Miljødirektoratet

Anbefaler strengere reguleringer av ferdsel på Svalbard

Del
Miljødirektoratet anbefaler i sin tilrådning til Klima- og miljødepartementet flere reguleringer for å ivareta miljøet på Svalbard. Dette gjelder blant annet begrensninger i turistvirksomheters adgang til ilandstiging i verneområder og avstandsgrenser til sårbare dyrearter.
Klimaendringene gjør naturen på Svalbard mer sårbar. Her en reinrosehei i Svalbards mektige fjord- og brelandskap. Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet. Bildet fra Naturarkivet kan brukes av pressen knyttet til redaksjonell dekning av innholdet i denne konkrete pressemeldingen fra Miljødirektoratet. Bildet(ene) fra Naturarkivet skal ikke lagres i avisens arkiver for senere bruk. Avtaler om bruk utover dette må gjøres med Naturarkivet.no.
Klimaendringene gjør naturen på Svalbard mer sårbar. Her en reinrosehei i Svalbards mektige fjord- og brelandskap. Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet. Bildet fra Naturarkivet kan brukes av pressen knyttet til redaksjonell dekning av innholdet i denne konkrete pressemeldingen fra Miljødirektoratet. Bildet(ene) fra Naturarkivet skal ikke lagres i avisens arkiver for senere bruk. Avtaler om bruk utover dette må gjøres med Naturarkivet.no.

(Publisert på begge målformer)

– Med raske klimaendringer og vekst i turisme og annen ferdsel, er dagens miljøregelverk ikke tilstrekkelig for å ivareta sårbar natur og kulturminner på Svalbard. Økt ferdsel har allerede satt tydelige spor mange steder på øygruppen, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Miljødirektoratet sendte i september 2021 et forslag til nye reguleringer av ferdsel på høring, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD). KLD får nå vår tilrådning i saken etter høringen.

Å bevare Svalbards særegne villmarksnatur er et av de overordnede målene for svalbardpolitikken. En forutsetning for oppdraget fra KLD er å redusere påvirkningen fra ferdsel på Svalbard.

– Vår vurdering etter høringen er at det ikke foreligger alternativer som i samme grad reduserer belastningen fra ferdsel, uten at vi også regulerer antall skip eller personer som kan ferdes i et område, sier Hambro.

Miljødirektoratet mener at forslagene i liten grad har betydning for fastboende sin ferdsel sammenlignet med dagens regelverk. Forslaget vil ha størst betydning for sjøbaserte turistvirksomheter som må tilpasse seg de nye reguleringene.

Hovedpunkter fra tilrådningen

Her er Miljødirektoratets konklusjoner på de mest sentrale punktene etter høringsrunden:

Ilandstigning i verneområder: Turistvirksomheters ilandstigning foreslås regulert i verneområdene på Svalbard, slik at ilandstigning her kan skje på 43 kartfestede områder i forbindelse med turistvirksomhet. Høringsforslaget opprettholdes, og det legges til ett ilandstigningsområde på Sjuøyane basert på innspill fra høringen.

Isbjørn: I høringen ble det foreslått et forbud mot å oppsøke isbjørn og en avstandsgrense til isbjørn på 500 meter. Vi tilrår at forslaget opprettholdes og at et forbud mot unødig forstyrrelse av isbjørn presiseres.

Hvalross: Det var foreslått et forbud mot motorferdsel i sjø nærmere enn 300 m fra liggeplass for hvalross. Vi tilrår en ny og redusert avstandsgrense på 150 meter fra liggeplass og maksimal fartsgrense på 5 knop 300 m fra liggeplassen.

Passasjerbegrensning i verneområder: Det foreslås at skip som seiler i verneområdene maksimalt kan ha 200 passasjerer ombord. Vi tilrår at forslaget opprettholdes.

Isbryting: I høringen ble det foreslått et forbud mot bryting av fastis og is som er i ferd med å legge seg. Etter innspill fra høringsinstansene tilrår vi at forbudet mot isbryting skal begrenses til kun å gjelde fastis.

Motorferdsel på sjøis: I høringen ble det foreslått et forbud mot motorferdsel på sjøis etter 1. mars på utvalgte fjorder for tilreisende og fastboende, med flere unntak, bl.a. for å ivareta behovet for å komme seg mellom områder og til hytter. Vi tilrår at forslaget opprettholdes.

Droner: I høringen ble det foreslått et forbud mot bruk av droner i verneområder og et forbud mot bruk av droner ved fuglefjell. Sysselmesteren kan gi tillatelse til bruk av droner bl.a. i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser. Disse forslagene opprettholdes.

Flere høringsparter har i tillegg foreslått å heller bruke retningslinjer for ferdsel eller økt kontroll og håndheving av eksisterende regelverk. Etter Miljødirektoratets vurdering vil ikke dette redusere omfanget av områder på Svalbard som påvirkes av ferdsel. Slike virkemidler vil heller ikke bevare større områder lite berørt av menneskelig aktivitet.

Flere av høringspartene foreslår også en konsesjonsordning som virkemiddel fremfor reguleringene som er foreslått. Utredning av slike ordninger var imidlertid ikke en del av oppdraget fra KLD.

– Vi foreslår at hovedtrekkene i høringsforslaget vedtas. Vi viser her også til at Sysselmesteren støtter hovedgrepene i de foreslåtte reguleringene. Vi er enige i at en konsesjonsordning for reiseliv på Svalbard kan utredes nærmere som et tillegg som kan løse utfordringer med for høye besøkstall, sier Hambro.

Les hele tilrådningen i vedlegget.

På Miljødirektoratet sin nettside kan du laste ned forslagene til nye lov- og forskriftstekster.

Reiselivet tilbake etter pandemien

Sommersesongen 2022 var reiselivet tilbake på omtrent samme nivå som før pandemien, med en økning i antall ekspedisjonscruisebåter og nye områder som tas i brukt til ilandstigning sammenlignet med toppåret 2019.

Fokuset på isbjørnopplevelser er økende, og Sysselmesteren vurderer nå behovet for en strengere regulering som helt prekært for å beskytte isbjørn mot forstyrrelse. Det har i 2022 vært en økning i antall anmeldelser for brudd på ferdselsbestemmelser, ulovlig motorferdsel på sjøis og forstyrrelse av isbjørn.

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Klimaendringene gjør naturen på Svalbard mer sårbar. Her en reinrosehei i Svalbards mektige fjord- og brelandskap. Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet. Bildet fra Naturarkivet kan brukes av pressen knyttet til redaksjonell dekning av innholdet i denne konkrete pressemeldingen fra Miljødirektoratet. Bildet(ene) fra Naturarkivet skal ikke lagres i avisens arkiver for senere bruk. Avtaler om bruk utover dette må gjøres med Naturarkivet.no.
Klimaendringene gjør naturen på Svalbard mer sårbar. Her en reinrosehei i Svalbards mektige fjord- og brelandskap. Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet. Bildet fra Naturarkivet kan brukes av pressen knyttet til redaksjonell dekning av innholdet i denne konkrete pressemeldingen fra Miljødirektoratet. Bildet(ene) fra Naturarkivet skal ikke lagres i avisens arkiver for senere bruk. Avtaler om bruk utover dette må gjøres med Naturarkivet.no.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom