Samferdselsdepartementet

Are Forbord utnemnd til ekspedisjonssjef

Del

Are Forbord er i statsråd i dag utnemnd til ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet. Han skal leie Bane- og planavdelinga og tiltrer stillinga 2. august i år.

Forbord (49) bur på Kolbotn i Nordre Follo kommune og er utdanna cand.oecon. frå Universitetet i Oslo i 1996. Han har i tillegg ein Master i Public Administration frå Harvard University. 

Are Forbord kjem frå Helse- og omsorgsdepartementet, der han har vore avdelingsdirektør sidan 2012. Forbord har fleire års erfaring som saksbehandlar i Finansdepartementet, ved FN-sekretariatet i New York og ved Statsministerens kontor.

Skal leie Bane- og planavdelinga i Samferdselsdepartementet
Den nye ekspedisjonssjefen tiltrer stillinga 2. august i år. Forbord skal leie Bane- og planavdelinga, som mellom anna har ansvar for strategisk planlegging, budsjettarbeid, rammevilkår og lov- og forskriftsarbeid innan jernbanesektoren.

Vidare har avdelinga ansvar for strategisk planlegging og analyse av problemstillingar på tvers av transportsektorane, og har ei sentral rolle i arbeidet med Nasjonal transportplan, som blir revidert kvart fjerde år. Avdelinga koordinerer óg departementets arbeid med ny teknologi og har overordna ansvar for forsking og utgreiingar.

Nøkkelord

Bilder

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Regjeringen ber om Stortingets samtykke til å ratifisere konvensjonen som gjør IALA til en mellomstatlig organisasjon9.4.2021 12:01:20 CEST | Pressemelding

Det er fremforhandlet en ny konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA). Det betyr at IALA blir et eget folkerettssubjekt i form av en mellomstatlig organisasjon. Da vil organisasjonen være underlagt folkeretten, som gjelder mellom stater, og ikke ett lands lover. Stortinget må samtykke til å ratifisere denne konvensjonen.

Nå skal det bli lettere å drive med motorsport9.4.2021 12:00:00 CEST | Pressemelding

– Motorsporten er i utvikling, og en tilpasning av regelverket til dagens behov er lenge blitt etterspurt. Derfor legger vi nå til rette for at flere aktører skal kunne drive med motorsport på lukket bane, og vi åpner for at det skal kunne kjøres i høyere fart enn lovens fartsgrenser ved trening til konkurranse og såkalte "banedager". Samtidig må sporten fortsatt foregå i trygge rammer. Derfor vil vi stille krav om sikkerhetsregler som arrangører skal følge, og om at kurstilbydere har den kunnskapen og erfaringen som må til for at deltakernes sikkerhet ivaretas, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet går inn for videre planlegging av fire alternative korridorer for rv. 19 gjennom Moss9.4.2021 06:00:00 CEST | Pressemelding

Hovedlinjer for valg av trasé for riksvei 19 gjennom Moss har blitt kvalitetssikret eksternt (KS1). På bakgrunn av dette har Samferdselsdepartementet besluttet at fire alternative korridorer skal utredes videre for å finne det beste valget for ny vei gjennom Moss. Det skal i planarbeidet legges til grunn en øvre kostnad for ny vei på fire milliarder kroner.

65 millionar kroner til fylkesvegar for tømmertransport6.4.2021 14:00:00 CEST | Pressemelding

- Fylkesvegane treng eit løft. Det har vi signalisert i ny Nasjonal transportplan og vi viste det allereie gjennom budsjettforhandlingane for 2020 og 2021. No følger vi opp desse forhandlingane og fordeler om lag 65 millionar kroner til utbetring av fylkesvegar som er viktige for tømmertransport. Det vil gi betre vegar for både folk og næringstransport i heile Noreg, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Viktig avklaring om EUs fjerde jernbanepakke26.3.2021 18:02:51 CET | Pressemelding

- Jeg er veldig glad for at Høyesterett i dag har kommet til den samme konklusjonen som oss, nemlig at Stortinget med alminnelig flertall kan vedta om Norge skal innføre EUs fjerde jernbanepakke. Dette er i tråd med det regjeringen har lagt opp til. Regjeringen ønsker en effektiv og moderne jernbane, der flere og mer fornøyde passasjerer og mer gods kan transporteres. Formålet med EUs fjerde jernbanepakke er også å styrke sikkerhetsarbeidet i sektoren og gjøre jernbanetransport mer attraktivt. Nå håper jeg Stortinget vil slutte seg til denne jernbanepakken, sier Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom