Statnett øker investeringene i nett og digitalisering

Del

Statnetts investeringer i 2023 var på over seks milliarder kroner, og vil øke kraftig i årene som kommer, viser års- og bærekraftsrapporten som ble offentliggjort torsdag. – Statnett spiller en sentral rolle i Norges omstilling til et lavutslippssamfunn. Klima-, energi- og sikkerhetspolitikk trekker alle i retning av økt forbruk av elektrisitet.  Vi skal bygge mer nett raskere, og er opptatt av å gjøre det på en effektiv og bærekraftig måte, sier Cathrine Lund Larsen, konserndirektør og CFO i Statnett. 

Cathrine Lund Larsen, konserndirektør og CFO i Statnett
Cathrine Lund Larsen, konserndirektør og CFO i Statnett, la torsdag 21. mars frem Statnetts års- og bærekraftsrapport for 2023. Statnett

Statnett legger til rette for det grønne skiftet og er godt i gang med å bygge strømnettet vi skal ha 20 år fram i tid.  

  • Statnett-konsernets underliggende resultat etter skatt økte i 2023 med 993 millioner kroner til 1 585 millioner kroner.
  • Tillatt inntekt økte i 2023 med 1 150 millioner kroner til 16 675 millioner kroner.
  • Konsernets driftskostnader ble redusert med 1 413 millioner kroner.
  • Statnetts samlede investeringer i 2023 var på 6 078 millioner kroner. Av dette ble rundt en milliard kroner investert i digitalisering.
  • Statnett-konsernets regnskapsførte årsresultat ble et underskudd på 2 617 millioner kroner i 2023, som er 8 566 millioner kroner lavere enn i 2022. 
  • Regnskapsførte driftsinntekter ble 11 600 millioner kroner i 2023, som er 11 393 millioner kroner lavere enn i 2022.

Det underliggende resultatet er det som best gjenspeiler Statnetts finansielle resultater. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) setter en grense (tillatt inntekt) for Statnetts inntekter. Underliggende resultat er basert på regulert tillatt inntekt.

Økningen i underliggende resultat i 2023 skyldes hovedsakelig økt tillatt inntekt. Driftskostnadene gikk også betydelig ned i 2023, men ble motvirket av høyere finanskostnader.

Regnskapsmessig resultat vil variere avhengig av fastsatte tariffer og flaskehalsinntekter. Forskjellen mellom regnskapsmessig resultat og underliggende resultat, omtalt som mer- eller mindreinntekt, skal balanseres ut gjennom endring i tariffer, slik at Statnetts regnskapsmessige akkumulerte inntekter over tid tilsvarer regulert tillatt inntekt.

Det regnskapsmessige resultatet endte i 2023 med et underskudd på grunn av reduserte tariffer, nedgang i flaskehalsinntekter og tilbakeføring av merinntekt. Etter rekordhøye flaskehalsinntekter i 2022 ble det vedtatt å tilbakeføre merinntekt direkte til netteiere i underliggende nett. Statnett benyttet seg av dette både i 2022 og 2023.

– Statnett leverer et solid underliggende resultat i 2023. Samtidig har vi lykkes med å tilbakeføre mye av de ekstraordinære flaskehalsinntektene i 2022. Dette bidrar til å balansere ut de høye regnskapsmessige inntektene i 2022, som planlagt, sier Cathrine Lund Larsen.  

Normalisering av et krevende energimarked

Krigen i Ukraina bidro til at 2022 ble et ekstremt år i kraftmarkedet i Europa, med svært høye kraftpriser. 2023 var et mer normalt kraftår enn 2022, viser tall og analyser fra Statnett. 

Situasjonen har gradvis normalisert seg, med fallende kraftpriser gjennom året og god magasinfylling ved inngangen til vinteren 2023/2024. Likevel har situasjonen i kraftmarkedet vært mer krevende enn normalt også i 2023.

Til tross for mye uvær i løpet av året, har forsyningssikkerheten vært tilfredsstillende med få driftsforstyrrelser knyttet til Statnetts anlegg. I tilfeller der utfall har gitt forsyningsavbrudd har forsyningen raskt blitt gjenopprettet.   

Styrker innsatsen for natur og sameksistens 

På grunn av menneskelig aktivitet og nedbygging av naturen, står verden overfor en naturkrise. For Statnett er det avgjørende å redusere påvirkningen vi har og ivareta naturen. Statnett har også styrket innsatsen for å sikre god sameksistens med reindriftsnæringen, basert på læring og dialog. 

Statnett har i 2023 utarbeidet en arealstatistikk med oversikt over infrastruktur i sårbar og verdifull natur. 

– Den nye statikken gir oss bedre oversikt over hvor vi er i berøring med viktige naturområder. Vi må planlegge og bygge så skånsomt som mulig for både natur og mennesker som berøres av virksomheten vår, understreker Lund Larsen.

Fremtidsutsikter: Digitalisering og raskere nettutbygging
Norge og Europa har mål om å bli lavutslippssamfunn i 2050. Behovet for sikker tilgang på energi er økende, og digital og fysisk sikkerhet og beredskap er høyt på agendaen.

Raskere nettutbygging og økte investeringer i digitalisering og innovasjon gir et vesentlig høyere investeringsnivå. Statnett har de siste ti årene investert 70 milliarder kroner i innenlandsk nett og digitalisering. I kommende tiårsperiode skal Statnett investere opp mot 150 milliarder kroner i nett på land - og i digitalisering.

 – Statnett har ambisiøse planer for å forsterke og utvide dagens nett, og trapper opp aktiviteten. Vi legger til rette for en betydelig økning av det norske strømforbruket. Fremtidens strømforsyning vil også bli automatisert i langt større grad enn i dag. Vi øker derfor investeringene i digitalisering, forskning og utvikling, sier Lund Larsen.  

(Alle tall i mill. NOK) 

2023 

2022 

Underliggende resultat 

1 585 

592 

Tillatt inntekt fra regulert virksomhet 

16 675 

15 525 

Driftskostnader 

13 147 

14 560 

Regnskapsmessig årsresultat 

-2 617 

5 949 

Regnskapsmessige driftsinntekter 

11 600 

22 993 

Flaskehalsinntekter 

9 943 

22 662 

Mer(+)- og mindre(-)inntekt 

-5 387 

6 868 

Akkumulert merinntekt ved periodens slutt 

3 891 

9 278 

Investeringer 

6 078 

4 985 

Styret i Statnett godkjente 21. mars års- og bærekraftrapporten for 2023. Rapporten er tilgjengelig på Statnetts hjemmeside www.statnett.no   

Kontakter

Bilder

Cathrine Lund Larsen, konserndirektør og CFO i Statnett
Cathrine Lund Larsen, konserndirektør og CFO i Statnett, la torsdag 21. mars frem Statnetts års- og bærekraftsrapport for 2023.
Last ned bilde
Energimontører i strømmaster
Statnett har ambisiøse planer for å forsterke og utvide dagens nett, og trapper opp aktiviteten
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Følg pressemeldinger fra Statnett

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statnett på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statnett

Statnett får grønt lys til å starte arbeidet med ny kraftledning mellom Sørlandet og Østlandet15.3.2024 09:54:59 CET | Pressemelding

Statnett har fått grønt lys til å starte planleggingen av ny kraftledning fra Sørlandet til Grenlandsområdet. Det er ventet stor forbruksvekst på Østlandet, og mange bedrifter står i kø for å knytte seg til strømnettet. – Jeg er veldig glad for at vi nå har fått tillatelse til å gå i gang med et prosjekt som vil få stor betydning for det grønne skiftet i hele Sør-Norge, sier Gunnar G. Løvås, konserndirektør for kraftsystem og marked i Statnett.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye