Sparebanken Vest

Vekst, reduserte kostnader og moderate tap i tredje kvartal

Del

Sparebanken Vest har i tredje kvartal 2020 et resultat på 440 millioner kroner og en egenkapitalavkastning på 10,5 prosent. Banken har vekst i både person- og bedriftskunder, tilknyttede selskap leverer et sterkt kvartal, kostnadsutviklingen er god og tapene er vesentlig lavere enn foregående kvartaler. Ved utgangen av kvartalet har banken en solid kjernekapitaldekning på 17,8 prosent.

Jonsvollskvartalet: Sparebanken Vest sitt hovedkontor i Bergen (Foto: Øystein Klakegg)
Jonsvollskvartalet: Sparebanken Vest sitt hovedkontor i Bergen (Foto: Øystein Klakegg)

I tredje kvartal 2020 har Sparebanken Vest et resultat etter skatt på 440 (505) millioner kroner og en egenkapitalavkastning på 10,5 % (12,7 %). Styret forventer en egenkapitalavkastning for 2020 på om lag 11,5 – 12 %, inklusive engangseffekter. Netto renteinntekter er i kvartalet 750 (808) millioner kroner. Endringen skyldes i stor grad det betydelige rentefallet i 2020. Kostnadsutviklingen er fortsatt meget god, og er i tredje kvartal 347 (364) millioner kroner, inkludert kostnader knyttet til konseptet Bulder Bank. Resultat fra tilknyttede selskaper er sterkt og bidrar med 89 (42) millioner kroner i kvartalet.

Ved utgangen av tredje kvartal er bankens kjernekapitaldekning på 17,8 % (17,0 %). Bankens margin til summen av minimums- og bufferkrav er 5,1 prosentpoeng.

- Vi har høy aktivitet, god drift, og vekst i både person- og bedriftskunder. Vi leverer et godt kvartal, selv med det rekordlave rentenivået. Tapsavsetningene er moderate og vesentlig ned fra de to foregående kvartalene. Vi fortsetter den gode kostnadsutviklingen med reduserte kostnader mot tilsvarende kvartal i fjor. Vi venter at kostnadsveksten for 2020 vil bli flat, og har målsatt flat kostnadsutvikling også i 2021. Frende Forsikring, Brage Finans og Eiendomsmegler Vest har et meget sterkt kvartal og gode utsikter til fortsatt positiv utvikling med bidrag over det som tidligere er anslått for året, sier Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest.

Vekst i utlån og innskudd
Sparebanken Vest har det siste året en økning i utlån på 11,9 milliarder, noe som medfører at totale utlån for banken er på 180,7 milliarder kroner. Bankens vekst siste tolv måneder er på 7,1 % ved utgangen av kvartalet, hvorav personmarkedet har en vekst på 8,4 %, mens bedriftsmarkedet har hatt en vekst i samme periode på 3,3 %. Innskudd har økt med 7,6 % siste tolv måneder.

- Konseptet Bulder Bank fortsetter veksten og passerte i kvartalet målet om seks milliarder i utlån i løpet av 2020. Veksten fortsetter også i bedriftsmarkedet, og er hittil i år 4,5 %. Her er det større variasjon fra kvartal til kvartal, og vi anslår at veksten i lån til bedrifter vil være rundt seks prosent for 2020, sier Kjerpeseth.

Fortsatt reduksjon i avdragslettelser
Nedskrivningene i tredje kvartal er på 76 (12) millioner kroner. Banken har ikke hatt vesentlig økning i mislighold, verken i person- eller bedriftsmarkedet. Både i kvartalet og mot foregående kvartaler har det vært en betydelig nedgang i søknader om avdragslettelser.

- Fra april til september er avdragslettelser som følge av Covid-19 til personkundene redusert fra om lag ni til i underkant av tre milliarder kroner. Om lag 85 prosent av disse har en kortere løpetid enn tre måneder. Vestlandsindeksen for tredje kvartal viser at utviklingen vi så i foregående kvartal med en generell bedring i økonomien fortsetter, samtidig som enkelte bransjer fortsatt har krevende utsikter. Vi fortsetter å være tett på i oppfølgingen og rådgivningen til kundene våre, og er tydelige på at det fortsatt ligger utfordringer foran oss, sier Kjerpeseth.

Salg av bankens hovedkontor
Sparebanken Vest annonserte 23. oktober at banken er i forhandlinger med KLP om salg av bankens hovedkontor. Den planlagte transaksjonen baserer seg på en eiendomsverdi på bygget på 1.620 millioner kroner, og forutsatt gjennomføring vil Sparebanken Vest regnskapsføre en engangsgevinst ved salget på om lag MNOK 250 millioner kroner. Sparebanken Vest vil ha en langsiktig leieavtale om leie av lokalene for seg selv og øvrige av dagens leietagere i bygget.

- Vi har arbeidet med å finne en profesjonell eiendomsaktør for å eie Jonsvollskvartalet. Ved et salg til KLP får vi en aktør med et langsiktig perspektiv, en betydelig eiendomsportefølje og kompetanse som vil ivareta oss og de øvrige leietakerne på en god måte fremover. For Sparebanken Vest innebærer salget styrket fokus på bankens kjernevirksomhet, og banken vil ved et salg av bygget frigjøre kapital til andre verdiskapende formål, sier Kjerpeseth.

50 millioner i «koronastøtte» til lag og foreninger
I kvartalet passerte banken 50 millioner kroner i utdelt støtte fra koronafondet som ble etablert av Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest i april som følge av koronakrisen. Totalt har mer enn 1000 lag, foreninger og organisasjoner på Vestlandet mottatt støtte fra fondet som er på totalt 100 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til bankens samfunnsutbytte.

- Sparebankmodellen gir oss en unik posisjon i lokalsamfunnene på Vestlandet. Gjennom koronafondet er det gitt støtte til lag og foreninger som har mistet inntekter eller fått økte kostnader som følge av krisen. Vi skal være en synlig og tydelig støttespiller, og bidra til levende og inkluderende lokalmiljøer på Vestlandet, sier Kjerpeseth.

Hovedtall tredje kvartal 2020 (tilsvarende kvartal 2019 i parentes)
• Resultat før skatt 551 (643) MNOK
• Egenkapitalavkastning 10,5 % (12,7 %)
• Rentenetto 1,30 % (1,57 %) av GFK
• Nominell rentenetto 750 (808) MNOK
• God kostnadsutvikling 347 (364) MNOK
• Økte inntekter fra tilknyttede selskaper 89 (42) MNOK
• Nedskrivninger på utlån og garantier 76 (12) MNOK
• Resultat pr egenkapitalbevis 1,59 (1,80) kr
• Ren kjernekapitaldekning 17,8 %, inkludert 60 % av resultatet

Sparebanken Vests presentasjon av regnskapstall for tredje kvartal 2020 presenteres klokken 09:00 den 29. oktober. Kvartalspresentasjon kan følges her: https://www.spv.no/om-oss/investor-relations/webcast. 

Fullstendig rapport for tredje kvartal 2020 finnes også på www.spv.no.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef, tlf.: 951 98 430.
Frank Johannesen, konserndirektør, CFO, tlf.: 952 65 971.
Hans Olav Ingdal, direktør økonomi og IR, tlf.: 948 09 328.
Johannes Dobson, kommunikasjonssjef, tlf.: 906 77 262.

Kontakter

Bilder

Jonsvollskvartalet: Sparebanken Vest sitt hovedkontor i Bergen (Foto: Øystein Klakegg)
Jonsvollskvartalet: Sparebanken Vest sitt hovedkontor i Bergen (Foto: Øystein Klakegg)
Last ned bilde
Konsernsjef
Konsernsjef
Last ned bilde

Om Sparebanken Vest

Sparebanken Vest
Sparebanken Vest
Jonsvollgaten 2
5011 Bergen

915 05 555https://www.spv.no

Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank med over 600 engasjerte og dyktige medarbeidere. Siden 1823 har vi opparbeidet oss tillit hos vestlendingen som gjør at vi har en solid markedsposisjon, og du finner oss på 33 steder i Vestland og Rogaland. Gjennom våre tilknyttede produktselskaper er vi et komplett finanshus for alle våre person- og bedriftskunder. Vi er stolt over å være et selvstendig finanskonsern med hovedkontor i Bergen med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet.

Følg saker fra Sparebanken Vest

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sparebanken Vest på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Sparebanken Vest

Sterkt resultat og reduserte kostnader i fjerde kvartal10.2.2021 12:08:12 CETPressemelding

Sparebanken Vest har i fjerde kvartal 2020 et resultat før skatt på 900 (625) millioner kroner og en egenkapitalavkastning på 18,2 (12,1) prosent. Økt nominell rentenetto mot foregående kvartal, reduserte kostnader, godt resultatbidrag fra Frende Forsikring og gevinst fra salg av Jonsvollskvartalet AS bidrar til det sterke resultatet. Ved utgangen av året har banken en solid ren kjernekapitaldekning på 18,0 (17,5) prosent.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom