Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Store veivalg når Norge skal elektrifiseres

Del

NVEs nye analyser viser at elektrifiseringstiltak kan øke kraftforbruket med opptil 23 TWh frem mot 2040. En så stor elektrifisering av samfunnet vil bidra til å drive kraftprisen opp. Økt utbygging av kraftproduksjon vil dempe prisøkningen, men innebærer samtidig naturinngrep.

Olje- og energiminister Tina Bru og vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund
Olje- og energiminister Tina Bru og vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund

I dag har NVE publisert analysene Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2020-2040 og Elektrifiseringstiltak i NorgeAnalysene viser at den gjennomsnittlige kraftprisen i Norge vil øke svakt fram mot 2040. De kortsiktige svingningene i kraftprisen vil likevel bli sterkere enn i dag, i takt med at andelen væravhengig kraftproduksjon øker. Både forbruket og produksjonenav kraft øker, og mer kraftnett knytter europeiske land tettere sammen.  

– Analysene peker på at kraftprisen vil økenoe, men i virkeligheten vil utviklingen i kraftprisen avhenge sterkt av hvor mye forbruk og produksjon av kraft vi selv legger til rette for, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. 

 Rapportene handler om vårt framtidige kraftsystem og beskriver hvordan ulike valg i energipolitikken vil påvirke denne framtiden. 

– Regjeringen ønsker å legge til rette for mer elektrifisering. Vi har vært tidlig ute med å ta i bruk våre fornybare kraftressurser, og nå tar vi kraften ytterligere i bruk, i industrien, i petroleumssektoren og i transportsektoren. NVEs vurderinger legger et viktig grunnlag for å fortsette dette arbeidet, sier olje- og energiminister, Tina Bru. 

Elektrifiseringen øker kraftbehovet
NVE forventer at samlet kraftforbruk i Norge vil øke en del fram mot 2040. En viktig årsak til at forbruket øker er elektrifisering av transportsektoren og sokkelensamt etablering av ny kraftkrevende næringsvirksomhet, som hydrogenproduksjon og datasentre. 

Mer elektrifisering bidrar til økte strømpriser, noe som igjen kan bremse elektrifiseringen og etableringen av ny industri. Økt utbygging av kraft vil på den andre siden bidra til lavere strømpriser og legger dermed til rette for elektrifisering og ny industri, men medfører ofte naturinngrep. 

– Forenklet kan vi si at alle ønsker lave kraftpriser, økt kraftforbruk til elektrifisering og ny industri, og å slippe å bygge ut mye ny kraftproduksjon. Men det regnestykket går ikke opp. Vi kan få to av ønskene oppfylt, men ikke alle tre, sier Lund.  

Politiske veivalg
Dersom EU skal nå sine klimamål, må store deler av produksjonssiden i det europeiske kraftsystemet avkarboniseresFor å erstatte fossil kraftproduksjon, og samtidig dekke nytt kraftforbruk i Europa må det bygges store mengder sol- og vindkraft. Omstillingen er godt i gang. Nesten alkull vil være ute av den europeiske produksjonsmiksen i 2030, og fornybarutbyggingen går raskere enn hva NVE antok for bare et år siden, også i våre naboland.  

– Norge er bedre rustet enn de fleste for denne omstillingen. Vi har en utslippsfri kraftsektor, en historisk sterk kraftbalanse, god forsyningssikkerhet og et robust kraftnett. Men samtidig vil elektrifisering kreve nye nettinvesteringer og økt produksjon av kraft også her, sier Lund. 

– Dette er vanskelige og dypt politiske veivalg. NVEs oppgave er ikke å ta stilling i disse veivalgene, men å belyse konsekvensene av dem, avslutter Lund. 

Informasjon om rapportene

Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2020 kan du lese her
Dette er en årlig rapport fra NVE, som beskriver utviklingen av kraftmarkedet i Norden og resten av Europa. Analysen gir kunnskap om hvordan det norske kraftsystemet påvirkes av ulike utviklingstrekk, og et mulig utfallsrom for kraftpriser frem mot 2040 under ulike forutsetninger.

Analysen dekker årene mellom 2022 og 2040, og det er benyttet energi- og kraftmarkedsmodeller med detaljerte forutsetninger om forbruk, produksjon, nett og brenselspriser i 19 europeiske land. Forutsetningene er basert på NVEs egne arbeider, offisielle nasjonale planer, energipolitikken i EU, eksterne analyser og data fra analysebyrået IHS Markit. NVE legger stor vekt på at forutsetningene for analysen skal beskrive kjente utviklingstrekk og nasjonal politikk.

Elektrifiseringstiltak i Norge - Hva er konsekvensene for kraftsystemet? kan leses her
Rapporten ser på summen av et utvalg elektrifiseringstiltak fra de tre rapportene Klimakur 2030, Kraft fra land til norsk sokkel og Elektrifisering av landbaserte industrianlegg i Norge. NVE har analysert hvordan elektrifiseringstiltak identifisert i disse rapportene vil påvirke det norske kraftsystemet i 2030 og 2040.

Økt elektrifisering vil gi et økt kraftforbruk, som vil kunne utløse investeringer i kraftnettet og ha betydning for kraftbalanse, kraftpriser og nettleie. Analysene er gjennomført med utgangspunkt i NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse 2020 og vurderinger fra Statnett og andre nettselskaper.

Nøkkelord

Kontakter

Ingvild Vestre Sem (Langsiktig kraftmarkedsanalyse)
mob: 458 81 693
ivs@nve.no

Ingrid Endresen Haukeli (Elektrifisering i Norge)
mob: 41906434
ieh@nve.no

Bilder

Olje- og energiminister Tina Bru og vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund
Olje- og energiminister Tina Bru og vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Lav eksportkapasitet, fulle magasiner og lave priser preget driften av kraftsystemet i 202016.6.2021 11:16:00 CEST | Pressemelding

Strømnettet i 2020 var preget av høye magasinfyllinger gjennom hele året og lavere tilgjengelig handelskapasitet enn normalt. Flaskehalsinntektene endte på 2 408 MNOK i 2020, og systemansvarligs kostnader ble noe redusert i 2020 sammenliknet med året før. Det viser rapporten Driften av kraftsystemet 2020, utarbeidet av Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).

NVE gjev løyve til ny kraftleidning mellom Hopen og Saltstraumen19.5.2021 15:42:47 CEST | Pressemelding

NVE har gjeve Arva AS løyve til å bygge ein om lag 13,5 km lang 132 kV kraftleidning i Bodø kommune i Nordland. I tillegg gjev NVE løyve til ei 1 km lang 132 kV kraftleidning frå mastepunkt ved Nakken til Saltstraumen transformatorstasjon og ny Saltstraumen transformatorstasjon. Den nye 132 kV leidninga vil erstatte dagens 132 kV og 66 kV leidningar mellom Hopen og nye Saltstraumen transformatorstasjonar.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom