Dyrebeskyttelsen Norge

Vil departementet at bukken passe havresekken?

Del

Rettmessig forvaltning av plan- og bygningsloven er svært viktig for våre ville dyr og fugler. Kommunal- og moderniseringsdepartementets foreslår endringer i loven. Dyrebeskyttelsen Norge mener at forslaget ute til høring ikke kan godtas fordi det vil gjøre det enda enklere å fragmentere og ødelegge dyrenes leveområder.

Rede med egg Foto:pixabay
Rede med egg Foto:pixabay

Den største trusselen mot biologisk mangfold er arealbruk og fragmentering av arealer. Natur raseres i rekordfart, og mengden av sammenhengende naturområder krymper. Derfor er måten vi forvalter våre arealer på helt essensiell for å bevare både dyre- og plantearter. Kommunene har et enormt ansvar i å fremme bærekraftig utvikling, og å sikre en intakt natur for fremtidige generasjoner.

Utfordrer demokratiet

Dispensasjon fra loven er ment å være en snever unntaksregel som skal brukes med forsiktighet. I departementets forslag legges det opp til å gjøre det enda lettere å dispensere fra vedtatte planer. Dette mener vi er svært lite klokt.

Dispensasjoner utfordrer vårt demokrati og planprosessen, og kunnskapsgrunnlaget i forvaltningen av natur blir dårligere. Sivilombudsmannen har allerede påpekt store problemer med dispensasjoner i utvalgte kommuner. I tillegg fremmes det i forslaget fra departementet at Fylkesmannens muligheter til å komme med innsigelse skal innskrenkes. På den måten reduseres også den statlige fagmyndighetens mulighet til å beskytte naturen.

Styrk kompetansen

Dyrebeskyttelsen Norge mener at departementet har en jobb å gjøre for å sikre troverdigheten i eget arbeid i denne saken, og heller vise vilje til å styrke plankompetansen i kommunen. Enhver dispensasjon representerer et potensielt alvorlig inngrep i vår felles natur. Det er allerede påpekt av Riksrevisjonen at det blant annet må sikres bedre kunnskap om kommunenes dispensasjonspraksis, samt kunnskap om innholdet i innvilgede dispensasjonssaker.

Våre ville dyr og fugler trenger at kommunene planlegger langsiktig, forutsigbart og kunnskapsbasert. Dette skjer ikke gjennom dispensasjoner.

- Vi vet at kommuner kan få store inntekter ved å gi dispensasjoner. Om denne lovendringen blir vedtatt, vil det kunne resultere i at kommunene setter eldreomsorg opp mot bevaring av strandsonen. Slik kan vi ikke ha det. Vi har allerede sett konturene av dette i flere kommuner. Hensiktsmessig naturforvaltning krever god kunnskap og habilitet. Det kan se ut som om mange kommuner sliter med begge deler, sier Åshild Roaldset, daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Rede med egg Foto:pixabay
Rede med egg Foto:pixabay
Last ned bilde
Pressebilde Åshild Roaldset. Foto: NMBU
Pressebilde Åshild Roaldset. Foto: NMBU
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Dyrebeskyttelsen Norge

Dyrebeskyttelsen Norge
Dyrebeskyttelsen Norge
Øvre gate 7
0551 Oslo

23 13 92 50http://www.dyrebeskyttelsen.no

Dyrebeskyttelsen Norge er en landsdekkende dyrevernorganisasjon med 27 lokalavdelinger spredt fra nord til sør. Siden 1859 har vi arbeidet for at dyr skal bli behandlet med respekt og medfølelse.

Med flere tusen medlemmer i ryggen taler vi dyrenes sak overfor publikum, myndigheter og media. Vi sprer nye tanker der man ikke lenger ser verdien av et dyrs liv. Vi griper inn der dyr blir utsatt for urett.

Følg saker fra Dyrebeskyttelsen Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Dyrebeskyttelsen Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Dyrebeskyttelsen Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom