Sparebanken Vest

Sterkt resultat og reduserte kostnader i fjerde kvartal

Del

Sparebanken Vest har i fjerde kvartal 2020 et resultat før skatt på 900 (625) millioner kroner og en egenkapitalavkastning på 18,2 (12,1) prosent. Økt nominell rentenetto mot foregående kvartal, reduserte kostnader, godt resultatbidrag fra Frende Forsikring og gevinst fra salg av Jonsvollskvartalet AS bidrar til det sterke resultatet. Ved utgangen av året har banken en solid ren kjernekapitaldekning på 18,0 (17,5) prosent.

Justert for engangseffekter har banken en egenkapitalavkastning på 11,5 prosent i kvartalet. Netto renteinntekter i kvartalet er på 779 (833) millioner kroner. Banken fortsetter den gode kostnadsutviklingen med driftskostnader på 369 (407) millioner kroner i fjerde kvartal. Resultatbidraget fra tilknyttede selskaper viser en solid utvikling sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor, og bidrar med 127 (54) millioner kroner hvorav Frende Forsikring rapporterer betydelig fremgang med et resultatbidrag på 102 (42) millioner kroner, inkludert engangseffekter knyttet til salg av pensjonsportefølje til Nordea Liv. Salg av Jonsvollskvartalet AS bidro med en engangsgevinst på 242 millioner kroner.

Sparebanken Vest oppnådde i 2020 et resultat før skatt på 2.392 (2.594) millioner kroner og en egenkapitalavkastning på 12,3 (13,5) %. Resultatutviklingen er påvirket av flat nominell

rentenetto, sterke bidrag fra tilknyttede selskaper og god kostnadsutvikling. Samtidig er resultatet preget av høyere nedskrivinger som følge av økonomisk uro i kjølvannet av Covid-19-utbruddet og utviklingen i oljesektoren.

- Banken leverer et sterkt kvartalsresultat preget av økende rentenetto mot foregående kvartal, reduserte kostnader og et svært godt bidrag fra tilknyttede selskaper drevet særlig av Frende Forsikring. Vi avslutter 2020 med et kvartal hvor den positive utviklingen i økonomien vi så konturene av fra sommeren, fortsetter. Samtidig er vi forberedt på at det ligger utfordringer foran oss, og gjør ytterligere grep for å forberede både banken og kundene våre på at 2021 vil kunne bli både krevende og uforutsigbart på lik linje med året som nå er bak oss, sier Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest. 

Solid kjernekapitaldekning
Ved utgangen av året har banken en ren kjernekapitaldekning på 18,0 prosent, opp fra 17,5 prosent ved utgangen av 2019. Det gir en margin på 3,8 prosentpoeng til summen av minste- og bufferkrav ved utgangen av året, inkludert den økte systemrisikobuffer som nå er på totalt 4,5 prosent.

- Banken har en meget solid kjernekapitaldekning. Selv med økningen i systemrisikobufferen har vi god margin til kapitalkravene. Det gjør at banken er godt rustet for selektiv vekst og utvikling fremover, og et fortsatt usikkert makrobilde, sier Kjerpeseth. 

58 prosent av nedskrivningene i 2020 er modellbaserte
Samlede nedskrivninger på utlån og garantier i fjerde kvartal er 104 (36) millioner kroner, hvorav 95 millioner kroner er modellbaserte nedskrivninger. For 2020 som helhet er nedskrivninger på utlån og garantier 448 (52) millioner kroner, hvorav 58 prosent er modellbaserte avsetninger. Økningen i 2020 skyldes i all hovedsak risikoutviklingen på engasjement innenfor offshore hvor banken har en eksponering på om lag 0,6 prosent av brutto utlån. 

Reduserte kostnader i fjerde kvartal og for året
Sammenlignet med fjerde kvartal 2019 ble kostnadene redusert med 38 millioner kroner i fjerde kvartal 2020. For året som helhet var nedgangen på totalt 75 millioner kroner. I perioden 2012-2020 har banken oppnådd en nedgang i kostnadene på totalt 2,9 prosent, noe som gir en gjennomsnittlig årlig nedgang på 0,4 prosent.

- Vi tilpasser kontinuerlig bankens virksomhet til markedsforholdene, og med stadig økende kostnadsbevissthet i alle områder av bankdriften har vi levert svært godt over tid. I et krevende økonomisk år som 2020 har dette også vært svært viktig. For 2021 har vi satt som mål at kostnadsutviklingen fortsetter og at vi skal levere flat nominell kostnadsutvikling, sier Kjerpeseth. 

Vekst i både person- og bedriftsmarkedet i 2021
Sparebanken Vest har målsatt vekst på 5 prosent utlåns- og innskuddsvekst i 2021 for både person- og bedriftsmarkedet. Bankens langsiktige mål er en egenkapitalavkastning på 12 prosent.

- Sparebanken Vest er godt posisjonert til å komme styrket ut av nedturen i norsk økonomi som følge av Covid-19 og oljeprisfallet, og vi har som mål at vi i 2021 skal fortsette å ta markedsandeler. Moderat kredittrisiko med høy personmarkedsportefølje og diversifisert bedriftsmarkedsportefølje vil bidra til å holde tapskostnadene nede. Samtidig legger vi til grunn at 2021 også vil være et krevende år, noe vi tar høyde for i kapitalplanleggingen fremover. Avkastningen blir noe lavere enn det langsiktige målet i året som kommer, men det langsiktige målet om tolv prosent ligger fast, sier Kjerpeseth. 

579 millioner kroner til gaver og allmennyttige midler, og 654 millioner i kundeutbytte i 2020 og 2021
I april 2020 betalte banken for første gang kundeutbytte til bankens person- og bedriftskunder på totalt 300 millioner kroner. I 2021 foreslår styret at det utbetales fullt kundeutbytte på totalt 354 millioner kroner for regnskapsåret 2020.

Totalt ble det også delt ut 89 millioner kroner til gaver og allmennyttige formål i 2020. I tillegg opprettet Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest i mars 2020 et ekstraordinært Koronafond på 100 millioner kroner som har støttet lag og foreninger som gjennom 2020 har tapt penger eller gått glipp av inntekter på grunn av koronaepidemien. Stiftelsen vedtok nylig å opprette et nytt fond på nye 100 millioner kroner fra 2021. Sammen med styrets forslag til utdeling basert på regnskapsåret 2020 tilføres det 579 millioner kroner til frivillighet, kultur, lag og organisasjoner for årene 2020 og 2021.

- I 2020 har privatpersoner, bedrifter, lag og foreninger, og frivilligheten stått i en helt ekstraordinær situasjon som har rammet hele Vestlandet. Det har vært viktig for oss å levere på samfunnsoppdraget vårt ved å stille opp for de som har blitt rammet ekstra hardt av pandemien. Sparebankmodellen gir oss en unik posisjon i lokalsamfunnene på Vestlandet. Derfor er det ekstra gledelig at stiftelsen nå har vedtatt å etablere et nytt fond på nye 100 millioner kroner til bankens samfunnsbidrag, sier Kjerpeseth. 

Utbyttedisponering hensyntatt økonomisk utvikling og utsikter
I tråd med Finansdepartementets føringer og i lys av usikkerheten knyttet til den økonomiske utviklingen, foreslår styret at det utbetales 354 millioner kroner i kundeutbytte og 2,20 (2,42) kroner per egenkapitalbevis til bankens egenkapitalbeviseiere i april. 

Styret foreslår videre overfor generalforsamlingen, i tråd med departementets føringer, en fullmakt til utbetaling av ytterligere utdeling i løpet av høsten 2021 hensyntatt den økonomiske utviklingen, utsiktene fremover, og bankens resultater og kapitalsituasjon. Fullmakten gir styret anledning til å utbetale inntil 290 millioner kroner i gaver til allmennyttige formål og 1,80 kroner per egenkapitalbevis.

Hovedtall fjerde kvartal 2020 (fjerde kvartal 2019 i parentes)

• Svært god egenkapitalavkastning 18,2 (12,1) %

• Sterkt resultat før skatt 900 (625) MNOK

• Rentenetto 1,35 (1,63) %

• Reduserte kostnader 369 (407) MNOK

• Sterkt resultatbidrag fra Frende Forsikring 102 (42) MNOK

• Solid ren kjernekapitaldekning 18,0 (17,5) %

• Resultat pr. egenkapitalbevis kr 2,85 (1,76)

Hovedtall året 2020 (2019 i parentes)

• Godt resultat før skatt på 2.392 (2.594) MNOK

• God egenkapitalavkastning 12,3 (13,5) %

• Rentenetto 1,40 (1,55) %

• Lavere kostnadsprosent 36,3 % (37,1) %

• Nedskrivninger på utlån og garantier 448 (52) MNOK

• Resultat pr. egenkapitalbevis NOK 7,35 (7,46)

Sparebanken Vests presentasjon av regnskapstall for fjerde kvartal 2020 og året 2020 presenteres klokken 14:00 den 10. februar. Kvartalspresentasjon kan følges her: https://www.spv.no/om-oss/investor-relations/webcast. Spørsmål til kvartalspresentasjon adresseres etter presentasjonen, send spørsmål til: investorrelations@spv.no.

Fullstendig rapport for fjerde kvartal og året 2020 finnes også på www.spv.no. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef, tlf.: 951 98 430.
Frank Johannesen, konserndirektør, CFO, tlf.: 952 65 971.
Hans Olav Ingdal, direktør økonomi og IR, tlf.: 948 09 328.
Johannes Dobson, kommunikasjonssjef, tlf.: 906 77 262.

 

Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank med over 600 engasjerte og dyktige medarbeidere. Siden 1823 har vi opparbeidet oss tillit hos vestlendingen som gjør at vi har en solid markedsposisjon, og du finner oss på 33 steder i Vestland og Rogaland. Gjennom våre tilknyttede produktselskaper er vi et komplett finanshus for alle våre person- og bedriftskunder. Vi er stolt over å være et selvstendig finanskonsern med hovedkontor i Bergen med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet.

Bilder

Om Sparebanken Vest

Sparebanken Vest
Sparebanken Vest
Jonsvollgaten 2
5011 Bergen

915 05 555https://www.spv.no

Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank. Vi er et komplett finanshus for mer enn 290.000 person- og bedriftskunder. Vi er stolt over å være et selvstendig finanskonsern med hovedkontor i Bergen med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet.

Følg saker fra Sparebanken Vest

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sparebanken Vest på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Sparebanken Vest

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom