Miljødirektoratet

Nasjonalpark i Østmarka – flere muligheter

Del
Miljødirektoratet foreslår tre ulike alternativer for avgrensing av nye verneområder i Østmarka.
Foto: Daniel Pedersen
Foto: Daniel Pedersen

– Vi mener det er mulig å etablere en nasjonalpark i Østmarka, og foreslår at det sendes tre alternativer på høring, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Klima og miljødepartementet (KLD) ga i 2019 Miljødirektoratet oppdrag om å utarbeide et høringsforslag til verneplan med sikte på å etablere en nasjonalpark i Østmarka. Bruk av andre verneformer istedenfor eller kombinert med nasjonalpark skulle også vurderes.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har forberedt et høringsforslag for verneplan som Miljødirektoratet nå oversender Klima- og miljødepartementet (KLD). Sammen med oversendelsen til KLD har Miljødirektoratet gitt overordnede kommentarer til verneforslaget.

Les mer om Statsforvalterens verneforslag her: https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/miljo-og-klima/nyttvern/nasjonalpark-i-ostmarka2/alternative-nasjonalparkforslag-i-ostmarka-levert/

Alternativer for vern i Østmarka

På bakgrunn av Statsforvalterens forslag foreslår Miljødirektoratet at det høres på tre alternativer:

  1. Et område på 54,6 km2 med tre delområder adskilt av to kraftlinjetraseer vernes som nasjonalpark. Dagens Østmarka naturreservat foreslås vernet som del av nasjonalparken.
  2. Et sammenhengende område på 34,2 km2 vernes som nasjonalpark, kombinert med vern av et naturreservat på 8.8 km2 vest for den store kraftledningen som går gjennom Østmarka. Dagens Østmarka naturreservat foreslås også her vernet som del av nasjonalparken.
  3. Et område på 43,2 km2 tilsvarende alternativ 2 vernes som naturreservat og det opprettes ikke en nasjonalpark i Østmarka.

Det første alternativet med noen justeringer er utredet i Statsforvalterens høringsforslag, og er alternativet som Statsforvalterens foretrekker. Det andre er Statsforvalterens alternativ 2, men i kombinasjon med naturreservat. I tillegg mener Miljødirektoratet at det kan høres på et alternativ med bare naturreservat som verneform.

Områder som vernes som nasjonalpark skal være uten tyngre naturinngrep, og kraftlinjer, veier og regulerte vassdrag setter derfor noen skranker for hvor stor en nasjonalpark i Østmarka kan bli.

For å ta vare på verneverdiene og også sikre arealer for friluftsliv kan et naturreservat være et alternativ som en kan vurdere i denne fasen av prosessen. Å vurdere slike løsninger er også en del av oppdraget som Miljødirektoratet har fått.

Videre prosess

Dersom KLD ønsker å gå videre med etablering av nasjonalpark og/eller andre nye verneområder i Østmarka, vil Statsforvalteren bli bedt om å sende verneforslaget med eventuelle justeringer på en bred, offentlig høring.

Etter høringen vil Statsforvalteren sammenstille alle høringsinnspill og sender sin tilrådning til Miljødirektoratet, som så gir en endelig tilrådning til Klima- og miljødepartementet.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Foto: Daniel Pedersen
Foto: Daniel Pedersen
Last ned bilde
Alternativ 1.Nasjonalpark i 3 delområder.  Markalovens virkeområde fremkommer i bakgrunnen, område for friluftslivsvern i lys grønt (FRI) og område med mulig nasjonalpark i mørk grønt (NP). Den stiplede røde linjen viser eksisterende Østmarka naturreservat (NR). Utredningsområdet er vist med blå strek.
Alternativ 1.Nasjonalpark i 3 delområder. Markalovens virkeområde fremkommer i bakgrunnen, område for friluftslivsvern i lys grønt (FRI) og område med mulig nasjonalpark i mørk grønt (NP). Den stiplede røde linjen viser eksisterende Østmarka naturreservat (NR). Utredningsområdet er vist med blå strek.
Last ned bilde
Alternativ 2. Nasjonalpark jamfør Statsforvalters alternativ 2, kombinert med naturreservat i vest
Alternativ 2. Nasjonalpark jamfør Statsforvalters alternativ 2, kombinert med naturreservat i vest
Last ned bilde
Alternativ 3. Naturreservat istedenfor nasjonalpark ved utvidelse av Østmarka naturreservat
Alternativ 3. Naturreservat istedenfor nasjonalpark ved utvidelse av Østmarka naturreservat
Last ned bilde

Dokumenter

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom