Folkets Strålevern

Folkets Strålevern er en ideell medlems-organisasjon, opprettet i 2010 i erkjennelsen av at det finnes dokumentert, fagfellevurdert og publisert internasjonal forskning om helseskadelige effekter fra elektromagnetisk stråling (slik som i dag benyttes til trådløs kommunikasjon fra mobiltelefoni, trådløse nettverk, m.v.).

Folkets Strålevern mener det er et betydelig problem for det norske folk at denne kunnskapen ikke reflekteres i norske lover og forskrifter. Organisasjonen arbeider for at det skal innføres en reell føre-var-linje som kan beskytte både mennesker og alt biologisk liv i naturen mot skadelige effekter fra slik ikke-ioniserende stråling. 

I vår kildesamling finner du referanser til forskning og advarsler fra fagfeltet:

https://www.folkets-stralevern.no/kildesamling

Fra Harvard, om korrupsjon i FCC30.6.2015 17:18:23 CEST | Pressemelding

Det er FCC som setter grenseverdiene for elektromagnetisk stråling i USA. I boken "Captured Agency" beskrives hvordan industrien styrer regulerende myndigheter. Hvordan er koblingen myndigheter/industri i Norge? Bildet over er fra en rettssak i Asker&Bærum Tingrett i år. En familie som blir utsatt for helt urimelig stråling gikk til sak mot Telenor. Mellom Telenor og Telenors advokat sitter Lars Klæboe fra Statens strålevern, som rådgiver for Telenors advokat under hele rettssaken. Lars Klæboe er også hovedvitnet til Telenor. Hvem er det Statens strålevern skal verne? "Something is rotten in the state of Denmark".

Rettssystemet må fri seg fra strålevernenes svindel30.4.2015 18:29:19 CEST | Pressemelding

«Norsk forvaltning må rustes opp til å gjennomskue svindelen om strålegrensene.» Dette uttaler generalsekretær i Folkets Strålevern, og utdyper dette videre: «Bare denne våren er det kommet flere viktige vurderinger i EU-systemet, (SCENIHR og EESC) som hevder at det ikke fins vitenskapelig belegg for risiko for helseskader, og det vil komme en fra WHO i juni som kommer til å hevde det samme. Disse konklusjonene har ikke grunnlag i vitenskap, men bygger på ren svindel.»

Mobilmaster måtte fjernes i Frankrike30.4.2015 12:42:36 CEST | Pressemelding

Det er ikke ofte vi i Norge titter inn i fransk rettsvesen. Men her får vi en anledning: I 2008 avsa byretten i Nanterre en dom der mobiloperatøren Bouygues Telecom ble dømt til å fjerne mobilantenner som det hadde satt opp. Selskapet ble også dømt til å betale erstatning for påført helsefare, men fritatt for å betale erstatning for verdiforringelse og for visuelle ulemper knyttet til mastene. Bouygues Telecom ble også dømt til å betale fulle saksomkostninger for begge parter. Saken ble anket av mobiloperatøren, men domstolen i Versailles kom til samme resultat som byretten i Nanterre. Erstatningsbeløpet til familiene ble øket, og dagbøtene ved for sen fjerning av mastene ble også øket. Mobiloperatøren anket videre til Høyesterett, men trakk senere anken.

Mobilmaster – Norges første sak tapt31.3.2015 15:59:56 CEST | Pressemelding

Norges første sak om mobilmaster gikk nylig for retten i Asker og Bærum tingrett. Telenor Norge var saksøkt. Saksøker er radarspesialist, og mener at Telenor-antennene plassert 30 meter unna huset hans ikke er teknisk nødvendige for formålet, som er å dekke noen få hus på baksiden av saksøkers. Disse husene dekkes av andre master, og strålingen gjennom saksøkers hus er derfor unødig etter saksøkers oppfatning, og rammes dermed av Strålevernforskriften. De gir etter hans syn en økt helsebelastning som er unødig, selv om strålingen ligger lavere enn de offisielle grenseverdiene.

Frankrike: Ny lov mot helseskader fra mobiltelefoner, mobilmaster og WiFi vedtatt3.2.2015 23:36:44 CET | Pressemelding

Trådløse nettverk forbys i barnehager for barn under tre år, og i barneskolen skal trådløse nettverk være avslått når de ikke er i bruk. Det må alltid angis SAR-verdi i reklame og ved salg av mobiltelefoner, og det må gis informasjon om hvordan strålingen mot hodet kan reduseres. Dette er noe av innholdet i den nye loven som ble vedtatt i det franske parlamentet 29. januar 2015. Innen et år skal det startes en informasjonskampanje som gir allmennheten råd om ansvarlig bruk av mobiltelefon. Hensikten med den nye loven er økt åpenhet og informasjon til allmennheten om stråling både fra mobilmaster og mobiltelefoner. De minste barna skal få særskilt beskyttelse. Det innføres nye krav om tydeligere informasjon der mobiltelefonene selges og i reklame for mobiltelefoner om metoder for å redusere strålingen. Innen ett år skal regjeringen levere en rapport om eloverfølsomhet til parlamentet.

WHO kritiseres for interessekonflikt i re-evaluering av helserisikoen ved stråling18.12.2014 16:30:49 CET | Pressemelding

47 internasjonale organisasjoner retter i et brev bitende kritikk mot en pågående WHO-vurdering av helserisikoen ved stråling fra trådløs teknologi. Ekspertvurderingen er preget av tette bånd til næringen og mangler helt representanter fra den store gruppen av eksperter som advarer om alvorlig helserisiko. WHO har gitt opp sin primæroppgave, som er å forsvare folkehelsen, til fordel for næringsinteresser, skriver organisasjonene.
  • 1
  • 2
  • Siste
  • >>

Folkets Strålevern er en ideell medlems-organisasjon, opprettet i 2010 i erkjennelsen av at det finnes dokumentert, fagfellevurdert og publisert internasjonal forskning om helseskadelige effekter fra elektromagnetisk stråling (slik som i dag benyttes til trådløs kommunikasjon fra mobiltelefoni, trådløse nettverk, m.v.).

Folkets Strålevern mener det er et betydelig problem for det norske folk at denne kunnskapen ikke reflekteres i norske lover og forskrifter. Organisasjonen arbeider for at det skal innføres en reell føre-var-linje som kan beskytte både mennesker og alt biologisk liv i naturen mot skadelige effekter fra slik ikke-ioniserende stråling. 

I vår kildesamling finner du referanser til forskning og advarsler fra fagfeltet:

https://www.folkets-stralevern.no/kildesamling

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye