Miljødirektoratet

Testar ny felle mot pukkellaks i Tana

Del

For å vere førebudd til neste års storinvasjon av pukkellaks i Tanaelva, blir det i sommar testa ei ny felle på ny stad.

FLYTTAR FELLE: I 2023 vart det sett opp ei pukkellaksefelle i Tanaelvas austre løp ved Seidaholmen (på biletet), og eit leiegjerde i det vestre løpet som skulle leie fisken over til fella. Leiegjerdet fungerte ikkje slik det skulle. I år blir ein ny løysing testa litt lenger opp i elva ved Tana bru der elva går i berre eitt løp.
FLYTTAR FELLE: I 2023 vart det sett opp ei pukkellaksefelle i Tanaelvas austre løp ved Seidaholmen (på biletet), og eit leiegjerde i det vestre løpet som skulle leie fisken over til fella. Leiegjerdet fungerte ikkje slik det skulle. I år blir ein ny løysing testa litt lenger opp i elva ved Tana bru der elva går i berre eitt løp. Foto: Roy M. Langåker/Miljødirektoratet. Biletet kan nyttast av pressa.

– For å lykkast med å redusere mengdene av den skadelege framandarten pukkellaks i Nord-Noreg, er det viktig å klare å stoppe han i dei store elvane. Tanaelva i Aust-Finnmark er verdas kanskje viktigaste elv for den atlantiske villaksen, seier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Pukkellaksen er ein framand art i Noreg, som har teke seg hit frå Russland. Den kjem opp frå havet for å formeire seg i elvane i store tal berre annakvart år. Pukkellaksen døyr og rotnar etter å ha formeira seg.

Flyttar fella lenger opp i elva

På oppdrag frå Miljødirektoratet skal Veterinærinstituttet leie arbeidet med å utvikle ei felle som effektivt kan stoppe pukkellaksen i Tana i 2025, samtidig som atlantisk laks og andre lokale artar får passere fritt opp og ned i elva.

Medan det i fjor vart sett opp ei felle og eit leiegjerde der Tanaelva deler seg i to ved Seidaholmen, blir det i juni og juli i år berre nytta éi felle lenger opp i elva ved Tana bru. Eit leiegjerde med plaststikkar, som i 2023 vart brukt i det vestre løpet ved Seidaholmen, fungerte ikkje.

–  I sommar vil vi i Tanaelva prøve ut ei pukkellaksfelle som er vidareutvikla etter den store pukkellaksinvasjonen i 2023. Vi vil sjå kor robust fella er på ny stad med sterkare straum og djupare vatn, og undersøkje kor mykje fisk som sym inn der fangstkammeret er tenkt å vere, seier seniorforskar Roar Sandodden i Veterinærinstituttet.

Fangar ikkje fisken i år

Fella som blir prøvd ut i år vil dekkje omtrent 60 meter av den rundt 220 meter breie Tanaelva. Staden vart vald mellom anna fordi det er fastare elvebotn der enn i nedre del av Tanaelva. Fella blir plassert på det djupaste området midt i elveløpet, der lokale garnfiskarar forventar at mykje vanleg laks passarar.

– Det skal ikkje fangast fisk i fella vi prøver ut i Tanaelva i år. Fisken som passerer blir berre registrert ved hjelp av video og sonar, både for å sjå korleis gjerdet som skal leie fisken og sjølve felleinngangen fungerer, seier Roar Sandodden.

I år er det forventa lite eller ingen pukkellaks opp i elvane. Årets utprøving vil derfor først og fremst vere ein test av robustheita til utstyret, og om hypotesen om kvar den vanlege laksen passerer stemmer. Det er grunnen til at fella berre dekkjer ein del av breidda til elva no i sommar.

Vil skåne sårbare villaksbestandar

Viss testen blir vellykka, er planen å sperre av heile elva under den neste venta pukkellaksinvasjonen i 2025. Det vil då setjast inn fleire sorteringskammer i sperregjerdet, der pukkellaksen blir stoppa, medan vanleg laks, sjøaure og sjørøye blir sloppen gjennom eigne sluser.

– Målet er å fange mest mogleg oppvandrande pukkellaks  i Tanaelva i 2025, samtidig som lokal fisk blir påverka minst mogleg. I Tana er det fleire sterkt reduserte og sårbare bestandar av laks som vi må ta omsyn til, seier miljødirektør Ellen Hambro.

Miljødirektoratet er oppdragsgivar for test av ny pukkellaksefelle i Tanaelva sommaren 2024. Prosjektet blir leidd av Veterinærinstituttet. Norsk institutt for naturforsking (NINA) og Mohn Technology AS er innleigd for å overvake fiskeåtferd i området ved fella ved hjelp av sonarar og videokamera.

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Om oss

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye