Motvind Norge

Styret med offisiell uttale

Del

Motvind Noreg sitt styre har vedtatt ein offisiell uttale i samband med at tidlegare generalsekretær, Rune Haaland, har kome med ei rekke påstandar som me ikkje kan la stå utan kommentarar.

Bakgrunnen for at styret inngikk kontrakt med Solar Mobil AS ved Rune Haaland om generalsekretær-funksjonen i Motvind Noreg var at eit valt styre av frivillige naturlegvis har trong for bistand med dagleg drift, herunder økonomisk kontroll og administrative rutinar. Ein sentral del av generalsekretær-rolla var å etablera gode rutinar inkludert ansvar for økonomisk styring og oversikt, samt jamleg rapportering til styret.

Manglande rutinar og manglande rapportering til styret om økonomi, engasjementer, oppretting av selskap, avtaler utanfor beløpsgrense og andre forhold som kan innebere forpliktingar for styret, etter gjentekne etterspurnader frå arbeidsutvalet og styret, er ein vesentleg del av det som førte til styret si misnøye, og at styret trakk tilbake fullmaktene til Solar Mobil AS ved Rune Haaland.
 
I gjentekne tilfelle har Rune Haaland offentleg opptredd og uttala seg som generalsekretær på svært kontroversielle måtar som Motvind Noreg på ingen måte kan stå inne for. Dette har bidrege til misnøye både i styret og elles i medlemsmassen.

Haaland har også ved fleire høve kome med informasjon om styret og organisasjonen til pressen og sosiale media, som ikkje kan tolkast på anna enn negativ måte, og som dermed er skadeleg. Han har støtta desse utsegna med ei juridisk betenkning frå vår advokat Kvernberg frå advokatkontoret Elden i Stavanger. Det er umogleg for utanforståande å vurdere innhaldet i utsegna hans, og dei står meir fram som ein kampanje enn som verkelege alvorlege problem. Det vi veit er at organisasjonen har mektige motstandarar. Advokatkontoret Elden sentralt har no utan atterhald, akseptert reklamasjonen vår på denne betenkninga.

Motvind Norge er sprunge ut av ein grasrotbevegelse og er tufta på sterke demokratiske prinsipp. Me vil gjennomføre eit fysisk landsmøte med delegatar etter medlemstal frå alle fylker, og meiner dette er beste måten å skape ro i organisasjonen.

Rune Haaland har mottatt honorar frå Motvind Norge ut engasjementsperioden, som uansett går ut 31. oktober 2020. Han er bedt om å bruke tida som er att til å bidra med informasjon og dokumentasjon slik at styret får full oversikt på alle økonomiske forhold og aktivitetar som har vore initiert i tida hans som generalsekretær. Vi forventar at han gjer sitt for å medverke.

Styret jobbar no med å rydda opp i rotet Solar Mobil AS ved Rune Haaland har etterlate seg. Det viktigaste er å samle inn pengar tilJillen Njaarke reinbeitedistrikt.Heldigvis har me mange støttespelarar i eldsjeler som legg ned ein uvurderleg dugnadsinnsats, og me er trygge på at Motvind Noreg vil koma styrka ut.


Styret i Motvind Norge, 15.10.2020 

Eivind Salen, leiar og Harald Kjelstad, nestleiar

Nøkkelord

Kontakter

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

Stortingets intensjoner var nok gode, men i dag ser vi at vindkraftregimet raserer natur og skaper store traumer i befolkningen. Det er behov for å stanse tap av naturarealer og ødelagte lokalsamfunn. Vi trenger ikke vindkraft. Vindkraft løser ingen problem, den skaper bare nye.

Motvind Norge arbeider for en bærekraftig energipolitikk og mot vindkraft. 
Informasjon og debatt går i stor grad utenom vanlige media. Det brutale vindkraftregimet har skapt et folkeopprør. Knapt ett år etter etableringa har vi snart 20 000 betalende medlemmer, og er den frivillige organisasjonen i Norge som vokser raskest. Vi har fakta og folket på vår side. 

Les mer på Motvind.org

Følg saker fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Motvind Norge

Rekordstor giverglede til reindrifta20.10.2020 13:50:08 CESTPressemelding

Givergleden blant det norske folk er fantastisk. Spleisen til reindriftssamene som er utsatt for Øyfjellet vindkraftverk, har i formiddag passert 850 000 kroner. Folk vil ikke at Jillen Njaarke reinbeitedistrikt skal stå alene mot internasjonale selskap som Eolus Wind, Aquila Capital, Rabobank og Alcoa og måtte betale deres saksomkostninger på 1,7 millioner. 1,7 millioner tilsvarer verdien av hele flokken, og dermed livsgrunnlaget, til en reindriftsfamilie.

Terminer all vindkraftutbygging! Nå!14.10.2020 05:30:00 CESTPressemelding

Motvind Norge ber i notat til Stortingets Energi- og miljøkomite om at behandlingen av Stortingsmeldingen utsettes til det foreligger en analyse av hva vi trenger av ny fornybar energi i framtida og av de alternative energikilder. Motvind Norge stiller også store spørsmål ved målsettingene og innholdet i meldingen. Vindkraftregimet som gjennomføres, bygd på sviktende beslutningsgrunnlag og med tvangsmidler, er til stor skade for natur, samfunn og miljø og har skapt stor mistillit til politikk og forvaltning som er til stor skade for landet. Motvind Norge appellerer derfor til de sentrale politiske tillitsvalgte om å ta dette på alvor.

KÅFJORD AP ØNSKER IKKE VINDMØLLEPARK I KÅFJORD2.10.2020 05:30:00 CESTPressemelding

Kåfjord Arbeiderparti har i medlemsmøte 1. oktober 2020, vedtatt å ikke støtte utredninger eller etablering av vindmøllepark i Kåfjord kommune. Kåfjord har en unik og flott natur som vi vil ta vare på. Vår natur er allerede under press fra tidligere utbygginger av vannkraft og kraftlinjer. Ytterligere naturinngrep vil redusere tilgangen på uberørt natur i vår kommune. Kåfjord kommune er i utgangspunktet en liten distriktskommune med knapt 1000 km2. Disse kvadratkilometerne ønsker vi å ta vare på for våre framtidige generasjoner. Kontakt: Britt M Pedersen (s.) Leder Kåfjord AP Mobil: 99 54 32 76 Bernt E I Lyngstad (s.) Nestleder Kåfjord AP Mobil: 48 15 95 95

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom