Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

NVE’s analyse: lite sannsynlig med kraftunderskudd de nærmeste årene14.8.2023 09:00:00 CEST | Pressemelding

NVE forventer at kraftbalansen i Norge blir svakere framover, men vi forventer ikke kraftunderskudd. Oppdaterte tall viser at kraftforbruket ikke tar seg raskt opp igjen når kraftprisene har falt fra de høye nivåene i 2021 og 2022. Det tyder på at en del tiltak, for eksempel innen energieffektivisering, vil ha varig virkning og demper forbruksveksten. På den andre siden vil det komme til lite ny kraftproduksjon de nærmeste årene.

NVE gir Linja AS tillatelse til å overta nettanlegg på Sunnmøre, men avslår konsesjon til øvrige anlegg i Møre og Romsdal, Trøndelag og Innlandet7.7.2023 09:22:43 CEST | Pressemelding

NVE har avslått søknaden fra nettselskapet Linja AS om å overta konsesjonene til Statnett for regionalnett i Romsdal, Nordmøre, Trøndelag og Innlandet. Linja får derimot konsesjon til å overta regionalnett på Sunnmøre. Hydro Aluminium har samtidig fått konsesjon til å overta ledningsnett mellom Sunndal metallverk og Aura og Viklandet transformatorstasjoner.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.