Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Samferdselsministeren vil holde kjøretøy tilbake for å sikre betaling23.10.2020 11:45:00 CEST | Pressemelding

– Inndriving av bøter på tvers av landegrensene kan være utfordrende, særlig utenfor de nordiske landene. Derfor vil muligheten til å holde tilbake et kjøretøy bidra til å sikre at bøter faktisk betales. Dette er et viktig tiltak, både for å øke trafikksikkerheten, bedre fremkommeligheten, samt likebehandling og rettferdig konkurranse mellom aktørene i transportbransjen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nytt regelverk skal sikre gode kontrollmekanismer i drosjenæringen23.10.2020 11:45:00 CEST | Pressemelding

– I forbindelse med at et nytt drosjeregelverk trer i kraft 1. november, ønsker vi å sikre gode kontrollmekanismer i drosjenæringen. Derfor foreslår vi nå endringer som skal bidra til å motvirke uregelmessigheter og juks i drosjenæringen, og tilstrekkelig kontroll med de nye ordningene. Blant annet legger vi nå til rette for fortsatt innrapportering til skattemyndighetene ved at også andre formidlere av drosjetjenester enn drosjesentraler blir underlagt krav om tredjepartsrapportering, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Ny Nasjonal transportplan i arbeid: Samferdselsministeren har i dag fått nye svar om kostnader og lønnsomhet15.10.2020 14:08:03 CEST | Pressemelding

Samferdselsdepartementets virksomheter leverer i dag oppdaterte beregninger av kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjekter de har foreslått å prioritere. – Dette er et viktig grunnlag for vårt videre arbeid og som vil hjelpe oss å bruke ressursene best mulig i Nasjonal transportplan 2022–2033, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Hurtigruten skal seile strekningen Bodø-Kirkenes12.10.2020 15:06:05 CEST | Pressemelding

- Hurtigruten er viktig for lokalsamfunnene langs kysten, spesielt lengst nord i landet. Dette er ikke ønskelig for noen parter, og jeg skulle gjerne sett at vi kunne fortsette med normal drift på kystruten med daglige havneanløp mellom Bergen og Kirkenes. Dessverre har vi nå en utfordrende situasjon som gjør det nødvendig med endringer i ruten. Vi har valgt å prioritere områdene med begrensede alternativer for transport av gods og distansepassasjerer, og sikre hyppigere anløp ved de nordligste havnene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsministeren anbefaler statlig plan for togparkering ved Ski og avgreining på Østre linje8.10.2020 11:11:12 CEST | Pressemelding

- Vi ønsker at nye jernbaneprosjekter skal gi både passasjerer og næringsliv et vesentlig bedre togtilbud. I arbeidet med å planlegge nytt anlegg for togparkering på Ski og ny avgreining fra Ski stasjon til Østre linje på Østfoldbanen står lokale myndigheter og Bane NOR nå langt fra hverandre. For å få realisert et godt togtilbud etter ferdigstillelsen av de store samferdselssatsningene på Follobanen og i Moss, er det avgjørende med framdrift på den offentlige plansaken. Jeg støtter Bane NORs anmodning og vil derfor anbefale Kommunal- og moderniseringsministeren om at det benyttes statlig reguleringsplan i den videre prosessen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsbudsjettet: Trygg, effektiv og framtidsretta vegtransport7.10.2020 10:15:00 CEST | Pressemelding

- Eit viktig arbeid i 2021 vil vere å halde Noreg på beina gjennom koronakrisa. Eitt av tiltaka er å vidareføre satsinga på vegutbygging som denne regjeringa har starta. Neste år finn vi midlar til å vidareføre satsinga på vedlikehald og til at fleire nye vegstrekningar kan starte opp. Det bidrar til arbeidsplassar, tryggare vegar og betre framkome over heile landet, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsbudsjettet: På veg mot ei framtid med meir grøn transport7.10.2020 10:15:00 CEST | Pressemelding

- Klimakampen er den viktigaste jobben vi politikarar har no, og difor er det viktig for regjeringa med målretta tiltak. Transportsektoren står for ein stor del av klimautsleppa våre. Regjeringa har som ambisjon å kutte utsleppa frå transport med 50 prosent i 2030 samanlikna med 2005.I budsjettet for 2021 foreslår regjeringa fleire tiltak som skal bidra til å gjere transporten i Noreg meir grøn, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsbudsjettet: Milepåle passert i satsing på jernbane – foreslår å løyve over 30 milliardar kroner7.10.2020 10:15:00 CEST | Pressemelding

- Forslaget er historisk. For fyrste gong blir det lagt opp til å løyve over 30 milliardar kroner til jernbaneformål. Dette er meir enn ei dobling frå budsjettet i 2013 under regjeringa Stoltenberg II. Det er altså ikkje aktuelt å avslutte satsinga på jernbane, slik einskilde presseoppslag i det siste kan ha gitt inntrykk av, men vi er opptekne av å få meir igjen for dei felles midlane som vi bruker på jernbane, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.