- Det er viktig for norske fartøy å få adgang til andre land sine soner i fisket etter kolmule. Vi arbeider framleis med å få ferdig avtalar om soneadgang. Inntil vi er komne i mål med dette blir den norske kvota sett med tradisjonell fordeling, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Noreg si disponible kvote blir dermed 208.306 tonn kolmule før dei ulike moglege bytteavtalane (med blant anna EU) er rekna inn. 

Av dette kvantumet kan norske fartøy fiske 34.800 tonn i færøyisk sone etter bilateral avtale mellom Færøyane og Noreg for 2021. Kvotebyttet med Russland varierer proporsjonalt med den norske kolmulekvoten. For 2021 skal det etter avtalen bytast 16.175 tonn kolmule til Russland.

Av totalkvoten er det sett av 1.030 tonn til forskings- og undervisningskvoter.