Miljødirektoratet

En femtedel av naturskogen er vernet

Del
En ny rapport viser at stadig mer av de viktigste skogverdiene beskyttes gjennom vern. (bokmål)
Død ved i Nevra naturreservat. Den nye rapporten viser at det er betydelig mer død ved i verneområdene enn i skog som ikke er vernet. Foto: Gunnar Kjærsta, Miljødirektoratet
Død ved i Nevra naturreservat. Den nye rapporten viser at det er betydelig mer død ved i verneområdene enn i skog som ikke er vernet. Foto: Gunnar Kjærsta, Miljødirektoratet

– Det gror godt i skogen i verneområdene våre! På bare fem år ser vi en markant økning av skogkvaliteter som er viktige for bevaring av biologisk mangfold, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har et eget overvåkingsprogram for å følge med på hvordan det går med skogen i norske verneområder. Hvert femte år rapporteres det om tilstanden, og NIBIO har nå levert rapporten for perioden 2017-2021. (se vedlegg)

Målet med verneområdene er å bidra til å ta vare på truet natur. I tillegg skal vi ta vare på et representativt utvalg av norsk natur, det vil si at vi skal bevare hele variasjonsbredden av naturtyper og landskap.

Stortinget har vedtatt et mål om å verne 10 prosent av skogområdene våre, vi ligger nå på 5,2 prosent. For å sikre variasjonsbredden innenfor skogvernet er det viktig at også den mest produktive skogen vernes, ikke bare de mindre produktive områdene som er lite aktuelle for skogsdrift. Med produktivitet mener vi hvor godt trærne vokser i et gitt område.

Produktiv skog øker mest i naturreservatene

Rapporten fra NIBIO viser at den mest produktive skogen er den kategorien skog som øker mest i naturreservatene. Ifølge NIBIOs beregninger kan arealet med høy eller svært høy produktivitet innenfor naturreservatene ha økt med nesten 60 prosent i naturreservatene.

– Tidligere har det vært vernet mye uproduktiv og lavproduktiv skog. Økningen av den mest produktive skogen i naturreservatene er et tydelig tegn på at satsingen på skogvern de siste årene har gitt gode resultater, sier Hambro.

Mer naturskog og gammelskog

Overvåkingen har også sett på hvor mye naturskog og gammelskog det er i verneområdene. Naturskog er skog uten synlige menneskelige inngrep, med naturlige treslag og dødt trevirke i flere nedbrytningsstadier. Gammelskog er biologisk gammel skog.

Begge skogkategoriene øker i verneområdene, og beregningene fra NIBIO viser at så mye som 21 prosent av naturskogen nå er vernet.

– Naturskog og gammelskog er svært viktig for biologisk mangfold, for eksempel er omtrent 84 prosent av rødlisteartene i skog er knyttet til gammelskogen, sier Hambro.

Definisjoner av naturskog

I denne rapporten har Nibio brukt Landsskogtakseringen data og begreper. Landskogstakseringen benytter en strengere definisjon enn det som oftest brukes i dagligtale og en del andre rapporter. Her kan du lese mer om definisjoner og naturskog i Norge.

Her er noen av funnene i rapporten:

  • Det er betydelig mer død ved i verneområdene enn i skog som ikke er vernet. Dette er viktig for det store antallet rødlistearter som lever i de døde trærne.
  • I all produktiv skog i Norge finnes omtrent 13 prosent gammelskog, i naturreservatene viser overvåkingen at omtrent 33 prosent av den produktive skogen er gammelskog.
  • Verneområdenes andel av naturskogen har økt fra 18 til 21 prosent på fem år.
  • I nasjonalparker er 65 prosent av skogen uproduktiv og 35 prosent produktiv, i naturreservater er det motsatt.

Les mer om tilstanden til skog i Norge her: Skog (miljodirektoratet.no)

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Død ved i Nevra naturreservat. Den nye rapporten viser at det er betydelig mer død ved i verneområdene enn i skog som ikke er vernet. Foto: Gunnar Kjærsta, Miljødirektoratet
Død ved i Nevra naturreservat. Den nye rapporten viser at det er betydelig mer død ved i verneområdene enn i skog som ikke er vernet. Foto: Gunnar Kjærsta, Miljødirektoratet
Last ned bilde

Dokumenter

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom