Arctic Mineral Resources

ARCTIC MINERAL RESOURCES VANT DELVIS FRAM I SØKSMÅLET MOT NORDIC RUTILE

Del
Oslo, 25. oktober 2022: Delvis seier, og dissens (1 av 3) hvor Arctic Mineral Resources AS vinner frem med at granat tilhører grunneier i gårsdagens dom fra Borgarting lagmannsrett.

Borgarting lagmannsretten har levert dom i Arctic Mineral Resources AS («AMR») sitt fastsettelsessøksmål mot Nordic Rutile AS («NRU») med følgende hovedpunkter:

  • Retten forkaster enstemmig NRUs anke og den nye fortolkning av malm som Direktoratet for mineralforvaltning innførte ved vedtak om driftskonsesjon til NRU, og bekrefter at granat tilhører grunneier også i Engebøfjellet!
  • Retten er delt i et flertall og et mindretall (2-1)
  • Flertallet mener NRU kan ta ut den granat som er nødvendig for å utvinne rutil
  • Flertallet mener forvaltningen plikter å vurdere om granat kan utnyttes selvstendig og at det vil avgjøre om NRU må overlevere granaten til AMR eller betale kompensasjon for den
  • Mindretallet ga AMR fullt medhold - NRU har ikke rett til å ta ut og utnytte granat på vestsiden av Engebøfjellet

AMR kan leve med dommen rent økonomisk, det kan ikke NRU.
AMR vil anke de punktene der flertallet ikke gir medhold 

«AMR kan isolert sett leve med dommen ut fra et rent økonomisk synspunkt der NRU plikter å erstatte AMR verdien av granat, men har ikke tro på at et ulønnsomt prosjekt vil bli realisert. Erstatningen må tilfredsstille kravet i grunnloven § 105 til «full erstatning» og vil klart få som følge at prosjektet til NRU blir ulønnsomt etter våre beregninger», sier Arnold Rørholt, styreleder i AMR. «AMR vil likevel anke der AMR ikke fikk medhold av flertallet, både fordi drift med fokus på granat er mer bærekraftig og fordi NRUs prosjekt vil føre med seg store og helt unødvendige ødeleggelser av både fjell og fjord», fortsetter Rørholt.

Hvor går skillet i rettigheter mellom statens- og grunneiers interesser?

Fastsettelsessøksmål fra AMR mot NRU dreier seg om hvor langt rettighetene til statens mineraler går i forhold til grunneiernes rettigheter. NRU anket tingrettens dom på punktet om statens mineraler omfatter mineraler som ellers tilhører grunneier hvis de ligger sammenblandet med statens mineraler. På dette punktet tapte NRU. Lagmannsretten sluttet seg enstemmig til tingrettens dom og bekrefter det AMR har hevdet hele tiden, at granat alle steder, også i Engebøforekomsten tilhører grunneierne.

Erstatter en utvinningsrett til statens mineraler behovet for avtale med grunneier hva gjelder uttak?

I spørsmålet om hvorvidt NRU på bakgrunn av en utvinningsrett til statens mineraler, har rett til å ta ut grunneiers mineraler fra eiendommer der AMR har avtale med grunneierne delte lagmannsretten seg i et flertall og et mindretall (2-1). Flertallet fant at NRU har en slik rett. Mindretallet, som har skrevet en svært grundig utredning for sitt syn, kom derimot til samme syn på jussen som AMR bygger sitt søksmål på, og ga AMR fullt medhold på alle punkter.

Erstatter en utvinningsrett til statens mineraler behovet for avtale med grunneier ift. utnyttelse?

I spørsmålet om NRU på bakgrunn av en rett til statens mineraler har rett til å utnytte grunneiers mineraler tatt ut ifm. uttak av statens mineraler, kom flertallet til at forvaltningen plikter å gjøre en vurdering av om grunneiers mineral kan utnyttes selvstendig. Dette vil avgjøre om NRU kan beholde verdiene av granat på AMRs avtaleområde eller må overlevere granaten til AMR eller kompensere for verdiene. AMR har utførlig dokumentert grunnlaget for en selvstendig virksomhet på grunneiers mineraler i AMRs avtaleområde. Dokumentasjonen er oversendt, og AMR imøteser videre dialog med forvaltningen.

Full erstatning til AMR vil gjøre NRUs prosjekt ulønnsomt

AMR er gjennom dommen, betinget av aksept for den dokumentasjonen som AMR har lagt frem om granat som selvstendig drivbart, sikret en erstatning for verdien av granat på AMRs avtaleområde. AMR mener at det må være klart at kravet om full erstatning i grunnlovens § 105 betyr at erstatning må bety verdi av all granat som AMR ville utvunnet selv og utbetaling som AMR ville sikret inntekter fra granat ved realisering av eget prosjekt. Tall presentert for retten viser at en slik erstatning vil gjøre NRUs prosjekt ulønnsomt, og med derav følgende lav sannsynlighet for å bli realisert. AMR ønsker først og fremst å etablere virksomhet selv som et mer bærekraftig og ressurseffektivt prosjekt. Derfor vil dommen bli anket på de punktene hvor det er dissens i lagmannsretten.

Mindretallet konkluderte, helt i samsvar med påstanden fra AMR, med at NRU ikke kan ta ut eller utnytte granat fra den delen av forekomsten hvor AMR sitter med grunneierrettighetene

Mindretallet i retten, ved fagdommer Leirvik, slår fast at:

«Det kan tenkes at et vedtak om utvinningsrett bygger på en uriktig vurdering av kravet til drivverdighet, eller på en mangelfull vurdering av om grunneiers mineraler reelt sett er den viktigste verdikomponenten. Det er også slik at det kan skje relevante verdiendringer i tidsrommet etter at tillatelsen er gitt. Etter mindretallets syn kan ikke grunneier i slike tilfeller gjennom et forvaltningsvedtak bli fratatt de rettigheter som han har på et privatrettslig grunnlag.

Flertallet synes også å legge vekt på de vurderinger som forvaltningen gjør i forbindelse med vedtak om driftskonsesjon. Mindretallet mener at heller ikke et forvaltningsvedtak på dette stadiet kan frata grunneier de rettigheter som grunneier måtte ha på privatrettslig grunnlag.»

AMR ser fram til å få Høyesteretts vurdering av disse prinsipielle rettighetsspørsmålene.

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Om Arctic Mineral Resources

Arctic Mineral Resources
Arctic Mineral Resources
Fjordavegen 2164
6817 Naustdal

https://arcminres.com/

Om Arctic Mineral Resources AS
Arctic Mineral Resources AS («AMR») er et gruveselskap som utvikler et moderne, bærekraftig og lønnsomt gruveprosjekt for utvinning av granat på seks eiendommer i Vevring på nordsiden av Førdefjorden i Sunnfjord kommune. AMR ble etablert i 2018 og søkte Direktoratet for Mineralforvaltning om driftskonsesjon i juni 2021 med planlagt produksjonsoppstart i slutten av 2023. AMR har inngått avtale med et ledende mineralselskap for avtak av all granat som produseres og sikret seg avtaler og bruk av alt eklogittbasert tilslag, det vil si restmasser etter utvinning av granat. Dermed vil alt som tas ut av fjellet komme til nytte og AMR får en gruvedrift uten avfall og uten deponi eller varige sår i naturen.

For ytterligere informasjon se: www.arcminres.com

Følg pressemeldinger fra Arctic Mineral Resources

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Arctic Mineral Resources på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arctic Mineral Resources

ARCTIC MINERAL RESOURCES anker til Høyesterett29.11.2022 12:24:00 CET | Pressemelding

Oslo, 28. november 2022: Arctic Mineral Resources AS (AMR) har anket dommen fra Borgarting lagmannsrett i søksmål mot Nordic Rutile AS (NRU), et heleid datterselskap av Nordic Mining ASA. «Dommen bygger på feil forståelse av rettshistorien som fører til feil rettsanvendelse. Dommen skaper en betydelig risiko for alle aktørene i bransjen som i dag driver etablerte uttak og fratar grunneierne i Norge milliardverdier. Dommen baner vei for ikke bærekraftige løsninger med både grunneiere, mineralnæring, samfunn og stat som store tapere», sier advokat og styreleder i AMR, Arnold Rørholt. «Anken bygger på den fremstillingen av faktum og juss som mindretallet i lagmannsretten, som ga AMR fullt medhold samt full dekning av sakskostnader, bygde på. Vi har stor tro på at Høyesterett vil dømme i samsvar med mindretallet», fortsetter Rørholt.

ARCTIC MINERAL RESOURCES with a partial victory in a lawsuit against Nordic Rutile AS, a fully owned subsidiary of Nordic Mining ASA26.10.2022 11:54:00 CEST | Press release

Oslo 25 October 2022; A partial victory in the court of appeal with Arctic Mineral Resources AS ("AMR") securing a unanimous judgement to the effect that garnet continues to be a landowner-owned mineral in poly-mineral deposits, with a potentially commercial deposit of state-owned minerals, and a dissenting ruling (1-2) with the minority in favour of AMR's claim that Nordic Rutile AS ("NRU") cannot extract or utilise garnet on properties where AMR has mineral lease agreements with landowners.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye