Samferdselsdepartementet

Alvorleg kostnadsauke i InterCity-prosjektet Sandbukta–Moss–Såstad

Del

– På grunn av krevjande grunnforhold med store førekomstar av kvikkleire kjem det pågåande InterCity-prosjektet gjennom Moss til å bli vesentleg dyrare enn planlagt. Den sannsynlege sluttkostnaden er no på 14,9 milliardar kroner. Kostnadsramma på 17,9 milliardar kroner tek omsyn til uvisse om kostnadane i prosjektet. Det er alvorleg med ein auke i kostnadsramma på 70 prosent, men planlagde forbetringar i togtilbodet er avhengig av at prosjektet blir fullført, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foto: Samferdselsedpartementet
Foto: Samferdselsedpartementet

I tråd med tilrådingar frå Jernbanedirektoratet og Bane NOR foreslår regjeringa å auke styringsramma med 5,3 milliardar kroner, til 14,9 milliardar kroner for prosjektet Sandbukta–Moss–Såstad på Østfoldbanen. Styringsramma er den mest sannsynlege kostnaden for prosjektet.

Som følge av ny kjennskap om grunnforholda og uvisse knytt til kostnadane foreslår regjeringa å auke kostnadsramma for prosjektet frå 10,5 til 17,9 milliardar kroner. Den nye ramma er om lag 70 prosent høgare enn gjeldande kostnadsramme, som blei vedtatt av Stortinget i 2017. Kostnadsramma er taket for kor mykje prosjektet kan koste.

Regjeringa har ved fleire høve orientert Stortinget om kostnadsutviklinga i prosjektet. I ei stortingsmelding våren 2020 varsla regjeringa om eit førebels anslag på 3 milliardar kroner i kostnadsauke.

– Dei siste åra har vi diverre opplevd fleire kostnadsaukar i jernbanesektoren, både i prosjekt under bygging og i prosjekt under planlegging. Det er uheldig. For å få kontroll over kostnadane i framtidige prosjekt, har både Jernbanedirektoratet og Bane NOR sette i verk tiltak som uavhengige ekspertar har stilt seg positive til, seier samferdselsministeren.  


Tilrår å fullføre utbygginga
På tross av den alvorlege kostnadsauken tilrår ikkje Samferdselsdepartementet å stanse InterCity-prosjektet Sandbukta–Moss–Såstad. Alternative løysingar for å redusere kostnadar, som å bruke dagens enkeltspor eller ikkje bygge ny jernbanestasjon i Moss, gjer at det ikkje vil bli mogleg å realisere planlagde tilbodsforbetringar. Departementet tilrår å halde fram med prosjektet.

Dei meir krevjande grunnforholda gjer at ferdigstillinga blir utsett. Togtrafikken på det nye anlegget kan truleg ikkje kan starte før i 2026, 19 månader etter opphaveleg plan.

– Eg kan sjølvsagt forstå at dei reisande er skuffa over at det nye dobbeltsporet blir forseinka. Eg har heller ingen problem med å sjå at folk og næringsliv lokalt er skuffa over at anleggsperioden blir lenger, med alle dei ulemper som det medfører. Men tryggleiken er det aller viktigaste. Vi hugsar alle det tragiske jordraset i Gjerdrum på slutten av fjoråret, seier Hareide.

Frå fagleg hald har Samferdselsdepartementet fått forsikringar om at det er trygt å gjennomføre prosjektet.

– Arbeidet med stabilisere områda med dårlege grunnforhold skal òg bidra til å sikre Moss by mot masseutglidingar. Denne stabiliseringa vil det uansett vere naudsynt å gjennomføre, og kjem no til å bli finansiert over jernbanebudsjettet i dei områda vi no bygger jernbane, seier samferdselsministeren.


Kvikkleire i anleggsområdet
Den viktigaste drivaren for kostnadsauken i prosjektet Sandbukta–Moss–Såstad er meir krevjande grunnforhold. Ikkje minst i perioden etter at hovudarbeida tok til i 2019, har det blitt identifisert eit vesentleg større omfang av kvikkleire rundt anleggsområdet enn det som tidlegare har vore lagt til grunn. Konsekvensen er eit vesentleg større behov for områdestabilisering.

I tillegg til dei ustabile grunnforholda har dårlegare marknadsrespons og høgare prisar i entreprenørbransjen bidratt til å auke prosjektkostnaden etter at gjeldande kostnadsramme på 10,5 milliardar kroner blei vedtatt.


Om prosjektet
InterCity-prosjektet Sandbukta–Moss–Såstad omfattar bygging av 10 km nytt dobbeltspor, ny stasjon i Moss, tunnel under Moss by, tunnel frå Kleberget til Carlberg og dagsone mot Såstad. Prosjektet vil gjere det mogleg med fire avgangar i timen for InterCity- og lokaltogavgangar frå Moss, og ei reisetid ned mot 30 minutt til Oslo.

 

For fleire opplysningar – sjå:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Samferdselsedpartementet
Foto: Samferdselsedpartementet
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Norge gjennomfører reglene i EUs fjerde jernbanepakke11.6.2021 11:59:14 CEST | Pressemelding

– Nå har vi endelig fått etablert det lovmessige rammeverket for videre satsing på en moderne jernbane. Dette gjør det mulig å samarbeide enda bedre med Europa for å gjøre jernbanen mer attraktiv for både reisende og vareeiere. Samtidig skal vi selvsagt selv bestemme hvordan vi vil utvikle norsk jernbane for å gi passasjerer og næringsliv et bedre togtilbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Høring: Snart kan du midlertidig avregistrere bilen uten å levere inn skiltet9.6.2021 07:08:41 CEST | Pressemelding

– Av og til kan det være nyttig å avregistrere et kjøretøy midlertidig. Spesielt kan dette være aktuelt for kjøretøy som bare brukes deler av året, som motorsykler og veteranbiler. Derfor ønsker vi å innføre en ordning med avregistrering av kjøretøy uten innlevering av kjennemerker på trafikkstasjonen. Det vil gjøre av- og påregistrering både enklere og billigere for bileierne, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Vegpakke Harstad: Revidert finansieringsopplegg28.5.2021 11:49:33 CEST | Pressemelding

Regjeringen la i dag fram forslag om et revidert finansieringsopplegg for den igangsatte Vegpakke Harstad (Harstadpakken). Bakgrunnen er lavere bompengeinntekter og høyere kostnader enn forventet. – Dette er viktige prosjekter som er sterkt forankret lokalt, og jeg er glad for at vi nå i tråd med lokale ønsker kan sikre en god gjennomføring. Bilistene får økte kostnader, men staten øker også sitt bidrag, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Reguleringsplanen for Arna-Stanghelle sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet til godkjenning27.5.2021 19:07:12 CEST | Pressemelding

- Utbyggingen av E16 og Vossebanen mellom Arna og Stanghelle er et viktig prosjekt for oss. Derfor har vi prioritert det i første seksårsperiode i Nasjonal transportplan 2022-2033. Det er staten som er øverste planmyndighet. Nå sender Samferdselsdepartementet Statens vegvesens forslag til reguleringsplan til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for videre behandling og en offentlig høring, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Mer effektiv håndheving av brudd på kabotasjereglene25.5.2021 11:17:52 CEST | Pressemelding

– Regjeringen er opptatt av like konkurransevilkår i veitransporten. Dette gjelder både norske og utenlandske transportører. Likevel ser vi at disse reglene ikke blir overholdt. Vi ønsker derfor en mer effektiv håndheving av kabotasjereglene gjennom økt bruk av overtredelsesgebyr og at Statens vegvesen kan ilegge gebyr på stedet i større grad enn i dag. Vi mener dette vil føre til at flere etterlever regelverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom