Nasjonal rassikringsgruppe

Rassikring av fylkesvegane må prioriterast i ny Nasjonal Transportplan (2022-33)

Del
Nasjonal Rassikringsgruppe er fornøgd med satsinga på rassikring på riksvegane i NTP. Vi finn derimot inga satsing på rassikring av fylkesvegane. Berre ei vidareføring av dagens altfor låge rammer. Dette kan vi ikkje akseptere. Nasjonal Rassikringsgruppe krev derfor to milliardar kroner meir årleg til rassikring av fylkesvegane i NTP. Midlane må tildelast rasfylka etter registrerte rassikringsbehov. Det må kome ei tydeleg satsing på rassikring av fylkesvegane. Det kostar minst 35 milliardar å sikre dei farlegaste skredpunkta på fylkesvegnettet.

Våre liv kan ikkje vere avhengige av kven som eig vegen. Alt for mange må leve med frykt og er utrygge fordi dei bur på rasfarlege plassar i Norge. Dei må frakte barna sine langs rasfarlege vegstrekningar eller pendle forbi rasområde. Bedrifter opplever ustabil varelevering og verditap fordi vegen er stengt av ras eller fare for ras.

Stortinget vil dei næraste månedane avgjere endeleg innhald i planen. Vi går no i dialog med partia på Stortinget og deltek i høyring i Stortingets Transportkomite for å få ei auka satsing på rassikring på fylkesvegane. Nasjonal transportplan må også innehalde ein heilskapleg plan for skredsikring av riks- og fylkesvegane.

Nasjonal rassikringsgruppe meiner rassikring er viktig for tryggleik for folk og samfunnet. Innsatsen til rassikring må tredoblast for å sikre dei mest rasutsette vegane våre. Kravet har sterk støtte frå næringslivet og frå fagmiljø som Opplysningsrådet for Veitrafikk (OFV), sjømatnæringa, transportnæringa (NLF) og fleire.

 

Kvifor rassikring er viktig

Skredfare skaper redsel og usikkerhet. Ras tar liv og skader folk. Sikker veg skal være ei prioritert oppgåve, ikke ekstraservice. Næringsliv og offentleg og privat tenesteyting er avhengig av god regularitet. Stengning av veg på grunn av rasfare er kostbart, skapar usikkerheit og lagar ein uforutsigbar kvardag. Klimaendringane aukar kompleksiteten.

Førebyggande skredkontroll og varsling

Det kan verke uoppnåeleg å handtere dei store rasutfordringane. Men det finst mogelegheiter. Ny teknologi gir handlingsrom og alternative måtar å sikre mot skred gjennom overvaking, varsling og førebygging. Ny teknologi er eit viktig innspel i komande NTP som kan vere med på å auke det økonomisk handlingsrommet og gi tryggare veg utan fullgode og konvensjonelle løysingar som tunnel og skredoverbygg. Ny teknologi kan gi tryggare veg og betre framkomst. Investeringane i førebyggande skredkontrollanlegg er låge. Det er drifta som utgjer sikringa og lokalkunnskap, menneskeleg kompetanse og erfaring avgjerande.

Behovet for nasjonal koordinering av skredsikringsbehovet

Nasjonal rassikringsgruppe ber Samferdselsdepartementet om å ta eit koordinerande ansvar for å sikre lik praksis og felles kriterie for skredregistrering, og ta ansvar for å legge fram oversikt over det totale skredsikringsbehovet på riks- og fylkesveier ved rulleringa av NTP. Dette må vere grunnlag for prioritering av prosjekt i Nasjonal Transportplan og prioritering i fylkeskommunane.

Nasjonal rassikringsgruppe representerer dei sju mest rasutsette fylka Vestland, Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, Innlandet, Trøndelag og Rogaland.

