Samferdselsdepartementet

Eigarskapsforvaltinga av Mantena AS blir frå neste år overført til Nærings- og fiskeridepartementet

Del

Regjeringa har i dag vedtatt å overføre eigarskapsforvaltinga av det heilstatlege togvedlikehaldsselskapet Mantena frå Samferdselsdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), med verknad frå 1. januar 2020. Overføringa er i tråd med retningsliner i regjeringas nye eigarskapsmelding.

Foto: Mantena
Foto: Mantena

- Gjennom statleg eigarskap av Mantena syrgjer staten for at det finst ein leverandør av vedlikehalds- og verkstadtenester for skjenegåande materiell i den norske marknaden, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I eigarsapsmeldinga som regjeringa la fram tidlegare i haust går det fram at statens eigarskap i forretningsmessige selskap bør forvaltas av den sentrale eigarskapseininga i Nærings- og fiskeridepartementet Som oppfølging av det flyttar vi no selskapet.  

- Regjeringa forventar at konkurransen i marknaden for togvedlikehald gradvis vil auke, og staten vil som eigar bidra til at Mantena er ein konkurransedyktig aktør i denne marknaden, seier samferdselsministeren.

Statens eigarskapsforvalting av Mantena blir overført frå Samferdselsdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet 1. januar 2020.

Om Mantena AS
Mantena leverer vedlikehaldstenester til togoperatørar, primært vedlikehald av lokomotiv, vogner og motorvogner. I tillegg gjennomfører selskapet vedlikehald på komponentar, og utfører vedlikehald og reparasjonar av skjenegåande arbeidsmaskinar. Selskapet blei fisjonert ut frå Vygruppen (tidlegare NSB-konsernet) til Samferdselsdepartementet i 2017.

For fleire opplysningar – sjå:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Mantena
Foto: Mantena
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Nord-Jæren får byvekstavtale for perioden 2019-20292.7.2020 14:52:55 CESTPressemelding

– Regjeringen ønsker miljøvennlig byutvikling i byene våre, og byvekstavtalene skal bidra til å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektiv, sykkel og gange. Denne avtalen bygger opp under dette, og vil være et viktig bidrag for å oppfylle bompengeavtalen fra 2019, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringa vil sikre gode tenester for trafikantar i heile landet1.7.2020 12:00:00 CESTPressemelding

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Konklusjonen er at dei fleste av tenestestadene som var foreslått nedlagt likevel held fram, men at det vil skje nokre endringar i tenestetilbodet, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tenestetilbodet til trafikantane held fram i Larvik, Kragerø og Mandal1.7.2020 12:00:00 CESTPressemelding

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Mellom anna betyr det at det tenestetilbodet som var foreslått nedlagt i Larvik, Kragerø og Mandal likevel held fram, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom