Arctic Mineral Resources

DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING TREFFER VEDTAK I STRID MED DOM FRA OSLO TINGRETT

Del

Oslo, 25. mai 2022: Direktoratet for mineralforvaltning har truffet vedtak om at granat ikke tilhører grunneierne i Engebøforekomsten i strid med dom fra Oslo Tingrett

Direktoratet for mineralforvaltning («DMF») har truffet vedtak om at granat i Engebøforekomsten ikke tilhører grunneierne fordi forekomsten også inneholder drivverdige mengder rutil, et mineral som tilhører staten. DMF vedtok på dette grunnlaget ikke å innvilge Arctic Mineral Resources AS («AMR») driftskonsesjon på eiendommer der AMR har avtale med grunneierne om utvinningsrett til deres mineraler. Dette til tross for at verdiene av granat er omtrent 4 ganger verdien av rutil i Engebøforekomsten.

Vedtaket strider direkte mot hva Oslo tingrett slo fast i oktober 2021 i fastsettelsessøksmålet mellom AMR og Nordic Rutile AS («NRU»): "Granat er grunneiers mineral etter mineralloven § 7 første ledd bokstav b. Det gjelder også når granat inngår i en sammensatt bergart sammen med statens mineral og hvor begge mineralene må utvinnes samtidig. Eklogitten i Engebøforekomsten består dermed av både statens mineral (rutil) og grunneiers mineral (granat)."

Søksmålet ble tatt ut for å avgjøre hvem som har juridisk grunnlag for å etablere drift i den delen av Engebøforekomsten hvor AMR har avtale med grunneierne. NRU har anket den delen av dommen. Ankesaken skal behandles i Borgarting lagmannsrett i september og AMR forventer at tingrettens dom vil stadfestes på dette punktet, og at dom vil komme før Nærings- og fiskeridepartementet («NFD») tar stilling til klagene fra AMR på vedtakene mottatt fra DMF i dag.

«Vedtakene fra DMF får ingen innvirkning på planene til AMR om etablering av en granatbasert virksomhet i Engebøforekomsten», sier Arnold Rørholt, styreleder i AMR.

«Bakgrunnen for fastsettelsessøksmålet fra AMR var blant annet å få slått fast at granat tilhører grunneierne uavhengig av om mineralet forekommer sammenvevd med statens mineral, rutil, slik som i Engebøforekomsten. Dette er et spørsmål som avgjøres av domstolen med bindende virkning for enhver, også DMF og andre forvaltningsorganer», fortsetter Arnold Rørholt.

Kontakter

Om Arctic Mineral Resources

Arctic Mineral Resources
Arctic Mineral Resources
Fjordavegen 2164
6817 Naustdal

https://arcminres.com/

Om Arctic Mineral Resources AS
Arctic Mineral Resources AS («AMR») er et gruveselskap som utvikler et moderne, bærekraftig og lønnsomt gruveprosjekt for utvinning av granat og uttak av vassbyggingsstein på seks eiendommer i Vevring på nordsiden av Førdefjorden i Sunnfjord kommune. Etter etablering i 2018 har AMR inngått avtale med et ledende mineralselskap om kjøp av all granat som utvinnes, kjøp av all vassbyggingsstein som skal tas ut, inngått avtaler om kjøp og lagt til rette for bruk av alt eklogittbasert tilslag (restmasser etter utvinning av granat og rutilkonsentrat). På denne måten sikrer AMR at alt som tas ut av fjellet kommer til nytte som produkt og AMR får en gruvedrift uten deponi eller varige sår i naturen. Produksjon planlegges iverksatt ila. 1-2 år etter innvilget driftskonsesjon.

For ytterligere informasjon se: www.arcminres.com

Følg pressemeldinger fra Arctic Mineral Resources

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Arctic Mineral Resources på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arctic Mineral Resources

AMR anser dagens vedtak fra Nærings- og fiskeridepartementet om driftskonsesjon i Engebøfjellet som en delseier6.5.2022 16:38:37 CEST | Pressemelding

AMR anser dagens vedtak fra Nærings- og fiskeridepartementet om driftskonsesjon i Engebøfjellet som en delseier, herunder presiseringen: «Driftskonsesjon etter mineralloven § 43 erstatter følgelig ikke NRUs eventuelle behov for (ytterligere) avtaler med grunneierne, eventuelt ekspropriasjon, og gir ikke NRU større rett til mineralene i forekomsten enn det som følger av utvinningsretten. NRU har søkt NFD om ekspropriasjon innenfor de eiendommene der AMR har inngått avtaler i medhold av mineralloven § 38 andre ledd bokstav a. Ekspropriasjonssøknaden er ikke ferdig behandlet, og vil bli avgjort i et eget vedtak.» Gitt at ekspropriasjon tillates, skal erstatning utmåles i samsvar med Grunnloven § 105. Det vil si at Nordic Mining må erstatte granatverdiene AMR planlegger å utvinne i sitt prosjekt, noe som vil eliminere lønnsomheten i Nordic Minings prosjekt hvor granat, i likhet med AMRs prosjekt, utgjør høyest verdi. Uten ekspropriasjon mister Nordic Mining grunnlaget for sin planlagte und

ARCTIC MINERAL RESOURCES AS (AMR) SØKER DRIFTSKONSESJON FOR VEVRING GRANATPROSJEKT - EN GRUVEDRIFT UTEN AVFALL OG VARIGE SÅR I NATUREN14.7.2021 14:38:48 CEST | Pressemelding

AMR har søkt driftskonsesjon for underjords gruvedrift i Engebøfjellet for å utvinne det miljø- og helsevennlige mineralet granat. All uttatt stein utnyttes som produkt, uten behov for deponi eller varige sår i naturen. Drift bygger på avtale med berørte grunneiere i Vevring. En uenighet med selskapet Nordic Rutile om rett til uttak i Vevring skal opp i Oslo tingrett i august. AMR planlegger å starte uttak og drift i 2023.

ARCTIC MINERAL RESOURCES AS TAR UT STEVNING MOT NORDIC RUTILE AS FOR FASTSETTELSE AV RETTIGHETSSPØRSMÅL KNYTTET TIL DELER AV ENGEBØFOREKOMSTEN I SUNNFJORD KOMMUNE5.3.2021 16:08:16 CET | Pressemelding

Arctic Mineral Resources AS («AMR») har i dag tatt ut stevning mot Nordic Rutile AS («NRU»). Søksmålet anlegges som et fastsettelsessøksmål for å få fastslått om det er AMR eller NRU som har rett til å undersøke etter og utvinne granat, som er et mineral som tilhører grunneierne, på fem eiendommer i Vevring i Sunnfjord kommune («Vevringeiendommene») hvor AMR har avtale med grunneierne om utnyttelse av deres mineralrettigheter. Grunneierne er også aksjonærer i AMR.