Fafo
Fafo

Tone FløttenDaglig leder

Tone Fløtten har jobbet med velferdsforskning i en årrekke, og hun har særlig konsentrert seg om forskning på fattigdom og ulikhet, den nordiske modellen og komparativ sosialpolitikk.

Tel:+47 41695724tone.flotten@fafo.no

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer. Fafo ble etablert i 1982 og har til formål å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med et historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og beslutningsprosesser.
www.fafo.no

Fafo Østforum seminar: Forbudet mot lønnstyveri – et slag i lufta?29.11.2023 08:50:20 CET | Presseinvitasjon

I 2022 kom det nye bestemmelser om lønnstyveri i straffeloven. De ble møtt med både forventning og skepsis. Økokrim var blant dem som fryktet at bestemmelsene kunne bli et slag i lufta. Jussbuss har omtalt dem som «kriminalisering uten konsekvenser». Den første dommen kom i høst. På dette seminaret spør vi: Hva er erfaringene med bestemmelsen? Hva kan gjøre forbudet mot lønnstyveri mer effektivt?

Vurdering og kvalitet i fag- og svenneprøver17.11.2023 14:04:01 CET | Pressemelding

En ny undersøkelse finner stor variasjon i hvordan de ulike fag- og svenneprøvene gjennomføres og vurderes. Det er en betydelig fagvariasjon i hvor stor andel som består fag- og svenneprøven, og stor variasjon i hvordan prøvene blir gjennomført. Undersøkelsen av gjennomføring og kvalitet i vurderingen av fag- og svenneprøver er utført av forskere fra Fafo, NIFU, Høyskolen i Østfold og Høgskolen i Innlandet.

Rapportlansering: Personvern under press i et digitalisert arbeidsliv13.3.2023 09:59:53 CET | Presseinvitasjon

Norsk arbeidsliv tar i bruk stadig flere digitale løsninger og teknologier. Digitaliseringen har en rekke fordeler både for virksomhetene og de ansatte. Samtidig kan det føre til mer inngripende overvåkning og kontroll. Tirsdag 14. mars kl. 08.30 lanserer Fafo en rapport med nye tall om digitalisering, ansattes personvern og tillitsvalgtes medvirkning når ny digital teknologi innføres.

Evaluerering av kvaliteten på norske asylintervjuer1.3.2023 16:18:52 CET | Presseinvitasjon

Asylintervjuet har avgjørende betydning for asylsøkerens mulighet for beskyttelse. Fafo har på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI), evaluert kvaliteten på asylintervjuene. Forskerne finner stor variasjon i hvordan disse intervjuene gjennomføres. På et seminar torsdag 2. mars presenteres den nye rapporten, og vi inviterer til diskusjon: Hva må gjøres under asylintervjuet for at alle asylsøkere skal ha like muligheter til å få sin sak vurdert?

Krevende å gi forsvarlige tjenester og håndtere voldsrisiko14.2.2023 08:30:00 CET | Pressemelding

Ny Fafo-rapport kartlegger hvordan kommuner håndterer ansvaret med å yte forsvarlige tjenester til personer som skal gjennomføre tvunget psykisk helsevern utenfor døgninstitusjon, og hvor det samtidig er risiko for vold. Noe av utfordringen er at ansvaret befinner seg i «i grenseland» mellom kommune og spesialisthelsetjeneste, påpeker forskerne, og lanserer flere forslag til en bedre organisering.

Sluttrapport: Matbransje-avtale ga drahjelp for sunnere ingredienser2.2.2023 05:30:00 CET | Presseinvitasjon

I 2016 signerte matbransjen og helsemyndighetene i Norge «Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold». Avtalen varte fram til desember 2021 og involverte på tampen 97 aktører. Overordnet mål var å redusere inntaket av salt, tilsatt sukker og mettet fett i befolkningen og å øke sunnere ingredienser. Fafos evaluering viser at aktørene har definert befolkningshelse som et strategisk mål i en eller annen form, og at intensjonsavtalen gir drahjelp og retning i dette arbeidet.

Fafofrokost: Hvem skal levere velferdstjenestene?8.11.2022 15:39:01 CET | Presseinvitasjon

Konkurranseutsetting av velferdstjenester er et brennbart politisk område og det har vært tema i fire offentlige utvalg der det siste i rekken, Avkommersialiseringsutvalget, ble nedsatt i høst. Spørsmålet er hvordan EØS-avtalen påvirker våre valgmuligheter. Hva skjedde for eksempel da Oslo kommune prioriterte ideelle drivere av sykehjem? Og hva vil Sverige med sin nye utredning om profitt i skolen? Dette er temaer som tas opp på denne Fafofrokosten. I tillegg presenteres resultater fra en ny spørreundersøkelse om holdninger til konkurranseutsetting.

Boklansering: Sammen om trygg bosetting26.9.2022 10:13:32 CEST | Presseinvitasjon

Hvordan lykkes med trygg bosetting i kommunene når den det gjelder har omfattende helseproblemer og vurderes å kunne være farlig for andre eller sårbar for vold? Dette er hovedtema i en ny bok som er redigert av tre Fafo-forskere og utgitt på Universitetsforlaget. Det blir samtale med forfattere og bidragsytere i boken, og kommentarer fra sentrale aktører på området. Velkommen til lansering, tirsdag kl. 14:00!
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer. Fafo ble etablert i 1982 og har til formål å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med et historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og beslutningsprosesser.
www.fafo.no