Miljødirektoratet

Biogass har stort potensial

Del

Norge kan lage og bruke mye mer biogass, noe som vil kutte klimagassutslippene våre og bidra til sirkulær økonomi.

Langtransport er et av markedene der biogass kan bidra til å redusere bruk av fossil energi. Foto: Volvo Truck Corporation. Gjengitt med tillatelse.
Langtransport er et av markedene der biogass kan bidra til å redusere bruk av fossil energi. Foto: Volvo Truck Corporation. Gjengitt med tillatelse.

Miljødirektoratet har utredet hvor stort potensial biogass har i Norge, og hvordan politiske virkemidler kan bidra til å øke produksjon og bruk mot 2030. Rapporten sendes til Klima- og miljødepartementet, som har varslet en handlingsplan.

– Biogass er et godt eksempel på sirkulær økonomi. Vi utnytter samfunnets ressurser bedre ved å lage fornybar energi av avfall. Mange av oss deltar allerede, ved å sortere matavfallet vårt. Men i dag er det for sjelden lønnsomt for næringslivet å velge biogass, så det trengs nye virkemidler hvis bruk og produksjon skal øke, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Klimavennlig energiform

Biogass kan erstatte naturgass og andre fossile brensler, og derfor kutte utslipp av klimagasser.

I 2018 ble det produsert og brukt rundt 500 GWh (gigawattimer) biogass i Norge. Det kan være mulig å øke produksjonen til hele 2600 GWh i 2030, ved bruk av blant annet matavfall, husdyrgjødsel og avfall fra oppdrettsnæringen. Og potensialet for bruk av biogass er trolig enda større enn potensialet for produksjon.

For en rekke typer avfall og rester er produksjon av biogass en moden og robust teknologi, mens andre råstoff krever videre utvikling for å kunne utnyttes i stor skala.

Konkurrerer også med annen fornybar energi

Offentlige aktører har så langt vært sentrale i utviklingen av biogassmarkedet. Offentlige renovasjonsselskaper har investert i produksjon og offentlige styrte transportselskaper har tatt energien i bruk. Biogass er derfor et ganske vanlig drivstoff i norske bybusser.

Kommersielle aktører bruker lite biogass i dag, først og fremst fordi det gjerne koster mer enn naturgass eller andre brensler. Biogass konkurrerer også med annen fornybar energi.

Miljødirektoratet har vurdert markedsmulighetene for biogass og hvordan bruken kan økes, særlig i veitransport, sjøfart, og industri. Rapporten viser at biogass vil kunne ha et konkurransefortrinn i viktige nisjer, for eksempel i langtransport med skip og lastebiler, der det er mer krevende å benytte batterier.

– Det er svært vanskelig å forutsi hvordan teknologi og priser vil utvikle seg for de fornybare alternativene, og det er dermed vanskelig å anslå markedspotensialet for biogass. Det er likevel grunn til å tro at det er stort behov for biodrivstoff med gode bærekraftsegenskaper slik som biogass på både kort og lang sikt, sier Ellen Hambro.

Mange mulige virkemidler for mer biogass

Med dagens politikk forventes moderat vekst i biogass mot 2030. For å øke veksten ytterligere, må trolig rammevilkårene bli mer forutsigbare og biogassen må gjøres mer konkurransedyktig mot fossil energi. Husdyrgjødsel og flere andre råstoffer som i liten grad brukes til biogass i dag har høye produksjonskostnader, og vekst i bruken vil trolig avhenge av nye virkemidler.

Noen av virkemidlene som drøftes i rapporten er økt CO2-avgift, reduserte bompengeavgifter for biogasskjøretøy, støtte til produksjon og utbygging av fyllestasjoner, bruksstøtte i sjøfart og industri, offentlige anskaffelser, omsetningskrav, krav til utsortering av matavfall fra husholdninger og næringsliv og krav om at biologisk industriavfall utnyttes til energi. Det vil være viktig å følge med på biogasspolitikken i andre nordiske land og i EU, for å sikre at norske virkemidler virker etter hensikten.

– Mange av disse virkemidlene vil også kunne ha effekt på andre energiformer, eller virke inn på import og eksport av biogass og råstoff. Myndighetene må derfor ha tunga rett i munnen når virkemidler innrettes, slik at man oppnår ønsket resultat, sier Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

***

Fakta om biogass:

  • Metanholdig energigass som dannes ved bakteriell nedbrytning av organisk materiale.
  • Råstoffene som benyttes i Norge er vanligvis organiske avfallsfraksjoner, som for eksempel husholdningsavfall, avløpsslam og avfall fra fiskeindustrien.
  • Kan brukes i stedet for fossil energi.
  • Produksjon av biogass gir også et restprodukt kalt biorest. Med riktig kvalitet kan det brukes som biogjødsel og erstatte kunstgjødsel.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Langtransport er et av markedene der biogass kan bidra til å redusere bruk av fossil energi. Foto: Volvo Truck Corporation. Gjengitt med tillatelse.
Langtransport er et av markedene der biogass kan bidra til å redusere bruk av fossil energi. Foto: Volvo Truck Corporation. Gjengitt med tillatelse.
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom