Arctic Mineral Resources

AMR anser dagens vedtak fra Nærings- og fiskeridepartementet om driftskonsesjon i Engebøfjellet som en delseier

Del

AMR anser dagens vedtak fra Nærings- og fiskeridepartementet om driftskonsesjon i Engebøfjellet som en delseier, herunder presiseringen:

«Driftskonsesjon etter mineralloven § 43 erstatter følgelig ikke NRUs eventuelle behov for (ytterligere) avtaler med grunneierne, eventuelt ekspropriasjon, og gir ikke NRU større rett til mineralene i forekomsten enn det som følger av utvinningsretten. NRU har søkt NFD om ekspropriasjon innenfor de eiendommene der AMR har inngått avtaler i medhold av mineralloven § 38 andre ledd bokstav a. Ekspropriasjonssøknaden er ikke ferdig behandlet, og vil bli avgjort i et eget vedtak.»

Gitt at ekspropriasjon tillates, skal erstatning utmåles i samsvar med Grunnloven § 105. Det vil si at Nordic Mining må erstatte granatverdiene AMR planlegger å utvinne i sitt prosjekt, noe som vil eliminere lønnsomheten i Nordic Minings prosjekt hvor granat, i likhet med AMRs prosjekt, utgjør høyest verdi.

Uten ekspropriasjon mister Nordic Mining grunnlaget for sin planlagte underjordsdrift, noe som også ødelegger prosjektøkonomien. AMR anser det som usannsynlig at Nordic Mining får finansiert sin planlagte utbygging før dette er avklart.

NFD har videre stilt en rekke krav i driftskonsesjonen, herunder kravet til å benytte beste tilgjengelige teknologi (BAT). Driftskonsesjonen oppstiller krav om optimal ressursutnyttelse «Dersom NRU mot bedre vitende unngår å utnytte mineralressurser som innenfor rammene av en økonomisk bærekraftig drift basert på tilgjengelig teknologi kunne ha blitt utnyttet, vil det kunne være i strid med vilkårene i driftskonsesjonen.», og mest mulig tilbakefylling. I Engebøfjellet har AMR dokumentert at BAT betyr full utnyttelse av alle masser som tas ut og en drift uten avfall i fjell og fjord. AMR forutsetter at det kreves at Nordic Mining levere på kravene oppstilt i driftskonsesjonen. Daglig leder i AMR, Tore Viana-Rønningen uttaler:

«Målt opp mot bærekraft har Nordic Minings planer for drift i Engebøfjellet svømt motstrøms i flere år. Næringsministeren har i dag valgt å sette krav til mineralutvinning Engebøfjellet.I Engebøfjellet er ikke sjødeponi nødvendig for å etablere drift og krav om bruk av beste tilgjengelige teknikk er i realiteten et krav om utnyttelse av alle masser så forurensing blir unødvendig. AMR har allerede etablert og dokumentert en BAT-mineralutvinning i Engebøfjellet som gjør at utvinning kan etableres i løpet av kort tid, uten deponi i fjell eller fjord.»

Styreleder i AMR, advokat Arnold Rørholt uttaler:

«Som Næringsdepartementet selv uttaler i vedtaket om driftskonsesjon:

«Det er ikke et vilkår for driftskonsesjon at omfanget av utvinningsretten er endelig avklart inter partes (privatrettslig).» Slik endelig avklaring mellom AMR og Nordic Mining vil foreligge når AMR får en rettskraftig dom i den saken som AMR har fremmet mot Nordic Rutile om hvem som har rett til å ta ut granat i den delen av forekomsten hvor AMR har avtale med grunneierne om utvinning av granat. Den skal opp i Borgarting lagmannsrett i september. AMR forventer å vinne frem i den saken.

Hvis Nordic Mining/Nordic Rutile derimot vinner, så må Nordic Mining overlevere all granat som AMR ville vunnet ut i eget prosjekt, eller verdien av den, til AMR etter regelen i mineralloven § 32, 2. ledd. Det vil ødelegge økonomien i det planlagte prosjektet til Nordic Mining. AMR kan derfor ikke se noen mulig utgang av den pågående tvisten som vil gjøre det mulig for Nordic Rutile å etablere drift.»

 

Kontakter

Om Arctic Mineral Resources

Arctic Mineral Resources
Arctic Mineral Resources
Fjordavegen 2164
6817 Naustdal

https://arcminres.com/

Om Arctic Mineral Resources AS
Arctic Mineral Resources AS («AMR») er et gruveselskap som utvikler et moderne, bærekraftig og lønnsomt gruveprosjekt for utvinning av granat på seks eiendommer i Vevring på nordsiden av Førdefjorden i Sunnfjord kommune. AMR ble etablert i 2018 og søkte Direktoratet for Mineralforvaltning om driftskonsesjon i juni 2021 med planlagt produksjonsoppstart i 2024.  AMR har inngått avtale med et ledende mineralselskap for avtak av all granat som produseres og sikret seg avtaler og bruk av alt eklogittbasert tilslag, det vil si restmasser etter utvinning av granat. Dermed vil alt som tas ut av fjellet komme til nytte og AMR får en gruvedrift uten avfall og uten deponi eller varige sår i naturen. For ytterligere informasjon se: www.arcminres.com

Følg pressemeldinger fra Arctic Mineral Resources

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Arctic Mineral Resources på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arctic Mineral Resources

ARCTIC MINERAL RESOURCES AS (AMR) SØKER DRIFTSKONSESJON FOR VEVRING GRANATPROSJEKT - EN GRUVEDRIFT UTEN AVFALL OG VARIGE SÅR I NATUREN14.7.2021 14:38:48 CEST | Pressemelding

AMR har søkt driftskonsesjon for underjords gruvedrift i Engebøfjellet for å utvinne det miljø- og helsevennlige mineralet granat. All uttatt stein utnyttes som produkt, uten behov for deponi eller varige sår i naturen. Drift bygger på avtale med berørte grunneiere i Vevring. En uenighet med selskapet Nordic Rutile om rett til uttak i Vevring skal opp i Oslo tingrett i august. AMR planlegger å starte uttak og drift i 2023.

ARCTIC MINERAL RESOURCES AS TAR UT STEVNING MOT NORDIC RUTILE AS FOR FASTSETTELSE AV RETTIGHETSSPØRSMÅL KNYTTET TIL DELER AV ENGEBØFOREKOMSTEN I SUNNFJORD KOMMUNE5.3.2021 16:08:16 CET | Pressemelding

Arctic Mineral Resources AS («AMR») har i dag tatt ut stevning mot Nordic Rutile AS («NRU»). Søksmålet anlegges som et fastsettelsessøksmål for å få fastslått om det er AMR eller NRU som har rett til å undersøke etter og utvinne granat, som er et mineral som tilhører grunneierne, på fem eiendommer i Vevring i Sunnfjord kommune («Vevringeiendommene») hvor AMR har avtale med grunneierne om utnyttelse av deres mineralrettigheter. Grunneierne er også aksjonærer i AMR.