsk språk, barnesikker lukning og følbar advarselsmerking. Foto: Miljødirektoratet.
Last ned bilde
Figuren viser andel kontrollerte produkter med feil/mangler ved faremerkingen. Vi avdekker færre med feilmerking siden vi startet med butikkaksjoner i 2015.
Figuren viser andel kontrollerte produkter med feil/mangler ved faremerkingen. Vi avdekker færre med feilmerking siden vi startet med butikkaksjoner i 2015.
Last ned bilde
Seksjonsleder Mathieu Veulemans. Foto: Fartein Rudjord
Seksjonsleder Mathieu Veulemans. Foto: Fartein Rudjord
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.