Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Vil løse flimmerproblemer i strømnettet på Helgeland

Del

Det er nødvendig å finne en bedre løsning på flimmerproblemet på Helgeland. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) sin foreløpige vurdering er at Celsa Armeringsstål er årsak til flimmerproblemet, og at Celsa Armeringsstål er utbedringsansvarlig etter forskrift om leveringskvalitet.

Flimmer har i mange år vært et problem i strømforsyningen på Helgeland. Problemet har vært håndtert ved en kombinasjon av forskjellige avbøtende tiltak, uten at dette fullt ut har løst problemet.

- I dag fører flimmer til brudd på krav til spenningskvalitet hos sluttbrukere på Helgeland, økte driftskostnader og er til hinder for tilknytning av nye større nettkunder i området. Statnett, som systemansvarlig og part i saken, har bedt RME gi nødvendige pålegg for å sikre overholdelse av forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet, sier Torfinn Jonassen, seksjonssjef i RME.

Leveringskvalitetsforskriften skal sikre at alle som er tilknyttet det norske kraftsystemet mottar elektrisitet med tilstrekkelig kvalitet. Blant annet blir det stilt krav til spenningskvalitetsparameteren flimmer. Kvalitetskravene er fastsatt med utgangspunkt i internasjonale standarder. Brudd på kravene kan føre til at elektriske apparater ikke fungerer som de skal.

RME varsler at foreløpige vurdering er at Celsa Armeringsstål er utbedringsansvarlig

For å få saken tilstrekkelig belyst har RME bedt partene (Celsa Armeringsstål, MIP Industrinett og Helgeland Kraft Nett) om informasjon i saken. På bakgrunn av informasjonen vi har mottatt, er vår vurdering at Celsa Armeringsstål er utbedringsansvarlig for flimmerproblematikken.

Varsel om vedtak er RMEs foreløpige vurdering. Partene vil nå kunne gi sine kommentarer til varselet. Basert dette vil RME fatte en endelig avgjørelse i saken. En eventuell klage på RMEs endelig vedtak vil behandles av Energiklagenemda.

Dette er flimmerproblemet på Helgeland

Strømkunder på Helgeland har over flere år opplevd flimmer fra strømforsyningen. For husholdninger gir dette utslag i ujevnt lys fra elektrisk belysning. For netteierne gir flimmeret begrensninger i driften av nettet. I tillegg er dagens løsning til hinder for at nye større nettkunder kan koble seg på strømnettet.

Siden 2001 har situasjonen vært håndtert ved at kraftnettet har vært koblet og driftet på en spesiell måte. Denne håndteringen gir utfordringer for den samlede driften av systemet, og fører til svært dårlig utnyttelse av overføringsanlegg tilknyttet samleskinnen i Svabo. Eksempelvis kan en av transformatorene i Rana ikke belastes mer enn 30 % av installert ytelse.

Dagens håndtering påfører Statnett som systemansvarlig i kraftsystemet og nettselskapene i området økte driftskostnader. Systemansvarlig har de siste 5 årene brukt 20 millioner kroner på spesialregulering for å håndtere problemet, mens Helgeland Kraft Nett opplyser at driftskoblingen de siste 5 årene har ført til 50 GWh i økte nettap, tilsvarende 14 MNOK. Statnetts kostnader dekkes av alle nettkunder i Norge, mens Helgeland Kraft Nett sine kostnader dekkes av kundene til Helgeland Kraft Nett.

Netteierne vurderer at det ikke er driftsmessig forsvarlig å tilknytte nytt større forbruk før flimmerproblemet er løst. På kort sikt er det konkrete forespørsler om inntil 150 MW nytt forbruk som ikke kan gis tilknytning før flimmerproblemet er løst, mens det på lengre sikt er forespørsler om i størrelsesorden 500 MW forbruk og 500 MW produksjon som heller ikke kan imøtekommes før det underliggende flimmerproblemet er løst.

RME ser det derfor som nødvendig å fatte vedtak om utbedringsansvar i saken for å få en varig løsning på problemet. Utbedringsansvar ved spenningskvalitetsproblemer er regulert i leveringskvalitetsforskriften. Før endelig vedtak sendes et forhåndsvarsel til berørte parter slik at de får muligheten til å uttale seg om saken. Det er dette forhåndsvarselet RME nå har sendt. RME publiserer alle våre avgjørelser i uenighetssaker om leveringskvalitet her.

Om Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME)

Reguleringsmyndigheten for energi er en enhet i NVE. RME utvikler og følger opp regelverk for kraftmarkedet og kraftnettet. RME har blant annet ansvar for økonomisk regulering av Statnett og øvrige nettselskap, regulering av kraftbørser, engrosmarkeder og systemdrift, vilkår for bruk av mellomlandsforbindelser, regulering av leveringskvalitet, tariffer og omsetning av kraft og gass til sluttbrukere. Les mer om RME her

(+47) 22 95 95 95

www.reguleringsmyndigheten.no 

Nøkkelord

Kontakter

Torfinn Jonassen, seksjonssjef Mobil: 952 24 548

Eirik Eggum, overingeniør Mobil: 975 45 374

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Lav eksportkapasitet, fulle magasiner og lave priser preget driften av kraftsystemet i 202016.6.2021 11:16:00 CEST | Pressemelding

Strømnettet i 2020 var preget av høye magasinfyllinger gjennom hele året og lavere tilgjengelig handelskapasitet enn normalt. Flaskehalsinntektene endte på 2 408 MNOK i 2020, og systemansvarligs kostnader ble noe redusert i 2020 sammenliknet med året før. Det viser rapporten Driften av kraftsystemet 2020, utarbeidet av Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).

NVE gjev løyve til ny kraftleidning mellom Hopen og Saltstraumen19.5.2021 15:42:47 CEST | Pressemelding

NVE har gjeve Arva AS løyve til å bygge ein om lag 13,5 km lang 132 kV kraftleidning i Bodø kommune i Nordland. I tillegg gjev NVE løyve til ei 1 km lang 132 kV kraftleidning frå mastepunkt ved Nakken til Saltstraumen transformatorstasjon og ny Saltstraumen transformatorstasjon. Den nye 132 kV leidninga vil erstatte dagens 132 kV og 66 kV leidningar mellom Hopen og nye Saltstraumen transformatorstasjonar.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom