Arkivverket

Arkivverket ønsker innspill til samisk bevaringsplan for privatarkiv

Del

Samisk arkiv i Arkivverket har laget en bevaringsplan for samiske privatarkiver. Hensikten er å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre arkiver fra og for det samiske samfunnet. Nå går planen ut på høring.

Kvaløya i Finnmark/Fála. Avbildet personer: Inga Karen Anne M. Sara,  Marit Kirsten Sara Triumf (Fotograf: Koji TSUDA. Arkivverket/Samisk arkiv).
Kvaløya i Finnmark/Fála. Avbildet personer: Inga Karen Anne M. Sara, Marit Kirsten Sara Triumf (Fotograf: Koji TSUDA. Arkivverket/Samisk arkiv). Fotograf: Koji TSUDA. Arkivverket/Samisk arkiv Bruk i media mot rett kreditering

Arkivene forteller historien om hvem vi er, men Norges bevarte arkiver forteller mest om majoritetsbefolkningens historie. Volumet av samiske arkiv i bevaringsinstitusjonene er lite, og det er behov for å bevare flere samiske privatarkiv.  

Dette er den første planen som er utarbeidet for samisk arkivmateriale.  

I bevaringsplanen omtaler vi 389 samiske aktører som vi ønsker dialog med, for å kunne motta deres privatarkiver. Foruten eldre arkiv, joik og muntlig overlevering, vektlegger planen nyere arkiv og digitalt skapte arkiv. 

– Jeg er veldig glad for at vi har klart et utkast til en slik plan, og jeg ønsker innspill til flere aktører som bør nevnes i planen. Vi, Samisk arkiv, foreslår også å opprette et regionalt nettverk for samarbeid om samiske arkiv, sier direktør på Samisk arkiv, Arkivverket, Inga Marja Steinfjell.    

Bevarer mer samisk historie 
Arkiv er grunnlaget for forskning, historieforståelse, identitet og rettssikkerhet. Mens offentlige arkiver skal bevares etter arkivloven, er det ikke lovpålagt å bevare privatarkiver. En bevaringsplan for samiske privatarkiv skal bidra til at mer samisk kultur og historie blir tatt vare på for ettertiden.  

Private arkiver kan være arkiv etter bedrifter, organisasjoner og personer. Arkivverket og Samisk arkiv har et spesielt ansvar for at dokumentasjon fra minoriteter blir bevart for å sikre helhetlig dokumentasjon, og denne planen legger grunnlaget for kompetansebygging og kapasitet for å nå målsettingen om helhetlig samfunnsdokumentasjon. 

Planen utarbeides etter samme lest som Bevaringsplan for privatarkiv. 

Høringsfrist: 30. november 2023 

Her kan du sende høringsinnspill: postmottak@arkivverket.no

Bivdet cealkámušaid sámi priváhtaarkiivvaid seailluhanplánii   

Arkiivadoaimmahaga Sámi arkiiva lea ráhkadan seailluhanplána sámi priváhtaarkiivvaid hárrái. Ulbmil lea seailluhit ja almmusin dahkat sámi servodaga arkiivvaid sámi servodahkii. Dál sáddejuvvo plána gulaskuddamii. 

Arkiivvat muitalit historjjá dan birra geat mii leat, muhto seailluhuvvon arkiivvat Norggas muitalit eanas majoritehtaálbmoga historjjá. Sámi arkiivvaid hivvodat seailluhanásahusain lea unni, ja lea dárbu seailluhit eambbo sámi priváhtaarkiivvaid.  

Dát lea vuosttaš plána mii lea ráhkaduvvon sámi arkiivamateriála várás. 

Seailluhanplánas mii namuhit 389 sámi aktevrra geaiguin mii háliidit gulahallat, vuostái váldin dihte sin priváhtaarkiivvaid. Boarráset arkiivvaid, luđiid ja njálmmálaš sirdimiid lassin deattuha arkiiva maiddái ođđaset arkiivvaid ja digitálalaččat ráhkaduvvon arkiivvaid. 

– Mun lean hui ilus go mii leat nagodan ráhkadit dákkár plánaárvalusa, ja mii háliidit evttohusaid eambbo aktevrraide geat berrejit namuhuvvot plánas. Mii, Sámi arkiiva, evttohit maiddái ásahit regionála fierpmádaga mii ovttasbargá sámi arkiivvaid hárrái, dadjá Arkiivadoaimmahaga Sámi arkiivva direktevra , Inga Marja Steinfjell. 

Seailluhit eambbo sámi historjjá  
Arkiiva lea dutkama, historjáipmárdusa, identitehta ja riektesihkarvuođa vuođđun. Almmolaš arkiivvat galget seailluhuvvot arkiivalága mielde, muhto priváhtaarkiivvat eai leat lága bokte geatnegahtton seailluhuvvot. Sámi priváhtaarkiivvaid seailluhanplána galgá fuolahit ahte sámi kultuvra ja historjá seailluhuvvo eambbo boahtteáigái. 

Priváhta arkiivvat sáhttet leat fitnodagaid, organisašuvnnaid ja olbmuid arkiivvat. Arkiivadoaimmahagas ja Sámi arkiivvas lea erenoamáš ovddasvástádus seailluhit minoritehtaid dokumentašuvnna sihkkarastin dihte ollislaš dokumentašuvnna, ja dát plána lea gelbbolašvuođahuksema ja kapasitehta vuođđun joksan dihte ollislaš servodatdokumentašuvdna-mihttomeari. 

Plána ráhkaduvvo seamma vuogi mielde go Priváhtaarkiivvaid seailluhanplána.  

Gulaskuddanáigemearri: skábmamánu 30. beaivi  

Deike sáhtát sáddet gulaskuddancealkámušaid: postmottak@arkivverket.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

Følg pressemeldinger fra Arkivverket

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Arkivverket på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arkivverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye