Miljødirektoratet

107 kommunar og fylkeskommunar vil ha Klimasats-støtte

Del
Kommunar og fylkeskommunar over heile landet har sendt 279 søknader om Klimasats-støtte for 2023, og søkt om til saman 356 millionar kroner.
Bodø kommune fekk 5 millionar kroner i Klimasats-støtte i 2021 til Nord-Noregs første utsleppsfrie anleggsplass. Her ved rådgivaren til kommunen, Espen Kringlen, med ei elektrisk gravemaskin i Sjøgata i Bodø sentrum.  Foto: Bodø kommune.
Bodø kommune fekk 5 millionar kroner i Klimasats-støtte i 2021 til Nord-Noregs første utsleppsfrie anleggsplass. Her ved rådgivaren til kommunen, Espen Kringlen, med ei elektrisk gravemaskin i Sjøgata i Bodø sentrum. Foto: Bodø kommune.

- Noreg skal igjennom ei stor omstilling i retning av lågutsleppssamfunnet. Vi skal gå frå fossilt til fornybart og frå bruk og kast til ein sirkulær og naturpositv økonomi. Eg gler meg over den store innsatsen kommunar og fylkeskommunar legg ned for at vi skal nå klimamåla våre i Noreg, seier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Bidrar til innovasjon og resultat

Støtteordninga Klimasats er for kommunar og fylkeskommunar som vil redusera utslepp av klimagassar og bidra til omstilling til lågutsleppssamfunnet. Kommunane har søkt om 3,5 gonger meir pengar enn Miljødirektoratet har til utdeling, så det blir stor konkurranse om midlane.

Fram mot sommaren skal Miljødirektoratet velja ut prosjekta som skal dela årets pott på 100 millionar kroner.

− Klimasats gir kommunane stor fridom til å finna lokalt tilpassa løysingar i arbeidet med å kutta utslepp. Erfaringa vår er at det skaper engasjement, innovasjon og resultat, i både små og store kommunar, seier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Fleire tar i bruk utsleppsfri teknologi

Sidan Klimasats-ordninga blei oppretta i 2016, har kommunane fått støtte til over 1860 prosjekt.

Ordninga har bidratt til utvikling av ny teknologi og auka bruk av utsleppsfrie maskiner og køyretøy, noko som gir umiddelbare utsleppskutt. Til dømes har mange kommunar gått frå utprøving av nokre få fossil- eller utsleppsfrie maskiner på byggjeplassar for 5-6 år sidan, til nær heilelektriske byggjeplassar i 2022.

Støtta har også gitt mange kommunar høve til å identifisera klimatiltak i ein tidleg fase av byggjeprosjekt, og på den måten redusera klimafotavtrykket med 35-40 prosent.

Store utsleppskutt frå innkjøp, transport og mat

Mange kommunar har fått støtte til areal- og transportplanlegging. Andre kommunar har brukt Klimasats-støtte til å redusera matsvinn, ofte med eit resultat på 25-30 prosent kutt i matsvinnet. I tillegg har mange kommunar jobba systematisk med å stilla klimakrav i innkjøp. Det har resultert i meir ambisiøse klimakrav i innkjøp for mellom 600 og 1600 millionar kroner.

Miljødirektør Ellen Hambro meiner prosjekta viser at potensialet for lokalt klimaarbeid er enormt.

− Kommunane har store høve til å kutta utslepp i eiga drift og bidra til omstilling i lokalsamfunnet. Dei er planstyresmakt, dei yter tenester til innbyggjarane sine, dei kjøper inn varer og tenester, og dei eig og driftar bygg og infrastruktur. Dei klimavala som blir tatt i kommunane, har mykje å seia for om vi lykkast med overgangen til lågutsleppssamfunnet, seier Hambro.

Behandlar søknadene løpande fram mot sommaren

Miljødirektoratet startar søknadsbehandlinga no i mars, og gir svar fortløpande. Målet er at alle søkjarar skal ha fått svar på søknaden sin innan utgangen av juni 2023. Oversikta over kven som har fått støtte vil offentleggjerast i slutten av juni 2023.

Dette søkjer kommunane på i 2023

Ein førebels gjennomgang av søknadsbunken for 2023, gir dette biletet av søknadene.

Type tiltak

Tal

Sum

Areal og transportplanlegging

41

25 005 300

Forprosjekt

41

14 928 076

Transporttiltak

28

52 927 000

Systematisk arbeid med klimakrav i innkjøp

25

32 584 750

Meirkostnader i konkrete innkjøp (bortsett frå maskiner og bygg/byggjeplass)

13

39 511 475

Meirkostnader utsleppsfrie maskiner

8

15 694 000

Meirkostnader i bygg og anlegg (inkluderer mange utsleppsfrie byggjeplassar)

29

91 167 299

Tidleg kartlegging av moglege klimatiltak i bygg og anlegg

28

7 963 000

Generell søknad, m.a energi, mat, sirkulær, landbruk

67

74 285 228

Totalsum

280

354 066 128

Slik er søknadene fordelte blant fylka

Fylke

Tal

Tilskot søkt  

Viken (N)

46

       77 306 294

Trøndelag (N)

35

       68 738 707

Oslo (N)

26

       34 890 625

Nordland (N)

21

       27 580 250

Innlandet (N)

26

       26 196 576

Rogaland (N)

19

       24 651 250

Agder (N)

32

       24 227 500

Vestfold og Telemark (N)

27

       23 915 500

Vestland (N)

21

       22 630 600

Troms og Finnmark (N)

17

       20 857 000

Møre og Romsdal (N)

10

         5 172 350

Dette er kommunane med flest søknader

Kommune/fylke

Tal

Sum

Oslo

28

36 274 125

Trondheim

19

46 243 379

Kristiansand

12

6 821 000

Stavanger

8

19 141 250

Agder

6

10 164 000

Asker

6

5 758 020

Bergen

6

3 955 000

Trøndelag

6

15 607 500

Gjøvik

5

2 000 000

Hamar

5

10 771 500

Lillestrøm

5

13 603 124

Lørenskog

5

4 488 250

Tromsø

5

6 690 000

Vestfold og Telemark

5

7 094 000

 Fakta om Klimasats

  • Støtteordning for klimatiltak i kommunane, oppretta i 2016.
  • Støtta skal bidra til reduserte klimagassutslepp og omstilling til lågutsleppssamfunnet.
  • Støtta skal vera utløysande for at tiltaka blir gjennomførte, og kommunen må ha eigeninnsats.
  • Kommunar, fylkeskommunar og enkelte kommunale føretak kan søkja om tilskot, saman eller kvar for seg.
  • Klimasats støttar ikkje klimatilpassingstiltak. Miljødirektoratet har ei eiga tilskotsordning for kunnskap om tilpassing.

Kriterier for å få Klimasats-støtte

I utveljinga legg Miljødirektoratet vekt på potensialet for utsleppsreduksjonar, om tiltaka er innovative og ambisiøse, og om prosjekta har overføringsverdi til andre kommunar.

Det er også krav om at prosjekta må vera politisk forankra i kommunen og at kommunane må bidra med eigeninnsats.

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Bodø kommune fekk 5 millionar kroner i Klimasats-støtte i 2021 til Nord-Noregs første utsleppsfrie anleggsplass. Her ved rådgivaren til kommunen, Espen Kringlen, med ei elektrisk gravemaskin i Sjøgata i Bodø sentrum.  Foto: Bodø kommune.
Bodø kommune fekk 5 millionar kroner i Klimasats-støtte i 2021 til Nord-Noregs første utsleppsfrie anleggsplass. Her ved rådgivaren til kommunen, Espen Kringlen, med ei elektrisk gravemaskin i Sjøgata i Bodø sentrum. Foto: Bodø kommune.
Last ned bilde
Dette er kommunane som har fått klimasatsmidlar tidlegare.
Dette er kommunane som har fått klimasatsmidlar tidlegare.
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom