Arctic Mineral Resources

ARCTIC MINERAL RESOURCES AS TAR UT STEVNING MOT NORDIC RUTILE AS FOR FASTSETTELSE AV RETTIGHETSSPØRSMÅL KNYTTET TIL DELER AV ENGEBØFOREKOMSTEN I SUNNFJORD KOMMUNE

Del

Arctic Mineral Resources AS («AMR») har i dag tatt ut stevning mot Nordic Rutile AS («NRU»). Søksmålet anlegges som et fastsettelsessøksmål for å få fastslått om det er AMR eller NRU som har rett til å undersøke etter og utvinne granat, som er et mineral som tilhører grunneierne, på fem eiendommer i Vevring i Sunnfjord kommune («Vevringeiendommene») hvor AMR har avtale med grunneierne om utnyttelse av deres mineralrettigheter. Grunneierne er også aksjonærer i AMR.

«Vi har inngått en intensjonsavtale for salg av all granat vi skal produsere allerede fra oppstart. Markedet ønsker økt produksjon og vi er svært opptatt av å unngå forsinkelser. Eiendomsretten er vernet i norsk og europeisk lov og vi ser frem til å få en rettslig avgjørelse på rettighetsforholdet», kommenterer Tore Viana-Rønningen, daglig leder i AMR.

AMR har utviklet et mineralutvinningsprosjekt på Vevringeiendommene og planlegger en virksomhet med kun underjordsdrift og uten bruk av deponi. NRU har utviklet et prosjekt for hele Engebøfjellet med dagbrudd og deponering på land og i sjø.

Granat utgjør rundt 80 % av mineralverdiene i fjellet, mens rutil, som er et mineral tilhørende staten, utgjør rundt 20 %. Mineralene ligger sammenvevd på en slik måte at de bare kan skilles fra hverandre ved utvinning. Det foreligger da et sameie mellom grunneierne og staten, hvor grunneierne er den klart dominerende eier. Etter vanlige sameierettslige regler er eieren med størst eierandel som kan bestemme over hele sameiegjenstanden, dog slik at det ikke går ut over verdiene til minoritetseieren.

Direktoratet for mineralforvaltning («DMF») har gitt NRU en utvinningsrett til statens mineraler (rutil) i Engebøfjellet. NRU tolker mineralloven slik at de med en slik utvinningsrett også kan ta ut og utnytte grunneiernes mineraler (granat) uten å kompensere grunneierne for verdien av granat, selv om granat faktisk representerer mer enn 70 % av verdiene i NRUs eget prosjektet. Det dreier seg om store verdier.

AMR mener at NRU tolker mineralloven feil og i strid med grunnloven § 105 om full erstatning, fordi NRU bygger på en bestemmelse som forutsetter at staten er den dominerende eieren i sameiet og at utvinning av granat alene ikke gir grunnlag for en økonomisk forsvarlig drift. NRU har avtaler om rettighetene til grunneiernes mineraler (granat) på tilstøtende eiendommer på østsiden av Engebøfjellet («Engebøeiendommene»).

Mineralforekomsten i Engebøfjellet er omtrent likt fordelt mellom Vevringeiendommene og Engebøeiendommene, og forekomsten er tilstrekkelig stor til at både AMR og NRU kan drive mineralutvinning i generasjoner på hver sin side av fjellet. Samfunnsmessig kan det være gunstig med to virksomheter som kan måles opp mot hverandre. Investeringene for å drive utvinning henger nøye sammen med størrelsen på planlagt årlig uttak av stein, slik at parallelle investeringer i utstyr ikke øker kostnadene per utvunnet tonn mineraler vesentlig.

AMR har klaget til Nærings- og fiskeridepartementet («NFD») over vedtak fra DMF om utvinningsrett og driftskonsesjon til NRU. Saksbehandlingen i NFD vil ta tid. Det er ikke realistisk for noen av partene å få finansiert en utbygging uten at rettighetsspørsmålene er avklart. Søksmålet er tatt ut i den hensikt å unngå unødvendige forsinkelser knyttet til uenighet om rettighetsspørsmål i oppstart av mineralutvinning fra Engebøfjellet.

Kontakter

Om Arctic Mineral Resources

Arctic Mineral Resources
Arctic Mineral Resources
Fjordavegen 2164
6817 Naustdal

https://arcminres.com/

Arctic Mineral Resources AS er et gruveselskap som utvikler et moderne, bærekraftig og lønnsomt gruveprosjekt under jord for utvinning av granat på fem eiendommer i Vevring på vestsiden av Engebøfjellet. Prosjektet er utarbeidet i samarbeid med erfarne industri- og gruveaktører og under forutsetning av å sikre en samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av alle mineralressursene og biprodukter som tas ut av forekomsten. På denne måten unngås deponi på land og i Førdefjorden samtidig som det skapes nye arbeidsplasser lokalt, betydelige skatteinntekter til stat og kommune og gir Norge et utstillingsvindu for en moderne norsk gruvedrift! For mer informasjon om selskapet, se www.arcminres.com

Følg saker fra Arctic Mineral Resources

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Arctic Mineral Resources på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.