Jenny Følling

Leiar Nasjonal Rassikringsgruppe

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Nasjonal rassikringsgruppe

Nasjonal rassikringsgruppe
Nasjonal rassikringsgruppe
Nasjonal rassikringsgruppe c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Samferdselsdivisjonen, Avd FFB
9815 Vadsø

http://www.nasjonalrassikringsgruppe.no

Nasjonal rassikringsgruppe ble vedtatt opprettet i et eget møte under Nasjonal rassikringskonferanse i Tromsø, 14. mai 2001 og har etter regionreformen i 2020 med representanter fra de 7 mest rasutsatte fylkene; Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Innlandet, Vestland og Rogaland.

Gruppens mål er at alle offentlige veger i Norge skal være sikret mot ras og skred. Det arebeides målrettet for dette og ovenfor bevilgende myndigheter og andre samarbeidspartnere. Blant annet  gjennom deltakelse i høringer i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite, dialogmøter med statsråder og departementer og skriftlige uttalelser blant annet i etterkant av budsjettframlegg. I år vil vil også ha egen stand under Arendalsuka.

I tillegg prøver vi å tilegne oss informasjon fra relevante fagetater og gjør befaringer rundt omkring i medlemsfylkene for å gjøre oss kjent med aktuelle problemstillinger knyttet til rassikring av veg samt ny teknologi som kan sikre mer veg for pengene.


Følg pressemeldinger fra Nasjonal rassikringsgruppe

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nasjonal rassikringsgruppe på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nasjonal rassikringsgruppe

Ras, flom og ekstremvær øker – mener regjeringen alvor med forebygging?19.10.2023 10:04:34 CEST | Pressemelding

Nasjonal rassikringsgruppes styre gjennomførte nylig en reise til områder i Innlandet som ble kraftig herjet av oversvømmelser, utglidninger og ras under ekstremværet «Hans» i august i år. Gausdal kommune og Innlandet fylkeskommune viste fram de enorme ødeleggelsene i en av mange kommuner som ble rammet. Regjeringen sier vi må forberede oss på å møte flere alvorlige flom- og skredhendelser, men mener de alvor?

Regjeringen skaper utrygge rammer for rassikring av vegene våre25.10.2022 11:40:13 CEST | Pressemelding

Regjeringens forslag til Statsbudsjett skaper utrygge rammer for rassikring Nasjonal rassikringsgruppe har lagt fram vårt syn på forslag til Statsbudsjett i den åpne høringen til transport- og kommunikasjonskomiteen og kommunalkomiteene på Stortinget. Vegene er helt sentrale som framføringsårer i fredstid eller i krig. Beredskapen vår er avhengig av at de er fremkommelige, sikre og åpne. «Regjeringa har bare levert en marginal økning på rassikringsrammen til fylkesveg. For riksvegene ser det enda verre ut der flere prosjekter er satt på vent. Det haster å sikre riks- og fylkesvegene våre og jeg håper at flertall på Stortinget ikke vil være bekjent av dette», sier leder i Nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling.

Stortinget viser tydelig veg for rassikring6.4.2022 13:27:37 CEST | Pressemelding

Stortinget fattet denne uken en rekke enormt viktige vedtak for rassikring av riks- og fylkesvegene. Enstemmighet om gjennomføringsplan innen 2023 og et klart flertall for et innovasjonsprogram, incentivordning for forebyggende skredkontrollanlegg og varsling, alternative kostnadsvurderinger og felles forståelse av utfordringene - Alt dette skaper gode rammer for det videre arbeidet for å skredsikre vegene våre framover, sier leder for Nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling.

Nasjonal rassikringsgruppe møter transport- og kommunikasjonskomiteen til «Digitalt frokostmøte»18.1.2022 15:32:51 CET | Pressemelding

Nasjonal rassikringsgruppe ønsker å legge fram våre hovedbudskap om det store rassikringsbehovet i Norge og vårt samlede krav om at rassikringsrammene til riks- og fylkesveg må kraftig opp fra dagens nivå i budsjett for 2023. Vi er så heldige at vi har med mange dyktige innledere. Blant annet vil vi få høre innlegg fra mennesker som daglig kjenner ras- og skredutfordringene på kroppen-, de som må sende barn på utrygge skoleveger-, de som er avhengige av at arbeidere kan fraktes trygt til arbeidsplassen- og de som håper at våre norske eksportvarer når markedene i tide og intakte.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom