Arctic Mineral Resources

ARCTIC MINERAL RESOURCES VANT DELVIS FREM I SØKSMÅLET MOT NORDIC RUTILE

Del

Oslo: Arctic Mineral Resources AS («AMR») fikk gjennom dom fra Oslo tingrett sent i går ettermiddag delvis medhold i søksmålet som AMR anla mot Nordic Rutile AS («NRU») i mars 2021.

AMR legger til grunn at ingen av partene er tilfredse med dommen. Søksmålet ble tatt ut for å få fastsatt rettslig at industrimineralet granat tilhører grunneierne selv om mineralet forekommer i en forekomst sammen med statens mineraler slik som i Engebøfjellet, og for å få en avgjørelse av om NRU, ut fra sine rettigheter til statens mineraler, kan etablere virksomhet innenfor samme område/eiendommer på vestsiden av Engebøfjellet som AMR planlegger gruvevirksomhet ut fra sine rettigheter til grunneiers mineraler.

AMR fikk medhold i at granat tilhører grunneierne, også i Engebøfjellet, men ikke i at NRU ikke kan etablere en virksomhet på grunnlag av sine rettigheter til statens mineraler. Dommen legger til grunn at grunneiernes rettigheter til granat i Engebøfjellet er ivaretatt gjennom at AMR vil kunne kreve all granat som utvinnes overført til seg eller verdien av det samme, gitt at granat har selvstendig verdi.

Dette har AMR dokumentert grundig overfor Direktoratet for mineralforvaltning, som etter mineralloven skal ta stilling til spørsmålet om selvstendig verdi. Dommen, slik den står, vil innebære at Direktoratet for mineralforvaltning har gitt NRU en driftskonsesjon på helt feil grunnlag. Dersom Nærings- og fiskeridepartementet følger dommen, må de treffe vedtak om at driftskonsesjonen er ugyldig. Granat er den største verdikomponenten i prosjektet til NRU. AMR kan ikke se at økonomien i prosjektet til NRU tåler at AMR får alle granatverdiene mot å kompensere en forholdsmessig andel av utvinningskost.

Daglig leder i AMR, Tore Viana-Rønningen, uttaler:

«Denne dommen fastsetter at granat tilhører grunneierne. Det er viktig. Ifølge dommen kan NRU starte utvinning av granat og rutil på de eiendommene der AMR sitter med utvinningsrett til grunneiernes mineraler, men må gi granatverdiene til AMR fordi granat har selvstendig verdi, og kan gi grunnlag for en egen virksomhet. Det kan vi ikke se at prosjektet til NRU tåler. AMR vil uansett anke dommen for å få prøvet på ny hvem som har retten til å etablere virksomhet på eiendommene hvor AMR har utvinningsrett til grunneiers mineraler.»

Styreleder i AMR, advokat Arnold Rørholt, uttaler:

«Vi opplever at dommen svikter på sin historiske tolking av norsk bergverksjuss og i forståelsen av at mineralloven § 32 ivaretar grunneiernes eiendomsrett på en tilfredsstillende måte i forhold til Grunnloven og EMK. Den reflekterer ikke, slik jeg ser det, riktig at grunneiernes mineralrettigheter er beskyttet av Grunnloven. Det er vanlig i Norge at mineraler som tilhører grunneierne finnes sammen med statens mineraler. Hvis ikke grunneierne får bestemme når deres mineraler er mest verdt, ville grunneiernes mineralrettigheter bli nærmet verdiløse. AMR vil anke den delen av dommen som vi ikke er enige i.»

Grunneier og innbygger i Vevring, Veronica Standal uttaler:

«Dette er ein blanda dag for oss som bur i Vevring. Heilt sidan starten av 90-talet har vi levd med ein frykt for at dagbrot på Engebøfjellet, med dumping av kjemikalieholdig gruveavfall i Førdefjorden, støv og støy skal øydeleggje for oss som bur i Vevring. Mange har allereie flytta. No kan marerittet nærme seg slutten. Dommen seier at granaten i førekomsten i fjellet er grunneigars. Da vert driftskonsesjonen til NRU ugyldig, den må gjerast om. Sjølv om domen ikkje gjev oss rett til å driva gruveverksemd på eigen grunn, får AMR granatverdiane. Granat har ein sjølvstendig verdi. Vi er likevel medeigarar i AMR, for å få realisert ei gruvedrift på naturen og folka som bur her sine premissar. Dvs, underjordsdrift utan deponi, korkje på land eller i Førdefjorden. Alt skal nyttast. Vi kjem dit til slutt, når NRU ikkje får verdien av granat, som jo, er den største i deira prosjekt.»

Partner Nils-Henrik Petterson i advokatfirmaet Glittertind, som prosederte saken for AMR, utaler at:

«Vi er selvfølgelig skuffet over resultatet, selv om vi hele tiden har regnet med at saken må avgjøres høyere opp i rettssystemet, sannsynligvis av Høyesterett, sier advokat Nils-Henrik Pettersson i advokatfirmaet Glittertind, som representerte AMR. Når der er sagt synes vi det er positivt, og viktig, at retten forkaster NRUs prinsipale påstand om at de hadde retten til å utnytte granat. Det betyr at Mineraldirektoratet har lagt en gal tolkning av loven til grunn for sitt vedtak om driftskonsesjon, og det innebærer at NRU må betale erstatning for den granaten de tar ut på Vevringsiden. Det er snakk om verdier i milliardklassen som NRU da må erstatte AMR.

Vil dommen bli anket?
Ja, vår vurdering er at dommen er feil og vår anbefaling er anke og AMR har bekreftet at de vil følge den anbefalingen, avslutter Pettersson.»
__

AMR har søkt driftskonsesjon for underjords gruvedrift på vestsiden av Engebøfjellet for å utvinne det miljø- og helsevennlige industrimineralet granat med rutil som et biprodukt og planlegger produksjonsoppstart sent i 2023. AMR får en gruvedrift uten avfall og uten deponi eller varige sår i naturen. Dette er mulig ved å flytte prosessanlegget til et nærliggende industriområde på Lutelandet, og frakte malmen dit for utvinning der gjennom de første 5 årene med virksomhet, og samtidig bidra med restmasser til utvikling av industriområdet.

Forekomsten i Engebøfjellet strekker seg inn på eiendommer på østsiden av fjellet. Der sitter NRU på rettighetene til grunneiers mineraler. NRU kjøpte i 2006 en bestridt utvinningsrett til statens mineraler for hele Engebøforekomsten fra et amerikansk oljeselskap. NRU planlegger dagbrudd og store deponier på land og i Førdefjorden, med omtrent halvparten av samlet uttak fra eiendommer hvor AMR har utvinningsrett til grunneiers mineraler etter avtale med grunneierne. Det er ikke bærekraftig, og heller ikke økonomisk drivverdig, ettersom granat i seg selv gir grunnlag for selvstendig utvikling og tilfaller AMR.

For spørsmål, ta kontakt med:
Styrets leder Arnold Rørholt, e-post aro@arcminres.no eller telefon +47 465 44 691

Om Arctic Mineral Resources

Arctic Mineral Resources
Arctic Mineral Resources
Fjordavegen 2164
6817 Naustdal

https://arcminres.com/

Om Arctic Mineral Resources AS
Arctic Mineral Resources AS («AMR») er et gruveselskap som utvikler et moderne, bærekraftig og lønnsomt gruveprosjekt for utvinning av granat på seks eiendommer i Vevring på nordsiden av Førdefjorden i Sunnfjord kommune. AMR ble etablert i 2018 og søkte Direktoratet for Mineralforvaltning om driftskonsesjon i juni 2021 med planlagt produksjonsoppstart i slutten av 2023. AMR har inngått avtale med et ledende mineralselskap for avtak av all granat som produseres og sikret seg avtaler og bruk av alt eklogittbasert tilslag, det vil si restmasser etter utvinning av granat. Dermed vil alt som tas ut av fjellet komme til nytte og AMR får en gruvedrift uten avfall og uten deponi eller varige sår i naturen.

For ytterligere informasjon se: www.arcminres.com

Følg pressemeldinger fra Arctic Mineral Resources

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Arctic Mineral Resources på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arctic Mineral Resources