Medietilsynet

Brukarinntektene aukar, men lønnsemda er svekka siste år

Del

I dag legg Medietilsynet fram ein samla rapport om den økonomiske utviklinga i norsk mediebransje det siste året. Oppsummert aukar brukarinntektene, reklameinntektene faller og lønsemda er svekka frå 2017 til 2018. – Tala viser at det å klare å ta betalt for innhaldet blir sentralt for økonomien i medieverksemdene framover, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Økonomien i norsk mediebransje: – Tala viser at det å klare å ta betalt for innhaldet blir sentralt for økonomien i medieverksemdene framover, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. Foto Medietilsynet
Økonomien i norsk mediebransje: – Tala viser at det å klare å ta betalt for innhaldet blir sentralt for økonomien i medieverksemdene framover, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. Foto Medietilsynet

Norske aviser og dei nasjonale tv-kanalane hadde 10,9 milliardar kroner i brukarinntekter i 2018, ein auke på 24 prosent frå 2014. Frå 2017 til 2018 var auken på 6 prosent. Auken var størst for dei kommersielle tv-kanalane, med 478 millionar kroner, eller 13 prosent. Dei siste fem åra har dei kommersielle tv-kanalane nesten dobla inntektene sine frå sal av premiumkanalar og distribusjon.

Distributørane tar den største delen av tv-inntektene

Totalt brukte den norske befolkninga over 12 milliardar kroner på å kjøpe tv-kanal-pakker og abonnement på strøymetenester i 2018, viser ei oversikt i økonomirapporten frå Medietilsynet. Distributørane sit att med meir enn halvparten av inntektene (52 prosent), 34 prosent gjekk til nasjonale tv-kanalar og 14 prosent til dei globale strøymeaktørane.

Framleis fall i annonseinntekter

Både aviser, tv og radio opplever no fall i annonseinntektene. Avisene har dei siste fem åra mista 2,3 milliardar kroner i annonseinntekter, og 2018 var det første året med fall også for tv-aktørane. Dei nasjonale radioselskapa får i hovudsak inntektene sine frå reklamesal. I 2018 fall annonseinntektene i radioverksemdene med 8,5 prosent, tilsvarande 45 millionar kroner.

Svekka lønnsemd

Dei norske avisene og tv- og radioselskapa omsette for til saman 26,7 milliardar kroner i 2018. Det er ein auke på 257 millionar kroner, eller knapt éin prosent, frå 2017. Lønnsemda både for avisene og dei nasjonale tv- og radio-selskapa blei svekka i 2018 mot året før.

Rapport for norsk medieøkonomi 2014 - 2018

Norsk medieøkonomi i tal

 • Dei norske avisene og tv- og radioselskapa omsette for til saman 26,7 milliardar kroner i 2018. Det er ein auke på 257 millionar kroner, eller knapt éin prosent, frå 2017
 • Fram til 2017 var reklamemarknaden for tv og radio i vekst, men frå 2017 til 2018 fall reklameinntektene i desse kanalane med totalt 212 millionar kroner, tilsvarande 4,7 prosent
 • Totalt auka inntektene til dei nasjonale tv-kanalane med 310 millionar kroner, eller 4,1 prosent, i 2018. Årsaka var ein solid vekst i brukarinntektene
 • Brukarinntektene til dei nasjonale tv-kanalane auka med 478 millionar kroner frå 2017 til 2018, tilsvarande 13 prosent. Brukarinntektene kjem hovudsakleg frå sal av premiuminnhald og distribusjon
 • Lønnsemda til dei nasjonale tv-kanalane har falle dei siste fem åra som følge av høgare driftskostnader. I 2018 hadde dei nasjonale kringkastarane eit driftsunderskott på totalt 68 millionar kroner. Hovudårsaka til underskottet var at Discovery skreiv ned senderettar med over 400 millionar kroner
 • Dei nasjonale radioselskapa får i hovudsak inntektene sine frå reklamesal. I 2018 fall reklameinntektene med 8,5 prosent, tilsvarande 45 millionar kroner, og lønnsemda til radioselskapa blei svekt
 • Avisene som tar betalt hadde 11,5 milliardar kroner i driftsinntekter og eit driftsresultat på 824 millionar kroner i 2018 (ikkje medrekna produksjonstilskott). Driftsinntektene var omtrent på nivå med 2017, mens driftsresultatet gjekk ned med 69 millionar på grunn av auka kostnader
 • Avisene som tar betalt hadde 6,7 milliardar kroner i brukarinntekter (inntekter frå abonnement og laussal) i 2018, ein auke på 2 prosent frå 2017. Heile veksten kom frå dei digitale utgåvene
 • Avisene som tar betalt hadde 4,4 milliardar kroner i reklameinntekter i 2018, ein nedgang på 119 millionar kroner eller 2,7 prosent frå året før. Dei siste fem åra har avisene mista 2,3 milliardar kroner i reklameinntekter, ein nedgang på 34,1 prosent
 • Driftsinntektene til gratisavisene var 208 millionar kroner i 2018, ein nedgang på 18,2 prosent eller 46 millionar kroner frå året før. Gratisavisene hadde eit driftsoverskott på 4,1 millionar kroner og ein driftsmargin på 2 prosent i 2018. Gratisavisene stod for 1,8 prosent av dei samla driftsinntektene til heile avisbransjen i 2018

Medietilsynet har tidlegare i haust publisert to delrapportar om økonomien i avishusa og økonomien for kringkastarane.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Økonomien i norsk mediebransje: – Tala viser at det å klare å ta betalt for innhaldet blir sentralt for økonomien i medieverksemdene framover, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. Foto Medietilsynet
Økonomien i norsk mediebransje: – Tala viser at det å klare å ta betalt for innhaldet blir sentralt for økonomien i medieverksemdene framover, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom