Tiltak for to tog i timen på Trønderbanen er et større jernbaneprosjekt som skal ses i sammenheng med byvekstavtalen mellom staten og Trondheimsområdet, men prosjektet er formelt ikke en del av avtalen. For å sikre nødvendige arealavklaringer for utvikling av stasjoner og knutepunkter, forpliktet staten seg gjennom byvekstavtalen til at Jernbanedirektoratet og Bane NOR skulle sørge for «nødvendige arealavklaringer for to tog i timen».

I byvekstavtalen er ambisjonen å innføre to tog i timen på strekningen Melhus – Steinkjer innen 2024. Jernbanedirektoratet og Bane NOR har i sine innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033 også prioritert denne tilbudsforbedringen, men noe senere enn det som er lagt til grunn i byvekstavtalen.

Målet om halvtimesfrekvens på strekningen Melhus-Steinkjer i 2024 opprettholdes
Enkelte utbyggingsprosjekter i jernbanesektoren har blitt rammet av store kostnadsoverskridelser, og dette får konsekvenser for gjennomføringen av andre prosjekter.   Målet om å innføre halvtimesfrekvens på hele strekningen Melhus - Steinkjer innen 2024 er derfor vurdert til å være urealistisk å nå.

Som en konsekvens av samferdselsministerens bestilling til Jernbanedirektoratet skal det nå arbeides videre med detaljplaner for nødvendige tiltak for to tog i timen på strekningen Melhus – Trondheim – Stjørdal. Dette gjør at de reisende i storbyområdet får en tilbudsforbedring så tidlig som mulig. Målet om 2024 opprettholdes for denne delen av strekningen.

Usikkerhet om rutemodellen for hele strekningen Melhus-Steinkjer
Jernbanedirektoratet har utarbeidet en rutemodell for to tog i timen på Trønderbanen mellom Melhus og Steinkjer. Modellen beskriver et fremtidig togtilbud som viser sammenhengen mellom infrastruktur, togtilbud og forventet etterspørsel på grunnlag av en mulig kapasitetsfordeling. Gjennom rutemodellen er det identifisert nødvendige infrastrukturtiltak for å kunne innføre det ønskede togtilbudet.

Det er imidlertid noe usikkert om det er mulig å innføre rutemodellen med de identifiserte infrastrukturtiltakene. Av den grunn er det behov for å kvalitetssikre kostnadsoverslaget. Innen 1. juli 2021 skal Bane NOR levere en anbefaling av rutemodell og infrastrukturtiltak til Jernbanedirektoratet. Anbefalingen skal være fordelt på utviklingstrinn med tilhørende kostnadsestimater for hele strekningen Melhus – Steinkjer.

Styrker togtilbudet i Trøndelag
I statsbudsjettet for 2021 er det satt av i alt 600 millioner kroner til utbygging og planlegging av tiltak på Trønder- og Meråkerbanen.

- Vi investerer i flere tiltak som skal bidra til å modernisere jernbanen i Trøndelag. Elektrifiseringsprosjektet på Meråkerbanen og strekningen Trondheim-Stjørdal på Trønderbanen er i gang. Det skal bygges nytt verksted for togvedlikehold på Støren. Mot slutten av året vil nye bimodale tog settes i trafikk. De nye togene har bedre komfort og nettdekning enn det gamle materiellet, og vil bruke klimavennlig strøm på strekninger som allerede er elektrifiserte. Vi styrker med andre ord jernbanens konkurransekraft i Trøndelag, sier samferdselsministeren.

Regjeringens forslag til videre utbygging av jernbanenettet i Norge presenteres for øvrig i Nasjonal transportplan 2022-2033, som legges fram våren 2021.  

For flere opplysninger – se:

  • Oppdragsbrev av 25. januar 2021 fra Samferdselsdepartementet til Jernbanedirektoratet
  • Brev av 26. januar 2021 fra Samferdselsdepartementet om to tog i timen på Trønderbanen