Motvind Norge

Styret med offisiell uttale

Del

Motvind Noreg sitt styre har vedtatt ein offisiell uttale i samband med at tidlegare generalsekretær, Rune Haaland, har kome med ei rekke påstandar som me ikkje kan la stå utan kommentarar.

Bakgrunnen for at styret inngikk kontrakt med Solar Mobil AS ved Rune Haaland om generalsekretær-funksjonen i Motvind Noreg var at eit valt styre av frivillige naturlegvis har trong for bistand med dagleg drift, herunder økonomisk kontroll og administrative rutinar. Ein sentral del av generalsekretær-rolla var å etablera gode rutinar inkludert ansvar for økonomisk styring og oversikt, samt jamleg rapportering til styret.

Manglande rutinar og manglande rapportering til styret om økonomi, engasjementer, oppretting av selskap, avtaler utanfor beløpsgrense og andre forhold som kan innebere forpliktingar for styret, etter gjentekne etterspurnader frå arbeidsutvalet og styret, er ein vesentleg del av det som førte til styret si misnøye, og at styret trakk tilbake fullmaktene til Solar Mobil AS ved Rune Haaland.
 
I gjentekne tilfelle har Rune Haaland offentleg opptredd og uttala seg som generalsekretær på svært kontroversielle måtar som Motvind Noreg på ingen måte kan stå inne for. Dette har bidrege til misnøye både i styret og elles i medlemsmassen.

Haaland har også ved fleire høve kome med informasjon om styret og organisasjonen til pressen og sosiale media, som ikkje kan tolkast på anna enn negativ måte, og som dermed er skadeleg. Han har støtta desse utsegna med ei juridisk betenkning frå vår advokat Kvernberg frå advokatkontoret Elden i Stavanger. Det er umogleg for utanforståande å vurdere innhaldet i utsegna hans, og dei står meir fram som ein kampanje enn som verkelege alvorlege problem. Det vi veit er at organisasjonen har mektige motstandarar. Advokatkontoret Elden sentralt har no utan atterhald, akseptert reklamasjonen vår på denne betenkninga.

Motvind Norge er sprunge ut av ein grasrotbevegelse og er tufta på sterke demokratiske prinsipp. Me vil gjennomføre eit fysisk landsmøte med delegatar etter medlemstal frå alle fylker, og meiner dette er beste måten å skape ro i organisasjonen.

Rune Haaland har mottatt honorar frå Motvind Norge ut engasjementsperioden, som uansett går ut 31. oktober 2020. Han er bedt om å bruke tida som er att til å bidra med informasjon og dokumentasjon slik at styret får full oversikt på alle økonomiske forhold og aktivitetar som har vore initiert i tida hans som generalsekretær. Vi forventar at han gjer sitt for å medverke.

Styret jobbar no med å rydda opp i rotet Solar Mobil AS ved Rune Haaland har etterlate seg. Det viktigaste er å samle inn pengar tilJillen Njaarke reinbeitedistrikt.Heldigvis har me mange støttespelarar i eldsjeler som legg ned ein uvurderleg dugnadsinnsats, og me er trygge på at Motvind Noreg vil koma styrka ut.


Styret i Motvind Norge, 15.10.2020 

Eivind Salen, leiar og Harald Kjelstad, nestleiar

Nøkkelord

Kontakter

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

Stortingets intensjoner var nok gode, men i dag ser vi at vindkraftregimet raserer natur og skaper store traumer i befolkningen. Det er behov for å stanse tap av naturarealer og ødelagte lokalsamfunn. Vi trenger ikke vindkraft. Vindkraft løser ingen problem, den skaper bare nye.

Motvind Norge arbeider for en bærekraftig energipolitikk og mot vindkraft. 
Informasjon og debatt går i stor grad utenom vanlige media. Det brutale vindkraftregimet har skapt et folkeopprør. Knapt ett år etter etableringa har vi snart 20 000 betalende medlemmer, og er den frivillige organisasjonen i Norge som vokser raskest. Vi har fakta og folket på vår side. 

Les mer på Motvind.org

Følg saker fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Motvind Norge

Stortinget må ikke la NVE og OED få frifinne seg selv!7.12.2020 07:00:00 CETPressemelding

Motvind Norge har klaget inn tillatelsen til å bygge Lillesand vindkraftverk inn for Olje- og energidepartementet (OED) og NVE for en rekke brudd på lovverk og regelverk i tillegg til mangler i saksbehandlingen. De samme bruddene er avdekket for Haramsøya, Okla, Tysvær og Vardafjell, Tonstad, Frøya og Finnskogen. Vi antar at denne praksisen har vært ført helt siden 2009, sier styreleder Eivind Salen.

Dommen over Norge som rettsstat19.11.2020 12:14:38 CETPressemelding

I dag kl.12:00 falt dommen over Haramsøya i og med kjennelsen i Sunnmøre tingrett. Den lokale motstandsgruppa har stått mot selskapet Zephyr AS, som er eid av østlandskommuner i Viken fylke, på Østlandet. Saka handler om rettssikkerheten og vanlige folks mulighet til å ivareta sine interesser overfor et aggressivt energiselskap. Derfor er saka om Haramsøya og kjennelsen som falt i dag så viktig. Folks rettsoppfatning er soleklar. Dette kan ikke være lov. Dette skulle selvfølgelig vært stoppet for lenge siden. Bildene fra Haramsøya er overtydelige. Alle ser dette er feil.

Tillitsbruddet på Haramsøya18.11.2020 08:18:59 CETPressemelding

Torsdag 19.11. faller kjennelsen i Sunnmøre tingrett. Den lokale motstandsgruppa som vil ta vare på naturen på øya står mot selskapet Zephyr AS, som er eid av kommuner og Viken fylkeskommune, på Østlandet. Gruppas talsperson Birgit Oline Kjerstad, mener det foreligger flere saksbehandlingsfeil som til sammen gjør konsesjonen ugyldig. Saka handler om rettssikkerheten og vanlige folks mulighet til å ivareta sine interesser overfor et aggressivt energiselskap.

Motvind Norge står samlet!8.11.2020 18:26:10 CETPressemelding

Fra 0 til 19 000 betalende medlemmer - på ett år! Motvind Norge er en suksess. Og trass litt sped kritikk under konstitueringa, ble Motvind Norges ekstraordinære landsmøte lørdag en styrkedemonstrasjon om samhold og lojalitet. Det nye styret ble valgt i samsvar med valgkomiteens innstilling, uten motkandidater. Motvind er klar for styrket kamp mot vindkraftregimet, i nært samarbeid med lokale grupper. Landsmøtet levner ingen tvil, Motvind Norge er kommet for å bli, som en samlet folkebevegelse om naturverdier og rettstradisjoner.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom