Nye Veier

Deling av data skal bedre sikkerheten ved sprengning

Del

Nye Veier vil sammen med anleggsbransjen og bergindustrien endre dagens sprengningsarbeider med hjelp av datadeling.

Datadeling i bergsprengning: Deling av data vil være sentrale verktøy for økt sikkerhet i sprengningsarbeider i fremtiden. Bildet er fra en salve på Nye Veiers veiprosjekt E18 Rugtvedt - Dørdal i Bamble. Foto: Nye Veier
Datadeling i bergsprengning: Deling av data vil være sentrale verktøy for økt sikkerhet i sprengningsarbeider i fremtiden. Bildet er fra en salve på Nye Veiers veiprosjekt E18 Rugtvedt - Dørdal i Bamble. Foto: Nye Veier

I dag skjer det flere uhell ved sprengning som lett kan føre til alvorlig personskade eller død. Mange av disse uhellene skjer på bakgrunn av dårlig datagrunnlag. Når eksplosiver skal lades for en sprengning skal dette utføres i samsvar med en salveplan. Salveplanen beskriver boring, lading, tenning og dekking av den enkelte salve for å ivareta sikkerheten i samsvar med sprengningsplan. På bakgrunn av salveplanen utarbeider Bergsprenger en boreplan. Etter forskriften skal man etter boring levere en skriftlig rapport som beskriver resultatet fra boringen. Er det boret i henhold til boreplan eller ikke? Blir avvik rapportert? Ofte er disse rapportene en lite informativ papirlapp som kan unnlate å rapporterer vesentlige feil eller avvik fra plan. Deretter overleveres papirlappen til bergsprengeren som i ifølge eksplosivforskriften skal ha det sprengningsfaglige ansvaret for å ivareta sikkerheten og at tiltakene på sprengningsstedet er utført i henhold til forskriften og rapportert. Den lite informative papirlappen utgjør en risiko for tap av viktig data som ville vært vesentlig i planleggingen av gjeldene og nye salver. Bedre data kan samles ved at man benytter seg av maskinkontroll og dermed innhenter digitale og etterrettelige data direkte fra maskinen. Dette vil bidra til å gjøre dagens sprengningsarbeid utenfor tunnel tryggere. En digital modell fra et maskinkontroll system kan inneholde vesentlige data fra hvert enkelt borehull: Tidspunkt, koordinat, kastvinkel, kastretning på ansett, synkhastighet, lengde på hull, tidspunkt og koordinat når hullet er avsluttet.

Tunnelsprengning ligger lengre fremme på god registrering, presentasjon og deling av data. Dette fører til positive gevinster som bedre planlegging og tryggere salver enn ved sprengning utenfor tunnel. Det er rart at det skal være en forskjell på disse Datafangst på boring i tunnel inneholder mye av de samme dataene som fanges på boring utenfor tunnel. Dessverre ligger dataene fra boring utenfor tunnel tilgjengelig i ulike tjenester fra ulike aktører og ikke samlet på en oversiktlig plattform. Den viktige oppgaven som gjenstår nå er å fange og ta vare på dataene som igjen kan benyttes i planlegging av nye sprengningsarbeider. Da kan man virkelig ivareta sikkerheten.

Godt oppmøte

Omlag 50 personer fra 20 ulike bedrifter og leverandører var samlet i Tønsberg forleden for å diskutere hva som må til for å fornye og forbedre bergsprengerens arbeidssituasjon slik den er i dag. På workshopen fikk ulike leverandører og bedrifter innenfor boring, ladning og sprengning anledning til å presentere sine produkter. De orienterte også om hvordan disse produktene kan fange og ta vare på data som igjen kan benyttes i planlegging nye sprengningsarbeider. Denne typen data vil være sentrale verktøy for økt sikkerhet i sprengningsarbeider i fremtiden. Resten av programmet ble benyttet til en debatt om hva som må til for å utvikle hensiktsmessige verktøy for bergsprengeren. Det ble diskutert om det innføres krav for dataleveranse. Hvis det skal settes krav, må i hvert fall entreprenører behandles likt, ble det poengtert.

Enige om datadeling

Alle aktørene som behandler datafangsten i forbindelse med boring er enige om at dataene må deles for at de skal skape merverdi. Og alle hadde tilrettelagt sine systemer slik at deling kan skje. Dette gir mulighet for å videreforedle dataene til det verktøyet bergsprenger i dag ikke har. Det ble reist spørsmål ved om vi er i ferd med å utvikle roboter og innføre ingeniørkompetanse for å sprenge. Men DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) som også var tilstede på workshopen, uttalte at de også i fremtiden vil ha fagarbeidere på salvene.

- Får vi med oss det engasjementet som ble vist på denne workshopen videre i arbeidet om datadeling kan vi flytte fjell, sier rådgiver sprenging i Nye Veier Thor Kristian Hustveit etter workshopen.

Ønsker å forbedre bergsprengerens arbeidssituasjon

Nye Veier ønsker at det tenkes nytt innenfor utveksling av datafangst fra boreriggene slik at de som skal planlegge ladningen i praksis kan anvende datafangsten. Selskapet er opptatt å tenke nytt og utfordre bransjen innenfor utviklingen av planlegging- og dokumentasjonsverktøy tilpasset bergsprenger og bergsprengerens arbeidssituasjon. Det kom konkret forslag på å oppnevne en arbeidsgruppe for å gi innspill til hvordan bergsprengerens verktøy skal bli, Bransjerådet for Fjellsprengning tar hånd om organisering av dette.

Vil forsikre bedre tilgang på informasjon

Nye Veier er byggherre for store veiprosjekt, boring og sprengning er en vesentlig aktivitet. Vi tar vårt byggherre-ansvar alvorlig og i den forbindelse avdekker vi store utfordringer med hensyn til den rapporten som borerigg operatøren skal avlevere til bergsprenger ifølge eksplosivforskriften § 88.

Det er en utfordring med hensyn til lovens bokstav, men også en utfordring fordi bergsprenger ikke får tilgang på god nok informasjon til å lade hensiktsmessig for å ivareta sikkerhet. Volumberegning, borehullenes plassering og mengde anvendt sprengstoff henger nøye sammen og dokumentasjonen på dette er ikke tilfredsstillende slik det foretas i dag.

Ikke siste workshop

Nye Veier avsluttet workshopen med å fortelle at dette ikke blir siste møte om arbeidssituasjonen til bergsprengeren.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Datadeling i bergsprengning: Deling av data vil være sentrale verktøy for økt sikkerhet i sprengningsarbeider i fremtiden. Bildet er fra en salve på Nye Veiers veiprosjekt E18 Rugtvedt - Dørdal i Bamble. Foto: Nye Veier
Datadeling i bergsprengning: Deling av data vil være sentrale verktøy for økt sikkerhet i sprengningsarbeider i fremtiden. Bildet er fra en salve på Nye Veiers veiprosjekt E18 Rugtvedt - Dørdal i Bamble. Foto: Nye Veier
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom