Motvind Norge

Styret med offisiell uttale

Del

Motvind Noreg sitt styre har vedtatt ein offisiell uttale i samband med at tidlegare generalsekretær, Rune Haaland, har kome med ei rekke påstandar som me ikkje kan la stå utan kommentarar.

Bakgrunnen for at styret inngikk kontrakt med Solar Mobil AS ved Rune Haaland om generalsekretær-funksjonen i Motvind Noreg var at eit valt styre av frivillige naturlegvis har trong for bistand med dagleg drift, herunder økonomisk kontroll og administrative rutinar. Ein sentral del av generalsekretær-rolla var å etablera gode rutinar inkludert ansvar for økonomisk styring og oversikt, samt jamleg rapportering til styret.

Manglande rutinar og manglande rapportering til styret om økonomi, engasjementer, oppretting av selskap, avtaler utanfor beløpsgrense og andre forhold som kan innebere forpliktingar for styret, etter gjentekne etterspurnader frå arbeidsutvalet og styret, er ein vesentleg del av det som førte til styret si misnøye, og at styret trakk tilbake fullmaktene til Solar Mobil AS ved Rune Haaland.
 
I gjentekne tilfelle har Rune Haaland offentleg opptredd og uttala seg som generalsekretær på svært kontroversielle måtar som Motvind Noreg på ingen måte kan stå inne for. Dette har bidrege til misnøye både i styret og elles i medlemsmassen.

Haaland har også ved fleire høve kome med informasjon om styret og organisasjonen til pressen og sosiale media, som ikkje kan tolkast på anna enn negativ måte, og som dermed er skadeleg. Han har støtta desse utsegna med ei juridisk betenkning frå vår advokat Kvernberg frå advokatkontoret Elden i Stavanger. Det er umogleg for utanforståande å vurdere innhaldet i utsegna hans, og dei står meir fram som ein kampanje enn som verkelege alvorlege problem. Det vi veit er at organisasjonen har mektige motstandarar. Advokatkontoret Elden sentralt har no utan atterhald, akseptert reklamasjonen vår på denne betenkninga.

Motvind Norge er sprunge ut av ein grasrotbevegelse og er tufta på sterke demokratiske prinsipp. Me vil gjennomføre eit fysisk landsmøte med delegatar etter medlemstal frå alle fylker, og meiner dette er beste måten å skape ro i organisasjonen.

Rune Haaland har mottatt honorar frå Motvind Norge ut engasjementsperioden, som uansett går ut 31. oktober 2020. Han er bedt om å bruke tida som er att til å bidra med informasjon og dokumentasjon slik at styret får full oversikt på alle økonomiske forhold og aktivitetar som har vore initiert i tida hans som generalsekretær. Vi forventar at han gjer sitt for å medverke.

Styret jobbar no med å rydda opp i rotet Solar Mobil AS ved Rune Haaland har etterlate seg. Det viktigaste er å samle inn pengar tilJillen Njaarke reinbeitedistrikt.Heldigvis har me mange støttespelarar i eldsjeler som legg ned ein uvurderleg dugnadsinnsats, og me er trygge på at Motvind Noreg vil koma styrka ut.


Styret i Motvind Norge, 15.10.2020 

Eivind Salen, leiar og Harald Kjelstad, nestleiar

Nøkkelord

Kontakter

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

Stortingets intensjoner var nok gode, men i dag ser vi at vindkraftregimet raserer natur og skaper store traumer i befolkningen. Det er behov for å stanse tap av naturarealer og ødelagte lokalsamfunn. Vi trenger ikke vindkraft. Vindkraft løser ingen problem, den skaper bare nye.

Motvind Norge arbeider for en bærekraftig energipolitikk og mot vindkraft. 
Informasjon og debatt går i stor grad utenom vanlige media. Det brutale vindkraftregimet har skapt et folkeopprør. Knapt ett år etter etableringa har vi snart 20 000 betalende medlemmer, og er den frivillige organisasjonen i Norge som vokser raskest. Vi har fakta og folket på vår side. 

Les mer på Motvind.org

Følg pressemeldinger fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Motvind Norge

Motvind Norges tredje landsmøte - fornying og ny tillit25.4.2021 13:53:56 CEST | Pressemelding

Med 144 delegater fra nord til sør ble møtet lørdag 24. april en manifestering av at Motvind Norge er en grasrotbevegelse. Eivind Salen fikk ny tillit som leder, Nils Utsi og Eivind Mauland gikk ut, og styret ble supplert med Torbjørn Lindseth fra Flatanger og Hedda Skår Indrebø fra Høyanger. Landsmøtet vedtok sju resolusjoner, og Motvind Norges motstand mot vindkraft både på land og hav, ble bekreftet. Det tekniske fungerte helt perfekt. Jevnt over et godt møte som ga styret et tydelig mandat til videre arbeid.

Hastverk er lastverk - OED og ASKO8.3.2021 10:25:54 CET | Pressemelding

Motvind Norge og lokale parter har i dag bedt Olje- og energidepartementet om å følge vanlige prosedyrer for saksbehandling. OED har gitt Lillesand kommune 10 dager til å mene noe om statlig arealplan for Lillesand vindkraftverk. Kommunen har avslått dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til atkomstveg til vindkraftverket og stanset anleggsarbeidet. Lokalbefolkningen ønsker ikke dette vindkraftverket. Nå har lokale parter, Motvind og andre organisasjoner bedt OED om å sende saka til uttalelse til alle parter.

Valget 2021 - et naturvalg. Markeringer og Kick Off15.2.2021 16:32:27 CET | Pressemelding

I 2021 er truslene mot natur, samfunn og miljø større enn noen gang. Hverken natur eller vindkraft har noen gang vært tema i valgkampen. Stortingsvalget 2021 er et skjebnevalg og må bli et naturvalg! I dag viser vi omsorg for naturen og motstand mot de traumer som er påført natur og lokalsamfunn over det ganske land ved å arrangere nasjonale markering. Kl. 18.00 gjennomføres markeringer, fra Tana til Lindesnes, med bål, fakkelhjerter, appeller, isbading, mv. - på fjelltopper, i bygdesentra, ved anleggsområder, utfartssteder og i byer. Vindkraft er en lite effektiv, ustabil og kostbar energiteknologi som gir store skader på natur, samfunn og miljø. Vindkraft kan aldri bli bærekraftig energi- og naturforvaltning. Det er et farlig blindspor og politikk på ville veier. Norgeskartet med påmeldte markeringer vises i

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom