Godsalliansen

En rimelig god transportplan for godstrafikken

Del
Regjeringen har ikke foreslått et klimatak for Nasjonal Transportplan eller et arealregnskap for prosjektene, som Godsalliansen har etterspurt. Transportplanen har likevel en satsing på godstransport på jernbane og sjøveien som vil ha positive effekter for både klima og inngrep i naturen, dersom den følges opp.
Foto: Tomas Østberg-Jacobsen.
Foto: Tomas Østberg-Jacobsen.

- Det overordnede fokuset på klima og bærekraft i Nasjonal Transportplan kunne vært betydelig sterkere. Men vi er fornøyd med at målet om godsoverføring opprettholdes.. Ikke for at godsoverføring er et mål i seg selv, men fordi det er positivt med hensyn til klima, naturinngrep, mikroplast og veisikkerhet. Så er det viktig at det følges opp med konkrete bevilgninger i årene som kommer sier Johnny Hansen, leder av Godsalliansen og forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund.

Et av de store grepene i Nasjonal Transportplan er et økt fokus på porteføljestyring og mindre fokus på enkeltprosjekter. Det settes av større sekkeposter til utbedring av både sjøveien og jernbanen. Dette er et grep som Godsalliansen støtter, men de kommende budsjettprosessene vil avgjøre om den nye formen på Transportplanen har troverdighet.

- Porteføljestyring kan både være et verktøy for å få en mer helhetlig og effektiv tilnærming til utbedring av infrastrukturen eller en måte å slippe å forplikte seg til konkrete prosjekter. De kommende budsjettprosessene vil avgjøre om dette har vært et godt grep. Vi velger å være positive til intensjonen og forventningsfulle til oppfølgingen, sier Hansen.

Regjeringen legger opp til en jernbanesatsing på 393 mrd kroner og i første planperiode er det satt av 3,3 mrd til effektpakker for kombitransporten og terminaltiltak, samt 620 mill til mindre investeringstiltak for gods. Målet er at vedlikeholdsetterslepet skal reduseres med 10 mrd.

- Vi har bedt om at fokuset bør endres fra store nye prosjekter til å utbedre og ta vare på eksisterende infrastruktur. Vi er positive til de grepene som tas og ser frem til en satsing på krysningsspor og terminaler som på kort sikt kan øke kapasiteten og effektivisere godstransport på jernbane, sier Jane Sæthre, styremedlem i Godsalliansen og forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.

Nasjonal Transportplan har en ramme til sjøtransporten på 33 mrd. Til farvannstiltak, som utbedringer av innseilinger, merking og utdyping, er det satt av til sammen 12,6 mrd. Til tilskuddsordninger som er rettet mot sjøtransport og havner er det satt av til sammen 2,5 mrd. I planen er det tilskudd til en rekke viktige farledsutbedringer og havnemudringer, i tillegg til en samlepott til prosjekter som koster mindre enn 100 mill.

- Det er spennende at det tas grep som sikrer at mindre prosjekter kan gjennomføres raskere uten at det må komme midler eksplisitt til dem gjennom statsbudsjettet. Det vil kunne føre til fortgang i en del lavthengende frukter langs kysten, så lenge rammen er god nok. Rammen til sjøtransporten er rimelig god, men det betinger at det følges opp i de årlige statsbudsjettene, sier Kjell-Olav Gammelsæter, styremedlem i Godsalliansen og direktør i Norske Havner.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Tomas Østberg-Jacobsen.
Foto: Tomas Østberg-Jacobsen.
Last ned bilde
Foto: CargoNet.
Foto: CargoNet.
Last ned bilde

Om Godsalliansen

Godsalliansen
Stortingsgata 22
0161 OSLO

99226638https://www.facebook.com/vegtilsjoogbane/

Godsalliansen er en sammenslutning av 12 organisasjonen innen jernbane-, sjø- og veitransport som arbeider for godsoverføring fra vei til sjø og bane, samt et mest mulig bærekraftig transportsystem i Norge. 

Våre medlemmer er: CargoNet, Det Norske Marskinistforbund, Kystrederiene, Maritimt Forum, Norske Havner, Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Sjømat Norge, Yrkestrafikkforbundet og Vy.

Følg pressemeldinger fra Godsalliansen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Godsalliansen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Godsalliansen

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye