Statens vegvesen

To entreprenørar vil drifta vegkontrakt med fire fjellovergangar i Voss, Hardanger og Sogn

Del

Mesta og Presis Vegdrift konkurrerer om å drifta ei vegkontrakt med fire fjelloverganger i Voss, Hardanger og Sogn, på oppdrag frå Statens vegvesen.

Som ein del av jobben med å førebyggja skred, sender vi (som her på Vikafjellet) ut helikopter med Daisybell, ei trykklokke som sender ut trykkbølgjer som løyser snøen under kontrollerte tilhøve. Foto: Geir Ove Engebø, Statens vegvesen
Som ein del av jobben med å førebyggja skred, sender vi (som her på Vikafjellet) ut helikopter med Daisybell, ei trykklokke som sender ut trykkbølgjer som løyser snøen under kontrollerte tilhøve. Foto: Geir Ove Engebø, Statens vegvesen

Driftskontrakten for dei neste fem åra omfattar mellom anna verdas lengste vegtunnel, Lærdalstunnelen på 24,5 kilometer.

Kontrakten omfattar kommunar i tre fylke:

¤ Voss, Vik, Aurland, Lærdal, Eidfjord, Ullensvang og Ulvik i Vestland

¤ Hemsedal og Hol i Viken

¤ Vang i Innlandet

Desse har levert tilbod

Dei som har levert tilbod, er:

Tilbydar Tilbodssum ekskl. mva:
Presis Vegdrift AS 670.780.479,95
Mesta AS 737.718.090,00

– Vi skal no kontrollrekna på tilboda, og tek sikte på å tildela og signera kontrakten så snart som mogleg, seier prosjektleiar Johannes Øydvin i Statens vegvesen.

Dette er ei stor vegkontrakt, noko som gjer at Statens vegvesen har tilsett fleire byggjeleiarar enn vanleg. I tillegg til ordinær byggjeleiar har vi valt å ta med også teknisk byggjeleiar for tunnel og teknisk byggjeleiar for høgfjell.

Fire fjelloverganger og mange kilometer med tunnel

Dei fire fjellovergangane i kontrakten er Filefjell (E16), Hardangervidda (riksveg 7), Vikafjellet (riksveg 13) og Hemsedalsfjellet (riksveg 52).

Mellom dei 45 tunnelane i kontraktsområdet er Lærdalstunnelen. Med sine 24509 meter er tunnelen som opna i 2000 verdas lengste vegtunnel.

Totalt er det 103232 meter, eller 103 kilometer, tunnel i kontraktsområdet.

Kontrakten omfattar 471 kilometer riksveg, pluss 78 kilometer gang- og sykkelveg, i eit stort og variert kontraktsområde:

¤ E16 Voss-Tyin

¤ Riksveg 5 Håbakken - Fodnes

¤ Riksveg 7 Haugastøl – Bu

¤ Riksveg 13 Skare (Kløvet) – Vangsnes

¤ Riksveg 52 Storeskar - Borlaug

Utsleppsfrie køyretøy og andre klimakrav

Vegvesenet har eit mål om halvera utsleppet på sine prosjekt innan 2030.

I kontrakten krev vi delvis utsleppsfrie og delvis nullutslepps køyretøy. Alle nye vegkontraktar Statens vegvesen lyser ut inneheld krav til miljøsertifisering.

– Vi har fokus på oppsamling av vaskevatn i samband med tunnelreinhald, og det skal takast prøvar av vaskevatnet. Vi set strenge krav til prøvar frå kumtømming og gateoppsop, for å sikra korrekt deponering av massane, seier Øydvin.

Slik skal vinterdrifta løysast

På to av fjellovergangane i kontrakten, Vikafjellet og Hardangervidda, skal det normalt ikkje brukast salt i vinterdrifta, grunna sårbar natur.

På dei to andre fjellovergangane, Filefjell og Hemsedalsfjellet, kan entreprenøren nytta salt under visse føresetnader for å oppnå godkjende føreforhold.

Enkelte punkt i kontraktsområdet kan vera skredutsette, mellom anna riksveg 13 over Vikafjellet.

Tek vare på naturmangfaldet

Det er viktig for Statens vegvesen å ta vare på naturen.

For å vareta biologisk mangfald har vi valt å redusera kantklippen for delar av dei høgareliggande områda, og vi tilpassar tunnelreinhaldet til tidspunktet for utvandring av laksesmolt.

Fire kontraktar vert til éin

Kontrakten gjeld i fem år, frå 1. september 2022 til 31. august 2027, med moglegheit for forlenging i inntil tre år.

Regionreforma som vart innført 1. januar 2020, inneber at fylkeskommuane har ansvaret for drift av fylkesvegane.

Den nye kontrakten gjeld derfor utelukkande riksvegar, og det er fire gamle kontraktar som heilt eller delvis er slegne saman til éin.

Gjennomsnittleg døgntrafikk i kontraktsområdet varierer frå 400 til 9.000. Det er dette som kallast årsdøgntrafikk (ÅDT), og høgast er talet på Voss.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Som ein del av jobben med å førebyggja skred, sender vi (som her på Vikafjellet) ut helikopter med Daisybell, ei trykklokke som sender ut trykkbølgjer som løyser snøen under kontrollerte tilhøve. Foto: Geir Ove Engebø, Statens vegvesen
Som ein del av jobben med å førebyggja skred, sender vi (som her på Vikafjellet) ut helikopter med Daisybell, ei trykklokke som sender ut trykkbølgjer som løyser snøen under kontrollerte tilhøve. Foto: Geir Ove Engebø, Statens vegvesen
Last ned bilde
Det kan koma mykje snø på riksveg 13 Vikafjellet vinterstid. Foto: Geir Ove Engebø, Statens vegvesen
Det kan koma mykje snø på riksveg 13 Vikafjellet vinterstid. Foto: Geir Ove Engebø, Statens vegvesen
Last ned bilde
Kart over kontraktsområdet. Kart: Statens vegvesen
Kart over kontraktsområdet. Kart: Statens vegvesen
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom