Miljødirektoratet

Begrenset lisensfelling av bjørn i høst

Del

To bjørner kan felles under lisensfellingen på bjørn denne høsten, begge i tidligere Oppland fylke. Totalt 11 bjørner er felt til nå i år i Norge.

Kart over påviste bjørneskader på sau og tamrein i region 7 og 8 fra 1. juni til 16. august i år. Data hentet fra Miljødirektoratets Rovbase.no.
Kart over påviste bjørneskader på sau og tamrein i region 7 og 8 fra 1. juni til 16. august i år. Data hentet fra Miljødirektoratets Rovbase.no.

Lisensfellingsperioden for bjørn varer fra 21. august til 15. oktober.

– Lisensfelling er et tiltak for å regulere bestanden. Bestanden av bjørn i de nordligste regionene ligger fortsatt langt under bestandsmålet og etter en totalvurdering finner vi ikke grunnlag for å åpne for lisensfelling av bjørn i Nordland eller i Troms og Finnmark, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Bestanden av bjørn ligger på bestandsmålet i region 5 (tidligere Hedmark) og i år for første gang også i region 6 Trøndelag. Det er kun rovviltregion 7 Nordland og region 8 Troms og Finnmark som ligger under bestandsmålet og hvor Miljødirektoratet bestemmer kvoten.

Nyhetsmelding: På bestandsmålet for bjørn i to regioner

Kvotene fylt i Hedmark og Trøndelag

I de andre regionene er det den regionale rovviltnemnda som vurderer om det skal settes kvoter for lisensfelling.

Av disse er det kun en kvote på to bjørner til lisensfelling i rovviltregion 3, som er tidligere Oppland fylke.

I Hedmark og Trøndelag åpnet rovviltnemndene i vår for at tre bjørner kunne felles i hver av regionene. I løpet av sommeren er kvotene fylt ved skadefelling, og det gjenstår dermed ikke dyr til lisensfelling.

Se alle vedtak om felling av bjørn i Miljøvedtaksregisteret

Se Miljødirektoratets beslutning om lisenskvoter i region 7 og 8

Skadefelling mer hensiktsmessig

Stortinget har fastsatt et mål om 13 ungekull av bjørn hvert år i Norge, fordelt på rovviltregionene Hedmark, Midt-Norge, Nordland og Troms og Finnmark. Innsamling av skit og hårprøver i rovviltregionene påviste i fjor totalt 150 bjørner, og beregninger viser at det i 2020 trolig ble født 8,5 kull her til lands.

Bestandene av bjørn ligger dermed godt under det regionale bestandsmålet i Nordland (0 av 1 kull) og i Troms og Finnmark (2,5 av 6 kull).

Antall påviste skader forårsaket av bjørn har hatt en generell nedgang siden 2009. Så langt i 2021 (pr 16. august) er antall påviste bjørneskader noe høyere enn ved tilsvarende tidspunkt i beitesesongen i 2020, men er fortsatt lavt historisk sett.

Nyhetsmelding: Påviste rovviltskader på samme nivå som i fjor

Se vedlagt kart over påviste skader fra bjørn hittil i sommer.

For region 7 og 8 er det siden 1. juni påvist 85 skader på sau forårsaket av bjørn. Skadene er avgrenset til et fåtall områder hovedsakelig utenfor bjørneforvaltningsområder. På grunn av disse skadesituasjonene er det felt tre bjørner på skadefelling i Troms, og en bjørn i Finnmark.

– Med dagens bestandssituasjon i Nordland og i Troms og Finnmark mener Miljødirektoratet at det er mer riktig å vurdere skadefelling av enkeltdyr som forårsaker skade, enn lisensfelling som er ment å skulle regulere bestanden, sier Hambro.

Totalt elleve bjørner er felt til nå i år i Norge, ti av disse er skadefellinger.

Utviklingen i den norske delen av bestanden går svært sakte og påvirkes mye av hva som skjer på svensk side. Sverige, som har estimert bjørnebestanden til å være ca. 2900 dyr, har de siste årene økt uttaket av bjørn. I Sverige er det i 2021 åpnet for lisensfelling av 501 bjørner.

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Kart over påviste bjørneskader på sau og tamrein i region 7 og 8 fra 1. juni til 16. august i år. Data hentet fra Miljødirektoratets Rovbase.no.
Kart over påviste bjørneskader på sau og tamrein i region 7 og 8 fra 1. juni til 16. august i år. Data hentet fra Miljødirektoratets Rovbase.no.
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom